Organogram

Om de basispolitiezorg te verzekeren, namelijk de dienstverlening aan de bevolking, is binnen de politiezone voorzien in een aantal minimale werkingsnormen en andere operationele diensten. Ons korps telt een 140-tal medewerkers. Walter Coenraets is korpschef van de politie Balen-Dessel-Mol sinds februari 2020. De korpschef staat in voor het algemeen beheer van de politiezone en in het bijzonder voor de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan. Hij voert zijn taken uit onder het gezag van het politiecollege en de politieraad. In 2020 werd onze organisatiestructuur grondig vernieuwd. Van hokjesdenken zijn we geen fan, maar houden het wel graag duidelijk en overzichtelijk. Daarom werken we volgens een structuur met 3 directies. 

Walter Coenraets

Directie Operaties

Deze directie omvat het Operationeel Coördinatie en Informatie Centrum (OCIC) en de operationele zuil (OPS). Hierin zijn de basisfunctionaliteiten van de politiewerking ondergebracht, ingedeeld in een eerste- en tweedelijnszorg. De hoofdcommissaris directeur operaties (DirOps) behoudt het overzicht.Wat interventie en onthaal betreft is het de commissaris interventie & onthaal die de teams coördineert. De teamchefs sturen waar nodig de dagdagelijkse werking aan. De andere commissarisen coördineren elk hun team. Het team verkeer wordt aangestuurd door een hoofdinspecteur.

Eerstelijnszorg

De eerstelijnszorg bestaat uit de pool onthaal, de interventiedienst en de wijkwerking. Het gaat om dienstverlenende taken waarbij een directe en kwaliteitsvolle service voor de burger belangrijk is.

Tweedelijnszorg

De lokale recherche, het gerechtelijk secretariaat en het Lokaal Informatie Kruispunt (LIK) verzekeren de tweedelijnszorg in onze politiezone.

  • Lokale recherche
  • Gerechtelijk secretariaat: deze dienst staat in voor de registratie, distributie en verzending van gerechtelijke stukken. De dienst regelt de stroom van in- en uitgaande dossiers en voert kwaliteitscontroles op de processen-verbaal uit. Daarnaast zorgt het secretariaat voor de invoer van gegevens in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG).
  • Lokaal Informatie Kruispunt (LIK): Deze dienst is opgericht om operationele informatie op zonaal niveau te verzamelen en te verspreiden. Het LIK vormt op die manier een centraal aanspreekpunt voor alle diensten, zowel intern als extern
  • Slachtofferbejegening/Jeugd & Gezin
  • Verkeer

Directie Mensen en Middelen

Dit team bestaat uit medewerkers die hun specialisatie graag combineren met hun passie op vlak van onderhoud, logistiek en ICT. Ze staan ten dienste van het hele korps en werken dan ook nauw samen met de directie organisatieontwikkeling en de directie operaties. Aan het roer staat een adviseur die coördineert en innoveert.

Directie Organisatie Ontwikkeling

Het team van de directie organisatieontwikkeling biedt structurele beleidsmatige ondersteuning op het vlak van communicatie, kwaliteitszorg, beleid en personeel. Hier worden heel wat ballen in de lucht gehouden om te evolueren naar een doorgedreven informatie-gestuurde werking en een 'new way of working'. Ook zij werken korpsbreed en staan in nauw contact met de overige directies. De adviseur behoudt het overzicht en trekt dit team steeds weer naar een hoger level.