Privacyverklaring

1. Algemeen

De Politiezone Balen-Dessel-Mol vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Daarom voert onze organisatie een privacybeleid dat beoogt vertrouwelijk om te gaan met de gegevens van haar burgers. Onze diensten en medewerkers zullen dan ook discreet en integer omgaan met de door jouw verstrekte informatie.

Deze privacyverklaring heeft tot doel je te informeren over hoe de politiezone Balen-Dessel-Mol omgaat met persoonsgegevens die zij via verschillende kanalen verkrijgt. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de zone de geldende privacywetgeving respecteren, zijnde :

De zone verwerkt voor de uitvoering van verschillende openbare taken persoonsgegevens van burgers. Deze dienstverleningen en de verwerkingen van persoonsgegevens zijn voor de meeste taken wettelijk bepaald in het kader van algemeen of gerechtelijk belang of vanuit een wettelijke verplichting (Wet op politieambt – art 44). Je gegevens worden op een zorgvuldige manier in overeenstemming met de geldende privacywetgeving verwerkt. Dit betekent dat wij in de gevallen dat er geen wettelijk bepaling bestaat, wij je toestemming zullen vragen voor het verwerken van je persoonsgegevens.

2. Website

Deze website werd gecreëerd in opdracht van de politiezone Balen-Dessel-Mol. De website en de informatie die zich erop bevindt mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden. Door gebruik te maken van deze website verbind je je er van rechtswege toe de gestelde gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven. Het zonebestuur van Balen-Dessel-Mol kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische schade die de gebruiker ondervindt bij het gebruik van de website. Het zonebestuur van Balen-Dessel-Mol is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze zouden voorkomen op de website en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

Het zonebestuur van Balen-Dessel-Mol levert de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk is. Het zonebestuur van Balen-Dessel-Mol kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige gegevens die te vinden zijn op deze website. Mocht weergegeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker op de website mag verwachten, ontbreken, dan engageert het zonebestuur zich ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat het van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht. Opmerkingen hieromtrent kunnen gestuurd worden naar list.pz.balendesselmol.dpo@police.belgium.eu. De inhoud van de website (links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door het zonebestuur van Balen-Dessel-Mol aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

3. Gebruik van informatie

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die je op deze site vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden worden aangewend. Wens je informatie (teksten, beelden...) te reproduceren, te bedelen of op enige andere manier ter beschikking te stellen, dan moet er eerst toestemming gevraagd worden aan het zonebestuur van Balen-Dessel-Mol. Het zonebestuur van Balen-Dessel-Mol en eventuele anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op deze site. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de website worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.

4. Links naar websites beheerd door derden

Het zonebestuur van Balen-Dessel-Mol plaatst ook links op de eigen website wanneer deze van nut kunnen zijn voor de surfer. Het zonebestuur van Balen-Dessel-Mol geeft geen enkele garantie betreffende de inhoud, de informatiebronnen, de beschikbaarheid en de kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kan hiervoor bijgevolg niet voor verantwoordelijk gesteld worden. Het zonebestuur van Balen-Dessel-Mol aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud. Indien informatie beschikbaar op doorgelinkte websites niet betrouwbaar, juist, actueel of in strijd met de wetgeving is, behoudt het zonebestuur van Balen-Dessel-Mol zich het recht de link naar de website zonder enige verwittiging te verwijderen. Problemen met links mogen steeds gemeld worden aan het zonebestuur via dpo@politiebalendesselmol.be.

Het zonebestuur van Balen-Dessel-Mol behoudt zich het recht links naar externe informatie te weigeren.

5. Persoonsgegevens

In je contacten met de politiezone verstrek je persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een natuurlijke persoon, zoals een naam, adres, telefoonnummer,  e-mailadres, e.a.. De persoon wordt hiermee identificeerbaar. Als je bijvoorbeeld een melding of aangifte doet,  dan verzamelen en bewaren we je gegevens. Je mag als burger in de zone Balen-Dessel-Mol verwachten dat onze medewerkers zorgvuldig omgaan met je gegevens.

De zone Balen-Dessel-Mol gebruikt je persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor je ze zelf hebt achtergelaten of waarvoor de lokale politie een bestuurlijke of gerechtelijke opdracht heeft gekregen en dus handelen vanuit een wettelijke rechtsgrond. Dat betekent dat als je bijvoorbeeld je naam en adres invult voor het uitvoeren van vakantietoezicht, deze gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden of om je andere informatie toe te zenden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven.

De verwerkingen en bewaring van persoonsgegevens voor bestuurlijke en gerechtelijke doeleinden vallen onder de Wet betreffende het politionele informatiebeheer,  de Wet op het politieambt, het Wetboek van strafvordering, de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018 en de Europese verordening GDPR 2016/679.   Indien geen wettelijk bepaling bewaart de politiezone Balen-Dessel-Mol je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering en administratieve afhandeling van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten. Daarnaast zijn de verwerkingen van bepaalde gegevens verbonden aan wettelijke bewaarplichten en bewaartermijnen waarvoor we verwijzen naar de archiefselectielijst voor lokale politie ( PLP40) beschikbaar bij het Rijksarchief.

De gegevens kunnen voor een langere periode worden bewaard indien ze uitsluitend worden verwerkt voor archiveringsdoeleinden voor openbaar belang, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden. Deze verwerking moet in overeenstemming zijn met artikel 89 van de AVG.

Persoonsgegevens worden in de regel niet doorgegeven aan andere organisaties, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten.

6. E-loket

Officiële documenten, aangevraagd via het e loket, worden enkel afgeleverd indien uw identiteit en uw relatie tot de betrokkene(n) vaststaat in overeenstemming met de privacy wetgeving tot de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

7. Welke rechten heb je?

Vanuit de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door de bevoegde overheden met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging  van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid (Titel 2 van Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30/07/2018), dien je uw aanvraag tot het uitoefenen van je rechten van betrokkene te richten tot het Controle Orgaan van Politie (COC - info@controleorgaan.be), de toezichthoudende autoriteit voor politie en justitie).

Voor uw rechten van betrokkene die niet vallen onder voornoemde “Titel 2”, maar onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (van 24/05/2016) kan je uw aanvraag richten tot de functionaris(sen) gegevensbescherming  (dpo@politiebalendesselmol.be). Daarbij heb je het recht het zonebestuur van Balen-Dessel-Mol te vragen welke persoonsgegevens zij van jou verwerkt. De zone zal op dit verzoek in ieder geval binnen vier weken schriftelijk reageren. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig nog eens met twee maanden verlengd worden. Het zonebestuur stelt de betrokkene binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging.  Het verstrekken van deze informatie gebeurt kosteloos. Wanneer verzoeken van een betrokkene kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag het zonebestuur een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de administratieve kosten aanrekenen of weigeren gevolg te geven aan het verzoek. Vervolgens kan je de zone verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij je in je verzoek dient aan te geven welke wijzigingen je wenst. Ook op dit verzoek zal de zone in ieder geval binnen vier weken reageren.  Naast het recht op inzage, verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens, heb je ook het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (uitgezonderd de verwerking voor gerechtvaardigde en wettelijke doeleinden). Je hebt ook het recht op overdraagbaarheid van de door jou verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en digitaal leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen.

Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om je verzoek in te willigen op voorwaarde dat het in overeenstemming is met de toepasselijke wetten en voorschriften.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudend autoriteit (COC - info@controleorgaan.be) als je van mening bent dat het zonebestuur van Balen-Dessel-Mol de geldende Belgische en Europese privacywetgeving niet naleeft.

8. Niet-toegestaan gebruik van de website

De gebruiker verbindt er zich onder andere toe:

  • de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken.
  • geen zodanig gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt.
  • de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon, of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
  • de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter. Het zonebestuur van Balen-Dessel-Mol behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.

9. Beveiliging

De zone heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je gegevens op de best mogelijke wijze te beveiligen tegen verlies, diefstal of verkeerd gebruik.

10. Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen afdeling Turnhout zijn bevoegd.

11. Contactgegevens

Wij spannen ons in om je privacy en je persoonsgegevens te beschermen. Je kan ons steeds contacteren indien je vragen hebt rond dit privacybeleid.

Politiezone Balen - Dessel - Mol, Guido Gezellestraat 29, 2400 Mol, 014 33 37 00.

DPO gegevens dpo@politiebalendesselmol.be

12. Cookies en indirecte informatie

  1. Noodzakelijke en functionele cookies

De website kan gebruik maken van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op het toestel van de bezoekerde harde schijf van je computer en enkel door deze website kunnen worden gelezen. Bij een volgend bezoek aan ons digitaal platform zal de cookie-informatie gebruikt worden om de zichtbaarheid en de inhoud van onze website te verbeteren en zo meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers waardoor het gebruiksgemak van onze website vergroot. Aldus vergemakkelijkt dit uw toegang tot de website en verloopt de navigatie sneller en efficiënter.

    2. Performantie-cookies

Voor  het meten en analyseren van het surfgedrag maakt deze website gebruik van Google Analytics. Hiertoe worden, aan de hand van je IP-adres, gegevens verzameld zoals onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over je browsertype en apparaateigenschappen. Op basis van deze anonieme analyses kan de zone deze site verder verbeteren. Wij gebruiken deze gegevens niet om je persoonlijk te identificeren.

    3. Beheer van cookies

Je hebt de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij je waarschuwt telkens wanneer cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert. Je kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van je computer of mobiel apparaat.

    4. Indirecte informatie

Het vast ANPR-cameranetwerk zal in- en uitgaand verkeer in de politiezone registreren. Deze techniek stelt de politie in staat om meer misdrijven op te lossen zoals woninginbraken, inbraken in wagens, sluikstorten, niet-verzekerde voertuigen, verdwijningen, enz.

De ANPR-camera’s lezen en fotograferen zowel overdag als ’s nachts nummerplaten van voorbijrijdende voertuigen. Deze gegevens worden door de camera’s rechtstreeks naar een centrale server gestuurd waar ze met andere databases - bijvoorbeeld deze van gestolen of geseinde voertuigen - vergeleken worden, waardoor dit cameranetwerk zorgt tot een verhoogde pakkans en minder criminaliteit. Op tal van belangrijke invalswegen werden bewakings- en ANPR-camera’s geplaatst op zorgvuldig gekozen locaties die een ruime dekking van onze politiezone garanderen. 

Dit ANPR project overstijgt de grenzen van de gemeente- of politiezones. Hoe meer politiezones samenwerken en zich aansluiten, hoe hoger de resultaten. Ook de aangrenzende politiezones werken met de ANPR-technologie. Bij het gebruik van de ANPR-technologie wordt rekening gehouden met de verschillende wetgevingen zoals de Camerawet en de Wet op het Politieambt, alsook de actuele Privacywetgeving.