Zonaal veiligheidsplan

Elke politiezone schrijft een zonaal veiligheidsplan. Momenteel loopt het zonaal veiligheidsplan 2020-2025. Hierin staat omschreven aan welke veiligheidsthema's we de ko­mende jaren willen werken.

ZVP

Bij het maken van de keuze voor de prioriteiten werden 2 soorten rangordes opgesteld. Enerzijds is er een objectieve rangorde welke gebaseerd is op geregistreerde criminaliteitscijfers. Anderzijds is er een subjectieve rangorde op basis van onze bevraagde partners en de bevolking.

De senioren- en jeugdraden binnen onze politiezone werden bevraagd naar hun rangorde in criminaliteits- en veiligheidsfenomenen aan de hand van zogenaamde politiecafés. Ook de korpschef, politieraad en het politiecollege werden bevraagd om een rangorde op te maken. Daarnaast werd er ook aan de medewerkers van de politiezone gevraagd om hun rangorde door te geven. Op basis van de verschillende rangordes werd vervolgens 1 definitieve rangorde gemaakt. Omdat de politiezone gekozen heeft voor politiewerk op mensenmaat, werd bijkomend rekening gehouden met de resultaten uit de veiligheidsmonitor en de resultaten uit ons eigen medewerkerstevredenheidsonderzoek. Daarnaast heeft ook de nota met de verwachtingen van de procureur des konings, de bestuurlijke directeur-coördinator en de gerechtelijk directeur een uitwerking gekregen binnen de prioriteiten van dit zonaal veiligheidsplan.

Veiligheid en leefbaarheid - externe prioriteiten

Drugs

De aanpak van drugs(handel) vormt één van de prioritaire aandachtspunten. Het fenomeen werd ook opgenomen in het nationaal veiligheidsplan 2016-2019 en het voorbije zonaal veiligheidsplan. Preventie, repressie en hulpverlening spelen hierbij een belangrijke rol. Gericht overwogen acties zullen de pakkansen verhogen. De wetgeving om deze misdrijven en tot een berechting te laten komen zal maximaal benut worden. Daarbij staat een gezamenlijke aanpak en nauwe samenwerkingen tussen de politiezone en het parket, maar ook met externe partners zoals bijvoorbeeld organisatoren van festivals, centraal.

Verkeer

De meeste tussenkomsten van de politie hebben te maken met verkeer. Niet voor niets is de verkeersveiligheid in de politiezone dan ook een belangrijke prioriteit. Het is opgenomen als specifieke basisfunctionaliteit behorende tot de bevoegdheden van de lokale politie. De politiezone wil een bijdrage leveren tot een verhoging van de verkeersveiligheid door een verkeershandhaving. De doelstelling is om de pakkans te verhogen zodat weggebruikers minder verkeersovertredingen begaan. In het zonale veiligheidsplan weerhouden we de thema’s overdreven snelheid, rijden onder invloed, gsm-gebruik achter het stuur, het niet dragen van de veiligheidsgordel en het niet gebruiken van de kinderzitjes als prioriteiten op het gebied van verkeer. Het zijn de voornaamste oorzaken van ongevallen of verergeren de gevolgen van een aanrijding aanzienlijk. We besteden uiteraard ook aandacht aan andere thema’s in het verkeer.

Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit werd als fenomeen opgenomen in de kadernota integrale veiligheid en in het nationaal veiligheidsplan 2016-2019. Bovendien is slachtofferbejegening een basisfunctionaliteit van de lokale politie. In onze politiezone plaatsen we ook intrafamiliaal geweld en zedenmisdrijven onder deze noemer. Ketengericht werken en een multidisciplinaire samenwerking met verschillende partners staat hierin centraal.

Woninginbraken

Het fenomeen ‘diefstallen in woningen’ moet volgens ons bestuur en onze inwoners prioritair aangepakt worden. Onder woninginbraken wordt verstaan ‘diefstal met braak, inklimming of valse sleutels in een woning’. Dit fenomeen is ook opgenomen in het huidige nationaal veiligheidsplan 2016-2019 onder de algemene noemer ‘georganiseerde eigendomscriminaliteit en illegale handel in goederen’. Het is een illusie om te denken dat de lokale politie deze zonale en zelfs nationaal gekende problematiek alleen kan aanpakken.Vooral oplettende buurtbewoners helpen ons in deze strijd, maar ook ons ANPR cameranetwerk. Preventieve maatregelen van burgers moeten er ook voor zorgen dat het inbrekers niet lukt om binnen te komen. We clusteren onze taken onder de noemer preventieve maatregelen (vb. afwezigheidstoezicht), reactieve maatregelen (vb. nauwkeurige politionele vaststellingen van de feiten) en nazorgmaatregelen (vb. hercontactname slachtoffers).

Overlast

De fenomenen die onder de noemer ‘overlast’ vallen zijn divers en thuis te brengen onder verschillende thema’s (bv. sluikstorten onder milieu, overlast als gevolg van drugs onder de noemer drugs, hinderlijk parkeren onder verkeer …). Veel van deze fenomenen worden bijgevolg ook opgenomen in de bovenstaande prioriteiten. Het sterke onveiligheidsgevoel dat overlast teweeg brengt, maar ook de grote maatschappelijke gevolgen van ogenschijnlijk “miniem” of individueel deviant gedrag maakt het nodig om hier als politiezone de nadruk op leggen en dit als afzonderlijk prioritair fenomeen aanpakken. We gaan voor acties die overlast gericht aanpakken en treden informatiegestuurd en flexibel op om de verplaatsing van deze fenomenen tegen te gaan. Het gebruik van het GAS-reglement en de samenwerking met de GAS-ambtenaar spelen hierin een grote rol.

De aanpak van de prioriteiten wordt uitgewerkt in concrete actieplannen. Het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 is te raadplegen via deze link.