Camerabewaking

Politiezone Druivenstreek maakt gebruik van volgende camerabeelden:

  • Vast cameratoezicht in en rond de gebouwen (commissariaten)  
  • Vaste en mobiele ANPR
  • Bodycams

     

Pakkans stijgt

Met cameratoezicht wil politiezone Druivenstreek onder andere de veiligheid verhogen en de pakkans vergroten.

Met behulp van deze camera's zoekt de politie verdachte situaties of kan ze alert reageren op misdrijven. Camerabeelden laten de politiediensten toe om incidenten goed in te schatten en de ploegen op terrein direct aan te sturen met het oog op snellere en adequatere interventies. Door het inzetten van camera’s kan de politie daders sneller lokaliseren en ook oppakken. Strafbare feiten kunnen zo worden voorkomen en de pakkans vergroot. Camerabeelden leveren tevens bewijsmateriaal. De beelden kunnen gebruikt worden in het kader van strafrechtelijke bewijsvoering.  Cameratoezicht werkt ook preventief. Het helpt criminaliteit en overlast te voorkomen.

In alle discretie

Enkel politiemedewerkers mogen de camerabeelden bekijken en analyseren. Zij werken volgens zeer strikte procedures. Deze personen hebben ook beroepsgeheim. Dit betekent dat ze deze informatie niet mogen delen met anderen.

Waarschuwingsborden

Het begin van een cameragebied wordt telkens aangeduid met een bord. Zo weet je altijd wanneer je een zone met camerabewaking betreedt.

 Respect voor je privacy

Het politioneel cameragebruik wordt geregeld door de Wet op het Politieambt. De controle op de naleving van de wetgeving wordt uitgevoerd door het Controleorgaan op de Politionele Informatie (het zogenaamde COC).

 Toegang tot beelden?

De wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens voorziet ook dat ieder persoon een verzoek kan indienen tot inzage van en rectificatie of het wissen van de persoonsgegevens. 

Je kan hiertoe een verzoek tot toegang richten bij de verantwoordelijke voor gegevensbescherming via PZ.Druivensreek.DPO@police.belgium.eu

Dit verzoek moet wel voldoende gedetailleerd zijn zodat wij de beelden kunnen lokaliseren en kunnen bepalen of toegang mogelijk is. De verantwoordelijke DPO zal bij het bepalen of het verzoek tot toegang kan ingewilligd worden immers steeds afwegen of de toegang tot de beelden de rechten en vrijheden van anderen niet in het gedrang brengt en of de toegang al dan niet negatieve gevolgen zou hebben voor de veiligheid, de preventie en de opsporing van strafrechtelijke feiten.

Vragen?

Indien je algemene vragen hebt over cameratoezicht van de politie en zijn doeleinden, kan contact opnamen met Politie Druivenstreek via PZ.Druivenstreek@police.belgium.eu of via 02 769 69 30