Bestuursorganen

De Politiezone Puyenbroek bestaat uit 3 bestuursorganen. Namelijk het politiecollege, de politieraad en de zonale veiligheidsraad.

bestuur

Politiecollege en politieraad

Als politiezone kan je niet zomaar zelf alle beslissingen nemen, overleg met de verschillende bestuursorganen is essentieel.

Politiezone regio Puyenbroeck is een meergemeentenzone, dat wil zeggen dat het politiekorps actief is op het grondgebied van verschillende gemeenten. In ons geval zijn dat de gemeenten Lochristi, Wachtebeke, Moerbeke en Zelzate. Wij hebben een apart politiecollege en politieraad. In een ééngemeentenzone zijn het het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad die deze bevoegdheden hebben. In het politiecollege zetelen de 4 burgemeesters de korpschef en de zonesecretaris. Bij een politieraad komen er nog 17 afgevaardigden uit de 4 gemeenteraden bij. Hoeveel leden er per gemeente zetelen in de politieraad is afhankelijk van het aantal inwoners die de gemeente heeft. De politieraad wordt voorgezeten door burgemeester Yves Deswaene (Gemeente Lochristi)

Maandelijks beraadslaagt het politiecollege over de werking van de lokale politie en buigt zich dan o.m. over de initiatieven die de politie overweegt te nemen en die verband houden met het zonaal veiligheidsplan. Het college spreekt zich verder ook uit over de aankoop van materialen en de inzet van middelen (uitgaven).

De zittingen van de politieraad zijn openbaar en kunnen bijgewoond worden door het publiek. Op het openbare gedeelte komen onderwerpen zoals vacantverklaringen ter sprake, aankoopdossiers, de politiebegroting,... Soms is ook een gedeelte van de vergadering onder besloten zitting, er worden dan agendapunten behandeld die over personen gaan en die een rechtstreekse invloed hebben op hun privacy, zoals bevordering, ontslag,... De politieraad komt 4 à 6 keer per jaar samen

Politiecollege

Samenstelling van het politiecollegeYves Deswaene (voorzitter)

burgemeester van Lochristi

Brent Meuleman

burgemeester van Zelzate

Stijn De Schepper

burgemeester van MoerbekeRudy Van Cronenburg

burgemeester van Wachtebeke

CP Joachim Van de Sijpe

Waarnemend korpschefAdviseur Tineke Vanhecke

Politiesecretaris

 

Zonale veiligheidsraad

In elke politiezone is een zonale veiligheidsraad actief. Binnen deze raad vindt systhematisch overleg plaats tussen de burgemeesters (bestuurlijke overheid), de procureur des Konings (gerechtelijke overheid), de korpschef van de lokale politie en de directeur-coördinator(dirCo) van de federale politie.

In onze politiezone nemen naast de vaste leden o.a. ook de dirjud (directeur Federale Gerechtelijke Politie) deel aan de vergadering. De zonale veiligheidsraad kan ook deskundigen uitnodigen.

De taken van de raad zijn de volgende:

  • Voorbereiding van het zonale veiligheidsplan;
  • Coördineren van de opdrachten van de bestuurlijke en gerechtelijke politie;
  • Toezicht op de uitvoering en evaluatie van het zonaal veiligheidsplan.
  • Bespreken van de actieplannen.

De zonale veiligheidsraad van politiezone regio Puyenbroeck komt 1 keer per jaar samen.