Diensten

Op zoek naar een specifieke politiedienst? Van Directeur Operaties tot Team Verkeer & Mobiliteit, je vindt ze hier allemaal.

diensten

Team Interventie

 • Dringende interventies in onze zone worden behartigd door interventieploegen. Zij zijn de mannen en vrouwen die in het straatbeeld aanwezig zijn. Zij staan 24/7 in voor alle dringende interventies en ten dienste van alle inwoners van de volledige politiezone.
 • Onze ploegen worden aangestuurd door CICOV. Dit is het Communicatie- en Informatiecentrum Oost-Vlaanderen dat vanuit Gent alle noodoproepen dispatched aan de ploegen op het terrein.
 • Een officier van gerechtelijke politie (OGP) is steeds aanwezig in vroege en late dienst. Een officier van bestuurlijke politie (OBP) kan ten allen tijde opgeroepen worden.
 • Naast de reguliere werking leveren de interventieploegen hun bijdrage om de strategische doelstellingen uit het zonaal veiligheidsplan te realiseren. Er wordt gericht gepatrouilleerd om een halt toe te roepen aan overlastproblematieken, druggebruik, inbraken en fietsdiefstallen. 
 • Contacteer de directeur van Team Interventie.

 

Team Wijk

 • Het wijkteam oefent zijn bevoegdheden en toezicht uit over alles wat met onze primaire doelstelling, namelijk de "community oriented policing" te maken heeft.
 • Bij de wettelijk opgelegde functies (cfr. Ministeriële Omzendbrief PLP 10) is de functie "wijkwerking" mogelijks wel de belangrijkste, omdat zij de hoeksteen zijn van een naar de gemeenschap gerichte politie (community policing) en als dusdanig een belangrijke plaats moet innemen in de basispolitiezorg.
 • Vind hier je wijkinspecteur
 • Contacteer de directeur van Team Wijk.

 

Team Verkeer en Mobiliteit

 • De taken van het team verkeer en mobiliteit kunnen in drie grote delen worden opgesplitst:
  • 1. Het voeren van preventieve en repressieve verkeersacties :
   • voor het preventieve luik o.a. de organisatie en ondersteuning van verkeerseducatieve initiatieven, het voeren en ondersteunen van verkeersveiligheidscampagnes, het pro-actief en ontradend optreden inzake te verwachten of bestaande mobiliteits- en verkeersonveiligheidproblemen, alsook een lokaal communicatiebeleid in deze materie voeren ;
   • voor het repressieve luik o.a. de strijd tegen alle fenomenen die van dien aard zijn dat ze leiden tot verkeersonveiligheid, de handhaving van de wegverkeersregels met bijzondere aandacht voor de prioriteiten opgenomen in het zonale veiligheidsplan.
  • 2. Het vaststellen van verkeersongevallen.
  • 3. Het enerzijds verstrekken van advies op vragen afkomstig van de bevoegde overheden die verband houden met mogelijke effecten op het gebied van mobiliteit en verkeersveiligheid, en anderzijds van suggesties en van analyses op basis van de exploitatie van de lokale onveiligheidsgegevens ingezameld door de politiezone.
 • Contacteer de directeur van Team TVM.

 

Team Lokale Recherche

 • Het Team Lokale Recherche is de eenheid binnen de Politiezone "Regio Puyenbroeck" die instaat voor het beheer, de kennisname en afhandeling van gerechtelijke onderzoeken die aan de lokale politie worden toegewezen (onderzoeken die door hun aard, omvang of techniciteit een zekere graad van specialisatie vereisen) en de daarmee samenhangende verplichte informatie-doorstroming naar diensten en autoriteiten.
 • Enerzijds omvatten deze onderzoeken opdrachten van het parket of de onderzoeksmagistraten, anderzijds verzorgen zij het onderzoek naar aanleiding van vastgestelde misdrijven door de Interventiedienst van onze zone.
 • Het Lokale Rechercheteam is voornamelijk een tweedelijnsdienst binnen de lokale politie.
 • Info-uitwisseling 
  • Onze zone heeft een nauwe samenwerking met de omliggende korpsen wat misdaadbestrijding betreft. Ons Team Lokale Recherche wisselt zijn gerechtelijke informatie op regelmatige basis uit met andere politiediensten.
 • Hoe te herkennen?
  • Leden van het Lokale Rechercheteam dragen geen uniform zoals hun operationele collega`s uit de wijkteams.
  • Ze zijn wel gewapend en hebben een rode armband die ze gebruiken om zich te identificeren bij acties.
  • Bij twijfel kan U altijd vragen om hun legitimatiekaart te laten zien (die ze altijd bij zich hebben).
  • Zie ook : Herkenningspunten.
 • Dit is ook van toepassing op hun geüniformeerde collega`s. Als U twijfelt aan de echtheid van een persoon die zich identificeert als politieambtenaar kan U altijd contact opnemen met uw plaatselijk politiekantoor.
 • Contacteer de directeur van Team Lokale Recherche.

 

Team Slachtofferbejegening

 • Slachtofferbejegening bestaat uit het verlenen van een adequate opvang, informatie en bijstand aan het slachtoffer. Elke politieambtenaar beheerst de basisregels wat noodzakelijk is gelet hij vaak de eerste persoon is die in contact komt met het slachtoffer.
 • In geval van ernstig tot zeer ernstig slachtofferschap (crisissituaties) wordt beroep gedaan op een gespecialiseerde medewerker en/of dienst. 
 • Een slachtofferbejegenaar is permanent beschikbaar.
 • Hun belangrijkste activiteiten zijn het verlenen van bijstand aan slachtoffers van misdrijven, het doorverwijzen naar bevoegde diensten van slachtoffers die psychosociale hulp nodig hebben en het brengen van slecht nieuws.

 

Functionaris voor Gegevensbescherming of Data Protection Officer (DPO)

 • Stuur een e-mail
 • Heb je vragen omtrent het informatieveiligheidsbeleid in de politiezone Regio Puyenbroeck, aarzel dan niet om de Functionaris voor Gegevensbescherming of Data Protection Officer (DPO) te contacteren via e-mail.

 

Lokaal informatie kruispunt

 • Het LIK omvat verschillende diensten die op één of andere manier instaan voor de ondersteuning van diensten zowel intern als extern de politiezone.
 • 1. Functioneel beheer
  • Binnen de dienst functioneel beheer worden op dagelijkse basis alle opdrachten verwerkt die worden toegezonden door de procureur des Konings. Tevens worden alle dossiers voorbereid en intern opgevolgd vooraleer ze worden toegezonden aan het parket. Hiervoor is een hoofdinspecteur belast met de APO-dossiers die tevens instaat voor de kwaliteitscontrole. Daarnaast staat de dienst ook in voor de vatting van alle informatie uit de processen-verbaal in de Algemene Nationale Gegevensbank.
 • 2. Informatiebeheer
  • Naast functioneel beheer staat het team ook in voor het informatiebeheer. Zo koos de politiezone voor het gebruik van de FOCUS applicatie. Alle operationele medewerkers kunnen ten allen tijde een briefing raadplegen via de applicatie. Het laat ons ook toe om patrouilles gericht te sturen in functie van op te sporen personen, gevoelige plaatsen, uit te voeren controles of toezichten, enz. Collega's die zich op het terrein bevinden, kunnen hiervoor een GSM of tablet gebruiken met mobiele internetverbinding.
 • 3. Wapendienst
  • De wapendienst staat in voor het beheer van het Centraal Wapen Register. Concreet worden alle aanvragen en vragen tot aanpassing van wapenvergunningen getoetst aan de wettelijke vereisten. Daarnaast worden alle opdrachten van de procureur des Konings inzake wapenvergunningen uitgevoerd. In bepaalde gevallen dienen ook bijkomende onderzoeken gevoerd te worden o.a. met betrekking tot de moraliteit.
 • 4. Automatische Nummerplaatherkenning (ANPR) 
  • De politiezone Regio Puyenbroeck beschikt over een voertuig met (mobiele) ANPR camera’s en een vast netwerk van ANPR camera’s op de invalswegen in de 4 gemeenten.
  • De informatie die ons ANPR-systeem voedt, vindt zijn oorsprong bij de politionele informatie die is geregistreerd in de ANG (Algemene Nationale Gegevensbank).
  • De camera’s genereren een HIT wanneer een voertuig het voorwerp uitmaakt van een politionele maatregel.
  • Aan elke HIT wordt een gepast gevolg gegeven door het Lokaal Informatiekruispunt en/of door de politieploegen op het terrein
 • Contacteer de directeur van Team LIK

 

Team PLIF

Het Team PLIF bestaat uit het Team HRM, Team IT en Team Logistiek & Financiën

 • 1. De voornaamste taken van het Team HRM bestaan uit :
  • het beheer van de personeelsdossiers, hetgeen o.a. de ganse loonadministratie, ziektemeldingen en verlofadministratie behelst;
  • het organiseren en coördineren van de opleidingen van alle leden van het korps;
  • het opstellen en afwerken van de mobiliteitsdossiers in het kader van de horizontale mobiliteit (verschuivingen van personeel naar vacante plaatsen naar onze of andere zones).
 • 2. De voornaamste taken van het Team Logistiek & Financiën bestaan uit :
  • de controle over aankopen van goederen en materialen voor de zone (beheer van de stock);
  • het beheer van de uniformen en uitrustingsstukken van het personeel;
  • het instaan voor onderhoud en herstellingen van en aan de gebouwen, voertuigen en andere infrastructurele voorzieningen van de zone.
 • 3. De voornaamste taken van het Team ICT bestaan uit systeembeheer:
  • De dienst systeembeheer staat als informaticadienst in voor het beheer van het volledige ICT-park dat verspreid is over de gebouwen binnen de vier gemeentes. Dit gaat van de installatie en onderhoud van apparatuur, het verlenen van technische ondersteuning bij gebruikersproblemen tot het beheer van de toegangsrechten van alle politie specifieke programma's.
 • Contacteer de directeur van Team PLIF.

 

Beleidsadviseur, strategische analyse & communicatie

 • De voornaamste taken van de beleidsadviseur bestaan uit:
  • De uitwerking en opvolging van het Zonaal Veiligheidsplan en het jaarrapport.
  • Ondersteunen van de korpschef in de voorbereiding, de realisatie en de opvolging van zijn opdrachtbrief en zijn beleid.
  • Opvolgen van de dienst intern toezicht: klachtenbeheer en op basis van analyses verbetervoorstellen formuleren.

  • Instaan voor strategische analyse en rapportering over de werking van het politiekorps en de doelstellingen

  • Het uitbouwen, onderhouden en opvolgen van communicatiekanalen en -tools, zoals Sharepoint als centraal communicatie- en informatieplatform.
 • Contacteer de beleidsadviseur

 

Directeur Operaties

 • De voornaamste taken van de Directeur Operaties bestaan uit:
  • Coördinatie noodplanning en openbare orde: De handhaving van de openbare orde is het vrijwaren en het herstellen van de openbare rust, de veiligheid en de gezondheid. Om allerhande evenementen in de politiezone veilig te laten verlopen, worden tal van voorbereidingen getroffen. Voor de gemeenten Lochristi, Moerbeke en Wachtebeke speelt de noodplanner een actieve rol in het adviseren en begeleiden van organisaties die een activiteit wensen te organiseren. 
 • Contacteer de dienst.

 

De politiesecretaris

 • De voornaamste taken van de politiesecretaris bestaan uit :
  • het verzekeren van het persoonlijk secretariaat van de korpschef;
  • het opnemen van de taak van secretaris tijdens het Politiecollege en Politieraad;
  • het behandelen van dossiers en onderzoeken in opdracht van de korpschef.