Bestuursorganen

Als politiezone kan je niet zomaar zelf alle beslissingen nemen, overleg met de verschillende bestuursorganen is essentieel.

Zowel het politiecollege als de politieraad zijn bestuursorganen die naar aanleiding van de politiehervorming in het leven zijn geroepen. Meer bepaald door het art. 11 van de Wet van 07.12.98 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus waarin bepaald wordt dat er in meergemeentezones een politieraad en een politiecollege worden opgericht. In de ééngemeentezones van de politie blijft de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps onder de bevoegdheid van de gemeenteraad.

In elke politiezone (één- en meergemeentezones) is een zonale veiligheidsraad actief. Binnen die raad wordt een systematisch overleg georganiseerd tussen de bestuurlijke overheid, de gerechtelijke overheden en de politiediensten.

Het politiecollege

In een meergemeentezone oefent het politiecollege dezelfde bevoegdheden uit als het schepencollege in de ééngemeentezones. (dagelijks beheer en organisatie van het politiekorps).

Volgens art. 23 van de Wet op de geïntegreerde politie wordt het politiecollege gevormd door de burgemeesters van de gemeenten die behoren tot de zone. Het politiecollege van onze zone bestaat uit burgemeester van Blankenberge (voorzitter) en de burgemeester van Zuienkerke.

De waarnemend korpschef Dimitry Van Damme woont alle vergaderingen bij en is belast met de voorbereidingen van de zaken die aan het college worden voorgelegd.

De secretaris van de politiezone stelt de notulen op van het college en is dus ook altijd aanwezig op de vergaderingen.

Een politiezone heeft een eigen begroting en eigen rekeningen. De verantwoordelijke beheerder voor dit financiële luik is de bijzondere rekenplichtige. Hij oefent zijn functie uit onder het gezag van het politiecollege en woont desgevallend de vergaderingen van het college bij.

In onze politiezone komt het politiecollege in principe een zevental keer samen per jaar. De zittingen van het college zijn niet openbaar. De besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

De politieraad

Krachtens art. 11 van de Wet op de geïntegreerde politiedienst heeft de politieraad dezelfde bevoegdheden als de gemeenteraad in een ééngemeentezone t.o.v. de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps. Dit behelst vooral de vaststelling van de begroting en de rekeningen, belangrijke investeringsdossiers en de aanwerving, bevordering en ontslag van de personeelsleden. De raad heeft eveneens het recht om de burgemeesters te interpelleren over de manier waarop zij hun bevoegdheden uitoefenen.

De politieraad is niet bevoegd voor het uitvaardigen van politieverordeningen. Dit blijft een autonome bevoegdheid van de respectievelijke gemeenteraden.

Er gaan jaarlijks minstens 4 zittingen van de politieraad door. De zittingen hebben meestal plaats op een dinsdag om 18.30 uur in het stadhuis te Blankenberge. De vergaderingen zijn openbaar, met uitzondering van de beraadsslagingen in geheime zitting. De voorzitter van het politiecollege zit de vergaderingen van de politieraad voor. In onze zone is dit de burgemeester van Blankenberge.

Het aantal leden van de politieraad wordt bepaald op basis van het totale bevolkingsaantal van de twee gemeenten die behoren tot de zone (Blankenberge/Zuienkerke).

In onze politieraad zetelen er naast de twee burgemeesters -die van rechtswege lid zijn van de politieraad- 15 raadsleden. Al deze leden zijn gemeenteraadsleden van de twee respectievelijke gemeenten.

De leden zijn proportioneel verdeeld: 13 politieraadsleden uit Blankenberge, 2 raadsleden uit Zuienkerke.

De korpschef woont de vergaderingen van de politieraad bij. De secretaris stelt de notulen op van de vergaderingen van de politieraad.

De zonale veiligheidsraad

De opdrachten van de zonale veiligheidsraad zijn de volgende:

  • het bespreken en de voorbereiding van het zonaal veiligheidsplan;
  • het bevorderen van de optimale coördinatie van de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie;
  • het evalueren van de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan