Missie/visie/waarden

Samen houden we onze kust veilig!MISSIE

De lokale politie van de PZ Bredene/De Haan:

 • staat in voor het leveren van een kwaliteitsvolle en gemeenschapsgerichte basispolitiezorg in de zone gevormd door de gemeenten Bredene en De Haan;
 • oefent haar taak uit ‘binnen het kader van’ het beleid van de lokale en federale overheid en in samenwerking met de andere actoren in het domein van de integrale veiligheidszorg;
 • levert een fundamentele bijdrage tot de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de burger in de maatschappij.

   

VISIE

In een open, transparante organisatie met professionele en gemotiveerde medewerkers streven wij naar een excellente politiezorg,

met nadruk op:

 • aanspreekbaarheid;
 • het onderhouden van goede contacten inzonderheid met de bevolking;
 • een optimale beschikbaarheid;
 • het duidelijk en gericht communiceren;
 • de individuele ontplooiing en specialisatie van onze medewerkers;
 • het samen met anderen naar oplossingen zoeken;
 • het voortdurend verbeteren;
 • en met zin voor ecologische principes.

   

WAARDEN

P lichtsbewust

O pen(-minded)

L oyaal

I nteger

T eamspeler

I nitiatiefnemend

E mpathisch

Z orgvuldig

O bjectief

R espectvol

G eëmancipeerd