De gerechtelijke politie

Onder de afdeling GERECHTELIJKE POLITIE groeperen wij diensten en medewerkers die politieopdrachten uitvoeren met als kerntaak de opheldering van misdrijven en de bestraffing van de daders, door middel van de gerechtelijke procedure.  Het opsporen en aanhouden van de dader kadert in de repressieve aanpak van de politie. Het beheer van deze afdeling is in handen van de adviseur-beheerder gerechtelijke politie, eerste commissaris Dennis Goes en omvat onderstaande categorieën:

  • ​​​​​Jeugd en gezin

De dienst politionele slachtofferbejegening is eveneens belast met de functie Jeugd & Gezin voor de behandeling van specifieke jeugd- en gezinsproblemen:

  • Gedragsproblemen van minderjarigen;
  • Gezinsconflicten (geen bezoekrecht of alimentatie);
  • Samenwerking met andere politieambtenaren in de onderzoeken die betrekking hebben op intra familiaal geweld en/of zedendelicten;
  • Informatieve onderzoeken naar het leefmilieu van minderjarigen;

Deze dienst wordt aangestuurd door coördinator, eerste hoofdinspecteur Christel Meyers.

  • Recherche

Alle politieambtenaren moeten beschikken over de kennis en vaardigheden om gerechtelijke taken uit te voeren.  Voor gerechtelijke opdrachten in bepaalde domeinen of van een zekere omvang hebben wij een lokale opsporingsdienst (LOD): onze dienst recherche.  Deze werkt niet alleen reactief, maar ook proactief en fenomeengericht.

Onze recherchedienst handelt onderzoeken af die door hun aard een grotere specificiteit bezitten of door hun omvang een meer voortdurende capaciteit vereisen;

Zij levert een kwalitatieve bijstand aan het korps inzake algemene recherche;

Deze dienst verzamelt alle politioneel relevante informatie, exploiteert deze informatie en geeft hieraan het gepaste gevolg. De dagelijkse sturing van deze dienst wordt uitgevoerd door teamleader, eerste hoofdinspecteur Fabian Jonckheere.

  • Functioneel beheer

De dienst functioneel  beheer beheert de informatieoverdracht van operationele gegevens tussen de eigen lokale politie en alle andere diensten van de geïntegreerde politie.  Zij waken over de correcte vatting van onze data naar de Algemene Nationale Databank (ANG) en zorgen er voor dat de informatie voortkomend uit deze databank en het AIK (Algemeen Informatie Kruispunt) de gepaste verspreiding krijgt binnen het korps.

De functioneel beheerder van onze politiezone is eerste hoofdinspecteur Sofie Windels bijgestaan door de dienst Lokaal InformatieKruispunt.