De bestuurlijke politie

Onder de afdeling BESTUURLIJKE POLITIE worden de diensten en medewerkers gegroepeerd die politieopdrachten uitvoeren binnen het preventieve toezicht. Zij staan in voor de handhaving van de openbare orde en het toezicht op de naleving van de politiewetten en –verordeningen, de voorkoming van misdrijven, de bescherming van personen en goederen en zij stellen ook onderzoeksdaden. De bestuurlijke politie heeft een hulpverlenende taak, maar kan ook handhavend, herstellend of repressief optreden. De adviseur-beheerder van de bestuurlijke politie is commissaris Patrick Broucke en deze afdeling omvat onderstaande categorieën.

 • ​​Interventie en onthaal

Aan de permanente bereikbaarheid en beschikbaarheid wordt vooral gestalte gegeven door de dienst interventie. Het zijn deze mensen die het grootste deel van de tussenkomsten op het terrein doen. De interventie-inspecteurs worden geleid door een wachtofficier en een postoverste. Er is een permanent onthaal in Bredene en een lokaal onthaal in De Haan en Wenduine.

De adviseur-coördinatoren van de interventiedienst zijn commissarissen Erno Vanderbruggen en Liselot Tavernier.

 • Wijkwerking

De wijkwerking streeft er naar om opsporend, voorkomend en oplossend te werken naar potentiële leefbaarheids- en samenlevingsproblemen.

Er is wijkwerking over het ganse grondgebied van de zone. Er zijn 3 geowijken die geleid worden door een verantwoordelijke coördinator wijkzorg. De geowijken zijn verder opgesplitst in 4 wijken, waaraan telkens een wijkinspecteur verbonden is. 

De wijkinspecteur manifesteert zich in de buurt door zijn/haar (idealiter) dagelijkse aanwezigheid, per fiets of te voet. Op deze manier is de wijkinspecteur een aanspreekpunt voor de lokale bevolking waardoor hij/zij een grondige kennis kan opbouwen van het veiligheidsbeeld en de maatschappelijke sfeer die heerst in de wijk. De wijkinspecteur heeft uiteraard ook heel wat vastgelegde taken (bvb. opdrachten van het parket, woonstcontroles, toezichten, …).

De wijkdienst wordt gecoördineerd door adviseur-coördinator, eerste commissaris Peter Verleye.

 • Slachtofferbejegening

De functie politionele slachtofferbejegening bestaat in het verschaffen van een adequate opvang, informatie en bijstand aan het slachtoffer. Aan deze functionaliteit wordt sowieso invulling gegeven door elk lid van het politiekorps dat ermee te maken heeft. Sommige deelaspecten van de slachtofferbejegening vragen echter een bijzondere kennis en vaardigheid. De uitvoering hiervan wordt toevertrouwd aan onze gespecialiseerde medewerkers.

Er is hiervoor een permanente oproepbaarheid van een gespecialiseerde medewerker, die georganiseerd is in samenwerking met collega's van de politiezones Kouter, Middelkerke en Oostende.

De dienst slachtofferbejegening wordt gestuurd door coördinator, eerste hoofdinspecteur Christel Meyers.

 • Verkeer

Ons korps beschikt niet over een afzonderlijke verkeersdienst, maar wel een vekeerscel met hoofdzakelijk een ondersteunende functie, gaande van adviezen inzake verkeersveiligheid, verkeershandhavingsbeleid tot alle taken die verband houden met de materiële vaststellingen van verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende te nemen maatregelen. De leiding ligt in handen van coördinator, hoofdinspecteur Bart Leys.

 • Openbare orde/evenementen

De dienst openbare orde/evenementen coördineert het politieoptreden bij evenementen. Hun taak bestaat erin om de burgemeesters te informeren en adviseren voor o.a. de veiligheid bij de geplande evenementen. Tijdens het evenement zelf coördineren ze de ordedienst. De coördinatie van de openbare orde is in handen van coördinator, hoofdinspecteur Kevin Vanwetter.

 • Wapenvergunningen

Alle gegevens over wapenbezitters worden bijgehouden in het Centraal WapenRegister (CWR). Opdrachten betreffende de Wapenwet worden in ons korps uitgevoerd door eerste inspecteur Christof Duthoy en inspecteur Kenny Popelier. Concreet gaat dit over onderzoeken over aanvragen tot wapenvergunning, respectievelijk de schorsing of intrekking ervan en periodieke controle. Dit gebeurt onder toezicht van adviseur-beheerder bestuurlijke politie, commissaris Patrick Broucke.

 • Noodplanning

Op het niveau van de burgemeester, gouverneur en minister worden noodplannen opgemaakt om een snelle en gecoördineerde hulpverlening mogelijk te maken tijdens een noodsituatie. De noodplannen dienen om te zorgen voor de bescherming van de bevolking en het leefmilieu. De bepalingen van het algemeen nood- en interventieplan (ANIP) kunnen worden aangevuld met bijzondere aspecten, die in het BNIP beschreven staan, naargelang de aard van de noodsituatie en de mogelijke risico’s.

De politie van de plaats van de noodsituatie is de derde betrokkene discipline, met volgende opdrachten: openbare orde handhaven en herstellen, toegangs- en evacuatiewegen vrijhouden, perimeters installeren, evacuatie van de bevolking, … .

Op provinciaal en gemeentelijk niveau is een veiligheidscel opgericht, waarin een vertegenwoordiger van iedere discipline zetelt. De verantwoordelijke noodplanning binnen ons korps zijn commissarissen Erno Vanderbruggen en Liselot Tavernier.

 • Private veiligheid

De private veiligheid staat tegenover de publieke veiligheid en de opdrachten van overheidsdiensten zoals politie- en inspectiediensten, en draagt eveneens bij tot het voorkomen van misdaad.

Binnen de private veiligheid kunnen volgende sectoren onderscheiden worden:

 • Bewaking: dit zijn allerlei vormen van toezicht op en bescherming van goederen en personen (vb. bewakingsagenten)
 • Beveiliging: heeft te maken met het materiaal dat gebruikt wordt om misdrijven te voorkomen of vast te stellen, alsmede de installatie ervan (vb. alarminstallatie)
 • Opsporing: slaat op het speurwerk verricht door private onderzoekers teneinde feiten op te helderen (vb. privédetectives)
 • Veiligheidsadvies: betreft adviesverlening inzake bewaking, beveiliging en opsporing en kan bij gespecialiseerde ondernemingen bekomen worden.

De private veiligheid valt onder de bevoegdheid van de directie Private Veiligheid van de algemene directie Veiligheid en Preventie van ministerie van binnenlandse zaken. Deze directie voert controles uit op de toepassing van de bestaande wetgeving en wijst erkenningen toe. Hiervoor steunt de directie op de hulp en de medewerking van de politiediensten om het domein van de private veiligheid in goede banen te leiden.

De private veiligheidsdossiers worden opgevolgd en afgehandeld door adviseur-beheerder bestuurlijke politie, commissaris Patrick Broucke.