De beleidsorganen

Een inzicht in het lokaal politiebeleid en in de structuur en de werking van onze beleidsorganen.

 • Het politiecollege

Het politiecollege is het uitvoerend orgaan van onze politiezone, dat wordt gevormd door de burgemeesters van beide gemeenten en de secretaris van onze politiezone. De burgemeester van De Haan is voorzitter van dit beleidsorgaan. De korpschef neemt deel aan de zittingen van het politiecollege.

 • De politieraad

In een meergemeentezone worden bevoegdheden betreffen de organisatie en het beheer van het politiekorps uitgeoefend door de politieraad. In de politieraad zetelen verkozen leden uit de gemeenteraden van beide gemeenten, alsook de burgemeesters van beide gemeenten. Ook de korpschef en de secretaris van de politiezone zijn aanwezig op de politieraad.

De burgemeester van De Haan is voorzitter van de politieraad.

De agenda van de politieraad kan je hier raadplegen.

 • De zonale veiligheidsraad

In elke politiezone is een zonale veiligheidsraad opgericht waarbinnen een systematisch overleg wordt georganiseerd tussen de burgemeesters van Bredene en De Haan, de procureur des Konings bij het parket te Brugge, de korpschef van de lokale politie en de bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie of zijn afgevaardigde.De opdrachten van de zonale veiligheidsraad zijn de volgende :

 1. het bespreken en de voorbereiding van het zonaal veiligheidsplan;
 2. het bevorderen van de optimale coördinatie van de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie;
 3. het evalueren van de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan.
 • Het zonaal veiligheidsplan

Het (zesjaarlijkse) zonaal veiligheidsplan omvat zowel een luik veiligheid als een luik korpsorganisatie en beschrijft :

 • de prioritaire opdrachten en doelstellingen vastgesteld door de burgemeesters en de procureur des Konings, elkeen wat zijn bevoegdheden betreft, die in een globale veiligheidsaanpak worden geïntegreerd, evenals de wijze waarop deze opdrachten en doelstellingen zullen worden bereikt = lokale aandachtspunten en prioriteiten;
 • de capaciteit van de lokale politie die bestemd is voor de uitvoering van de opdrachten van gerechtelijke en bestuurlijke politie en die er moet voor zorgen dat deze opdrachten te allen tijde kunnen worden uitgevoerd, in het bijzonder de lokale opdrachten;
 • de bijdrage van de lokale politie in de uitvoering van de opdrachten van federale aard = bovenlokale veiligheidsfenomenen;
 • de opdrachten en doelstellingen die eigen zijn aan een gemeente van de zone, die overeenstemmen met een budgettaire tussenkomst van deze gemeente die de overeengekomen dotatie overschrijdt.

Het zonaal veiligheidsplan wordt, rekening houdend met het nationaal veiligheidsplan, voorbereid door de zonale veiligheidsraad. De gedeelten van het zonaal veiligheidsplan die een weerslag hebben op de aangelegenheden die onder de bevoegdheid ressorteren van de politieraad, worden voor akkoord voorgelegd aan de politieraad. Na goedkeuring door de burgemeesters en de procureur des Konings, wordt het voor goedkeuring voorgelegd aan de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie.

De gemeenteraden worden ingelicht over het goedgekeurde plan, met uitzondering van de gedeelten of gegevens die door de zonale veiligheidsraad als vertrouwelijk worden beschouwd.Hier vind je de lokale aandachtspunten en prioriteiten van het huidig Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025.