Verkiezingen

Een advies van de Raad van State bepaalt dat de benoeming van de leden van de Vaste Commissie van de Lokale Politie via echte verkiezingen moet gebeuren in de zin van artikel 91 van de Geïntegreerde Politiewet.  Daartoe is een verdeelsleutel vastgesteld.

Een advies van de raad van State stipuleerde dat de aanwijzing van de leden van de Vaste Commissie via echte verkiezingen diende plaats te vinden zoals in de zin van het art 91 van de wet op de Geïntegreerde Politie. Daartoe is een verdeelsleutel vastgesteld.

  Groep I (*) Groep II (*) Groep III (*)
Vlaams Gewest 2 4 2
Waals Gewest 1 3 2
Brussels Hoofdstedelijk Gewest     2

(*) De Lokale politiezones zijn onderverdeeld in categorieën in functie van het personeelsbestand

  • Categorie 1 = personeelsbestand onder 75 mensen
  • Categorie 2 = personeelbestand tussen 75 en 149 mensen
  • Categorie 3 = personeelbestand tussen 150 en 300 mensen
  • Categorie 4 = personeelbestand tussen 300 en 599 mensen
  • Categorie 5 = personeelbestand boven 600 mensen

Groep I omvat de politiezones van categorie 1. 

Groep II omvat de politiezones van de categorieën 2 en 3. 

Groep III omvat de politiezones van de categorieën 4 en 5. 

De bovenstaande verdeelsleutel wordt gehanteerd om zowel een geografische spreiding als een brede vertegenwoordiging van alle types Lokale politiezones te bekomen.

Merk op dat dit : het kiescollege van korpschef wordt eveneens via deze verdeelsleutel opgedeeld.

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse zaken, en meer bepaald, de Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid, staat in voor de organisatie en tellen van de stemming. Het resultaat wordt door hen overgemaakt aan het Vast Secretariaat van de Vaste Commissie van de Lokale Politie.

Uit praktisch oogpunt werd voorzien dat bij de verhindering van een korpschef, deze zich laat vervangen door de volgende batig gerangschikte kandidaat die zich op de kieslijst van dezelfde groep bevindt. Bij ontstentenis hiervan, kan hij zich laten vervangen door een officier van zijn eigen Lokale politiezone die evenwel niet stemgerechtigd is.