Resultaten veiligheidsmonitor 2018

VEILIGHEIDSMONITOR 2018 (onderzoek bij de bevolking over veiligheid en politie)

Deze grootschalige bevolkingsbevraging peilde naar mogelijke buurtproblemen, (on)veiligheidsgevoelens, mogelijks slachtofferschap, preventie en de mening over de werking en het contact met de politie. In maart-april 2018 kregen 2800 inwoners een vragenlijst in de brievenbus en deze mensen werden op toevallige wijze (steekproef) uitgekozen om hun stem te laten horen. Er werden 833 vragenlijsten op papier ingevuld, en 195 digitaal. In totaal werden er dus 1028 vragenlijsten ingevuld. Ruim 37 % van de aangeschreven inwoners vulde de vragenlijst bruikbaar in.

74 % van de inwoners uit de zone voelt zich veilig in zijn of haar buurt.

22 % voelt zich soms onveilig. 

Het onveiligheidsgevoel wordt groter wanneer men in een onverzorgde buurt woont.

Verkeersgerelateerde overlast is het meest storende probleem in de buurt.

De politie krijgt over het algemeen een positieve evaluatie van inwoners na dit bevolkingsonderzoek.

 

Meest voorkomende buurtproblemen

‘Onaangepaste snelheid in het verkeer’, ‘sluikstorten en zwerfvuil’, ‘hinderlijk parkeren’, ‘agressief verkeersgedrag’ en ‘geluidshinder door verkeer’ zijn de meest voorkomende buurtproblemen in de zone.  66 % vindt dat er te hard in zijn buurt gereden wordt en de helft van de respondenten stoort zich aan sluikstorten en zwerfvuil. 41 % ergert zich aan hinderlijk geparkeerde voertuigen. Woninginbraak staat op de 6de plaats en 21 % vindt woninginbraak dan ook een probleem. Deze buurtproblemen zijn niet specifiek voor de zone aangezien deze ook voorkomen in de top vijf bij vergelijkbare politiezones.

Verkeer blijft dus de belangrijkste prioriteit in de ogen van de bevolking en overdreven snelheid blijft het grootste probleem voor de inwoners. Sluikstorten en zwerfvuil komt op de tweede plaats. In 2011 stond sluikstorten en zwerfvuil niet in de top vijf.

Weinig onveiligheidsgevoel

De helft van de inwoners geeft aan niet open te doen voor onbekenden en 33 % vermijdt bepaalde plaatsen in de zone omdat men zich er niet veilig voelt. Vrouwen vertonen meer mijdingsgedrag en er zijn ook verschillen tussen de leeftijdsgroepen. Maar het is over het algemeen goed en veilig wonen in de zone. 74 % zegt zelden of nooit last te hebben van een onveiligheidsgevoel. 

Het veiligheidsgevoel bij de inwoners van onze politiezone is duidelijk niet afgenomen maar zelfs gestegen tegenover onze bevraging in 2011 (verkeers- en veiligheidsonderzoek UHasselt/Provincie Limburg). Amper 3,65 % van de respondenten voelt zich onveilig of heel onveilig in de politiezone Lanaken-Maasmechelen. Toen (in 2011) voelden 9 % van de respondenten zich onveilig of heel onveilig in onze gemeenten.
De overgrote meerderheid (82 %) vindt dat zijn of haar buurt er verzorgd uitziet.

Computercriminaliteit in opmars

Inwoners worden het vaakst slachtoffer van een woninginbraak (89 %) en een motor- of bromfietsdiefstal (73 %).  Woninginbraken en voertuigdiefstallen worden dan ook het meest aangegeven bij de politie. Dat computercriminaliteit een steeds groter probleem aan het worden is, is ook te merken in de bevraging. 24 % procent van de ondervraagden geeft toe opgelicht te zijn via internet en bij 5 % werd de computer of smartphone gehackt.

Preventieve aanpak goed gekend

64 % van de inwoners weet dat men bij de politie terecht kan voor afwezigheidstoezicht. Ook andere preventie/nazorg (slachtofferbejegening, inbraakpreventie,…) zijn gekend bij meer dan de helft van de bevolking.
De inwoners willen het liefst op de hoogte gehouden worden via de website van de politie of gemeente, gemeentelijke infobladen, (politie)krant of de regionale televisie. Jongeren lezen het nieuws van de politie graag op sociale media terwijl  65-plussers het best bereikt worden via infobladen en de regionale televisie. Op ontmoetingsmomenten met de politie zitten weinig inwoners te wachten.

Werking politie positief onthaald

De werking van de politie wordt door het gros van de respondenten als positief ervaren. De houding en het gedrag van de agenten krijgt een positieve evaluatie. Het minst positief zijn de bevraagden over de aanwezigheid van de politie in de straat. Van het aantal ondervraagden heeft bijna 59 % een algemene tevredenheid over de politie. De politie moet wel een tandje bijsteken om hen te contacteren. 18 % van de respondenten vindt het nl. moeilijk om de politie te contacteren.

Melding of aangifte voornaamste reden van politiecontact

Zeven op de tien respondenten had de afgelopen 12 maanden geen contact met de politie van de eigen zone. Bij diegenen waar dit wel het geval was, ging het voornamelijk om een aangifte (indienen klacht) of melding, vragen om hulp, of om een administratieve afhandeling en een verkeersongeval.
74 % van deze personen was tevreden over het contact met de politie. Over het laatste politiecontact is de burger het meest tevreden over de informatieverstrekking en de houding. Het minst positief is men over de snelheid van de tussenkomst en de tijd aan het probleem besteed.

Communicatie en sociale media

De bevraagden zijn het meest tevreden over de gemeentelijke infobladen en de Facebookpagina van de politie. De website en ons Twitteraccount zijn minder bekend.

Zonaal veiligheidsplan

De resultaten van deze bevraging zijn een belangrijke informatiebron voor de politie bij het opstellen van het zonaal veiligheidsplan.  Elke zes jaar moeten politiezones dit plan opstellen. Hierin worden de werking van de politie en prioriteiten voor de periode 2020 - 2025 bepaald.

Verkeer blijft de belangrijkste bron van slachtofferschap en ergernis en het veiligheidsgevoel nam zeker niet af. Vertrouwen in de politie en tevredenheid blijft een belangrijke troef om aan te werken!

Met deze werkpunten gaan we aan de slag!