Over ons

Algemeen contactpunt

PZ Brasschaat

Hemelakkers 40
2930 Brasschaat

Tel: 03/ 650 35 00
Fax: 03/ 652 09 81

pz.brasschaat@police.belgium.eu

nieuw vanaf  1 maart  2020: openingsuren  onthaal

  • alle weekdagen van  07-19 u
  • weekend- en feestdagen van  09-17 u

Officiële contactpersonen

Korpschef
HCP Barbara Cloet

Managementteam

  • Toezicht en Interventie

verantwoordelijke CP Vincent Weyten

  • Lokale recherche: dienst algemene recherche en jeugdrecherche

verantwoordelijke CP Peter Verdonck

  • Buurtpolitie: wijkwerking en verkeer

verantwoordelijke aangestelde CP Werner Hoogsteyns

  • Beleid en ondersteuning

verantwoordelijke Adv Julie Mampuy

  • Proces Manager/ IQOPS

verantwoordelijke Adv Hann Thoné

 

Lokale recherche

De algemene recherche houdt zich bezig met gerechtelijke onderzoeken, voornamelijk binnen de volgende domeinen:

drugs
misdrijven tegen eigendommen (diefstallen/inbraken - oplichtingen en aanverwante misdrijven)
misdrijven tegen personen (slagen- doodslag - moord - zedenfeiten)
vreemdelingenwetgeving-mensenhandel/smokkel

Takenpakket

De dienst Recherche wordt ingezet bij onderzoeken waarvan verwacht wordt dat ze langdurig zijn of waarbij specifieke onderzoeksdaden worden vereist.

Onderzoeken worden opgestart naar aanleiding van:

bekomen informaties
interventies van de collega's
opdrachten van het Parket of van de Onderzoeksrechters
overnames van dossiers van andere eenheden

Voor de uitvoering van hun taken wordt getracht nauw samen te werken met:

de andere diensten binnen ons korps
de andere politiediensten (lokaal en federaal)
buitenlandse politiediensten
Parketten en Onderzoeksgerechten
andere externe partners (douane, sociale- en arbeidsinspectie, VDAB, drugspreventiecentra, gemeentelijke overheden, scholen, ...)

Daarnaast wordt - indien nodig of gewenst - een beroep gedaan op gespecialiseerde (politie)diensten om tot een succesvol onderzoeksresultaat te komen en verleent onze dienst zelf expertise in een aantal materies voor onze collega's van de interventie- of andere diensten.

Geregeld worden vergaderingen met de andere partners belegd om een afstemming in het onderzoeksbeleid te verkrijgen. Informatie-uitwisseling is hier van zeer groot belang.

Bereikbaarheid

U kan deze dienst contacteren via het algemeen oproepnummer van de politie Brasschaat 03.650.35.00 of via e-mail pz.brasschaat@police.belgium.eu

De dienst Toezicht en Interventie is 1 van de 3 operationele diensten van de politiezone Brasschaat (naast de dienst Buurtpolitie en de dienst Criminaliteitsbestrijding). Zij neemt in eerste instantie de dringende noodoproepen en het onthaal van burgers voor haar rekening.

Binnen de zone is 7 op 7, 24 uur op 24 uur minstens één interventieploeg beschikbaar. Door de goede samenwerking met de naburige politiezones, vooral met de politiezone Schoten, kan ook beroep worden gedaan op één van hun ploegen wanneer de eigen ploeg bezet is.

Op vrijdag- en zaterdagnacht wordt steeds een bijkomende ploeg voorzien die zich richt op de overlastproblematiek in de gemeenten Brasschaat en Schoten. Deze ploeg bestaat uit 1 medewerker van de PZ Brasschaat en 1 medewerker van de PZ Schoten en verdeelt haar toezicht gelijkmatig over de beide gemeenten.

Het takenpakket van een interventiemedewerker is evenwel ruimer dan enkel dringende noodhulp, onthaal en toezicht. Ook opdrachten in het kader van openbare orde (vb. jaarlijkse triatlon, Dorpsdag,…), controle, verkeer en slachtofferbejeging worden door hen uitgevoerd.

Bovenop de taken als interventiemedewerker hebben een groot aantal medewerkers nog een specialisatie. Zo beschikt de afdeling Toezicht en Interventie over een fietsteam, een geluidsteam en een team dat zich bezighoudt met preventie.

Het zonaal veiligheidsplan vormt de basis van ons lokaal politiebeleid

Dit plan omvat de prioritaire opdrachten en doelstellingen evenals de wijze waarop deze opdrachten en doelstellingen zullen worden bereikt.

De prioriteiten van ons ZVP 2020-2025:

  • Intrafamiliaal geweld

Samen met onze partners in de veiligheidsketen, levert de politiezone Brasschaat een bijdrage in de geïntegreerde aanpak van intrafamiliaal geweld. Wij streven naar een snelle detectie, een correcte registratie, een kwaliteitsvolle opvang en opvolging van slachtoffers, een gepaste doorverwijzing naar de hulpverlening van slachtoffers en daders en een kwaliteitsvolle dossieropvolging.

  • Verkeersveiligheid

Samen met onze partners in de veiligheidsketen, levert de politiezone Brasschaat een bijdrage aan het kwalitatief beheersen en verhogen van de verkeersveiligheid door o.a.het sensibiliseren van alle weggebruikers in hun verkeersgedrag, met specifieke aandacht voor de zwakke weggebruiker.

  • Verdovende & stimuleren de middelen en de overlast die hiermee gepaard gaat.

Samen met onze partners in de veiligheidsketen, levert de politiezone Brasschaat een bijdrage aan de beheersing en het terugdringen van het fenomeen van verdovende en stimulerende middelen in Brasschaat, en in het bijzonder ook aan de overlast die hiermee gepaard gaat.

Benieuwd hoe wij dit concreet aanpakken? Bekijk alvast de video's van onze prioriteiten.