Jeugdrecherche

Coördinatie: HINP Anne-Marie Maris

Sectie Jeugd, IFG & zeden

Het team Jeugd, IFG en Zeden maakt deel uit van onze lokale recherche en bestaat uit 1 hoofdinspecteur, 3 rechercheurs en 1 maatschappelijk assistente.

  • IFG

Het team staat in nauw contact met het parket voor de opvolging van dossiers inzake intrafamiliaal geweld. Nadat er bij onze diensten meldingen binnenlopen van huiselijk geweld, hercontacteren zij de slachtoffers met het doel waar nodig hulpverlening op gang te brengen. Hierbij gaat bijzondere aandacht uit naar de kinderen. Het team brengt advies uit aan het parket inzake de nood aan het nemen van diverse beschermingsmaatregelen. Ze investeren in een ketengerichte aanpak waarbij gestreefd wordt naar een optimale afstemming en samenwerking tussen de betrokken diensten en organisaties (politie, gerecht, hulpverleners, family justice center (FJC), ondersteuningscentrum jeugdzorg (OCJ), vertrouwenscentrum (VK)…).

Daarnaast voeren onze teamleden ook de doorgedreven gerechtelijke onderzoeken uit binnen dit zelfde domein.

  • ZEDEN

Binnen het team behandelen we alle zedendossiers gaande van verkrachting, aantasting van de seksuele integriteit, openbare zedenschennis, voyeurisme, …...

We voeren tweedelijnsonderzoek aan de hand van audiovisuele verhoren van minderjarige slachtoffers, verhoor van getuigen en verdachten. We zetten daarbij ook sterk in op analyse van informatica-apparatuur, dit al dan niet in samenwerking met de computercrime unit van de federale politie.  De onderzoeken vertrekken vanuit vaststellingen van onze eigen diensten, of n.a.v. meldingen  bij het ZSG (zorgcentrum seksueel geweld). Er wordt ook onderzoek gevoerd naar illegale content zoals ‘grooming’ en ‘beelden van seksueel misbruik van minderjarigen’. Deze beelden worden ons overgemaakt via de federale politie vanuit onder meer het national center for missing & exploited children (NCMEC) in de Verenigde Staten.

  • JEUGD

Het parket vraagt het team onderzoek te doen in gezinnen om na te gaan of er sprake is van verontrustende opvoedingssituaties. Dit doen ze door beeldvorming, a.d.h.v. voorgaande feiten,  huisbezoeken, bureelgesprekken, contacten met scholen en met hulpverlening (CLB, OCMW, Kind & Gezin …)  De teamleden stellen een verslag op voor het parket jeugd en gezin. Hierin formuleren ze een advies. De eindbeslissing wordt genomen door het parket.

Reden voor een sociaal onderzoek zijn; een proces-verbaal, een burgerlijke zitting of een melding vanuit hulpverlening.  Samen met onze partners vanuit de jeugdhulp trachten we waar nodig vrijwillige hulpverlening te installeren. Wanneer er sprake is van een acute gevaarsituatie nemen de teamleden rechtstreeks contact op met het parket teneinde gedwongen hulpverlening (vordering jeugdrechter) mogelijk te maken.  

Het team fungeert daarnaast als aanspreekpunt voor de scholen; schooldirecties kunnen hier  terecht voor overleg inzake verontrusting of misdrijven. Wanneer de scholen problematisch spijbelgedrag melden, stellen de teamleden een spijbelcontract op met de betrokken leerling en zijn ouders.

Waar nodig voeren de teamleden verder onderzoek ten aanzien van minderjarigen die ‘als misdrijf omschreven feiten’ plegen.

  • SLACHTOFFERBEJEGENING

Betrokken bij een overval, slachtoffer van een woningbrand, een naaste verloren bij een ongeval of zelfdoding?  De teamleden maken deel uit van een bovenlokale permanentie waarin ze slachtoffers bijstaan op crisismomenten. Ze staan klaar voor het eerste onthaal en de praktische bijstand. Ze informeren je over de verschillende stappen in de procedures en zo nodig verwijzen ze je door naar andere diensten als blijkt dat verdere informatie of begeleiding nodig is.