Het merendeel van de inwoners in onze politiezone voelt zich zelden of nooit onveilig!

Zo blijkt uit de resultaten van de tiende editie van de Veiligheidsmonitor, een grootschalige bevolkingsenquête waarin verschillende veiligheidsthema's worden bevraagd. De Veiligheidsmonitor is een initiatief van de Federale politie, in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken, de Lokale Politie en de lokale overheden.

Veiligheidsmonitor 2021

Binnen onze politiezone werden 1.400 vragenlijsten verstuurd. Dit leverde 421 respondenten op.

We geven jullie hieronder graag een overzicht van enkele bevindingen:

  • Buurtproblemen

Vier van de vijf buurtproblemen in de top vijf zijn verkeersgerelateerde problemen. 

Onaangepaste snelheid springt er duidelijk bovenuit. 65,16% ervaart dit als een probleem in de buurt. Op de derde plaats, het enige niet-verkeersgerelateerde probleem in de top vijf, sluikstorten en zwerfvuil. Verschillende vormen van diefstal worden als minder problematisch beschouwd.

Buurtproblemen
  • Onveiligheidsgevoel

68% van de respondenten in onze politiezone geeft aan zich (bijna) altijd veilig te voelen. 29,14% voelt zich soms onveilig en 2,87% voelt zich altijd tot vaak onveilig. Bijna de helft van de respondenten zegt zich onveilig te voelen omwille van het onaangepast rijgedrag van weggebruikers.

Onveiligheidsgevoel
  • Slachtofferschap en aangiftegedrag

De veiligheidsmonitor peilt of iemand in de afgelopen 12 maanden minstens één keer slachtoffer is geworden van een bepaald crimineel feit en zo ja, of die persoon daarvan aangifte heeft gedaan. In onze top drie staan enkel feiten m.b.t. informaticacriminaliteit. Opmerkelijk is dat deze drie criminele feiten behoren tot de categorie waarvan het minst aangifte wordt gedaan. Bij een diefstal met geweld doet iedereen aangifte en bij een inbraak in de woning 74,26%.

Slachtofferschap en aangiftegedrag
  • Preventie en dienstenaanbod

Aan de burger werd gevraagd of men op de hoogte is van het bestaan van een aantal aangeboden diensten door de gemeente of politiezone. Een (ruime) meerderheid van de respondenten heeft kennis van de aangeboden diensten zoals graveeracties, inbraakpreventie, vakantietoezicht, e.a. De dienst die het vaakst gebruikt wordt door de respondenten (35,40%), is het graveren van fietsen/aanhangwagens. Een opmerkelijke vaststelling is dat 71,35% van de respondenten in de toekomst gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om aangifte te doen via police-on-web en dit terwijl iets meer dan de helft van de respondenten niet op de hoogte is van deze dienst.

Preventie en dienstenaanbod
  • Taken en beoordeling politie

Er werd de burgers gevraagd om voor 23 politietaken aan te duiden in welke mate ze het belangrijk vinden dat de politie werk maakt van dit fenomeen. Voor onze politiezone kwamen de volgende vijf politietaken naar voor als de belangrijkste: diefstal met bedreiging en/of geweld, drugshandel, geweld binnen het gezin, alcohol/drugs in het verkeer controleren en woninginbraak. Ook tussenkomen bij agressief verkeersgedrag werd in gelijkaardige mate als belangrijke politietaak ervaren (60,48%).

Belangrijkste politietakenUit de lijst van de 23 politietaken waaronder de burgers konden kiezen, werd gevraagd om vijf taken te selecteren die door de politie prioritair aangepakt moeten worden. Alcohol/drugs in het verkeer controleren en woninginbraak werden, met grote voorsprong, door de respondenten in onze politiezone het vaakst opgegeven als prioriteit voor de politie. Ook drugshandel (43,36%) en diefstal met geweld en/of bedreiging (40,16%) werden als prioritaire politietaken beschouwd.

Prioritaire politietakenIn de Veiligheidsmonitor werd eveneens de tevredenheid van de burgers over de eigen politiezone en het functioneren van de politie bevraagd. Van de respondenten in onze politiezone gaf bijna 77% aan (heel) tevreden te zijn over het werk van de lokale politie in het algemeen. Bijna 75% is dan weer (heel) tevreden over de houding en het gedrag t.a.v. de bevolking.

T.o.v. de bevraging in 2018 (61,91%), geeft nu nog ongeveer de helft van de respondenten aan de wijkagent niet te kennen. Bijna 70% zegt enkel meer contact met de wijkagent te willen in geval van problemen.

Beoordeling politiewerkingOver het laatste contact met onze politiediensten, antwoordde bijna 70% (heel) tevreden te zijn.