Privacyverklaring

1. Bescherming van persoonsgegevens

PZ Hageland hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de grootste zorg. Hieronder geven we graag meer uitleg hoe wij met de persoonlijke gegevens van onze betrokkenen omspringen. Dit doen we volgens de transparantieplicht binnen de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AVG / GDPR).

2.

1. Bescherming van persoonsgegevens

PZ Hageland hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de grootste zorg. Hieronder geven we graag meer uitleg hoe wij met de persoonlijke gegevens van onze betrokkenen omspringen. Dit doen we volgens de transparantieplicht binnen de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AVG / GDPR).

2. Verwerkingsverantwoordelijke

Politiezone Hageland, Eugeen Coolsstraat 11A, 3460 Bekkevoort is de verwerkingsverantwoordelijke. De individuele inspecteur/hoofdinspecteur/commissaris/ bediende die uw persoonsgegevens verwerkt, wordt - in de betekenis van de GDPR - niet beschouwd als verantwoordelijke.

Met vragen over het gevoerde privacybeleid en de genomen maatregelen kan je terecht bij onze functionaris voor gegevensbescherming via het e-mailadres pz.hageland.dpo(at)police.belgium.eu.

3. Verwerkingsdoel

PZ Hageland verwerkt uw persoonsgegevens om de wettelijke opdrachten (zowel bestuurlijk als gerechtelijk) van een lokale politie te kunnen uitvoeren. PZ Hageland verwerkt uw gegevens niet voor commerciële doeleinden.

4. Verwerkingsgrond

De GDPR bepaalt dat er verschillende rechtsgronden zijn op basis waarvan uw persoonsgegevens mogen verwerkt worden.

De politiedoeleinden zijn voornamelijk verankerd in wetgeving: o.a. de wet op het politieambt van 5 augustus 1992. Hierbij bedoelen we opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie.

Indien de politiezone op basis van wetgeving uw gegevens verwerkt, is er geen toestemming nodig. U wordt op het moment van het verwerken (inzamelen) van uw gegevens hierover ingelicht.

Ook in uitvoering van contracten, het vrijwaren van uw vitaal belang of het algemeen belang is het niet nodig om uw toestemming te geven.

Indien uw expliciete toestemming nodig is om een verwerking uit te voeren, zal deze aan u gevraagd worden. Dienstverlening van de politiezone die bijvoorbeeld niet verankerd is in wetgeving kan zijn:

•    Vakantietoezicht

•    Bezoekersregistratie

•    Diefstalpreventie

•    Gebruikersstatistieken van de website d.m.v. cookies

•    …

Bij elke verwerking zal door middel van een actieve handeling van u, uw toestemming gevraagd worden. Op de formulieren van de website zal u actief moeten aanvinken dat u akkoord gaat met de aangeboden verwerkingen. Op papieren formulieren is eveneens voorzien dat u actief “aanvinkt” akkoord te gaan met de verwerkingen. Bij elke inzameling wordt duidelijk gemaakt waarvoor uw gegevens worden opgevraagd ( doeleinde ).

Een overzicht van de verschillende verwerkingen met de daarbij horende rechtsgronden houdt het politiezone bij in haar register van verwerkingsactiviteiten (verplicht door GDPR art. 30). U kan dit op eenvoudig verzoek inkijken.

5. Wie kan uw gegevens ontvangen (inkijken, aanpassen, beheren)?

De personeelsleden van onze organisatie hebben toegang tot uw gegevens, voor zover zij die nodig hebben in de uitvoering van hun taken. Niet iedereen binnen de organisatie heeft toegang tot dezelfde informatie.

Voor de uitvoer van bepaalde taken doet het bestuur beroep op verwerkers. Dit zijn externe partijen die enkel in opdracht van de politiezone persoonsgegevens verwerken.

Het bestuur stelt met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst op, overeenkomstig de bepalingen van de GDPR/AVG.

6. Inzameling persoonsgegevens

Wij kunnen rechtstreeks bij u de gegevens opvragen, of wij verkrijgen uw gegevens via andere overheden. Dit gebeurt in het kader van geldige politiewetgevingen.

7. Bewaarduur persoonsgegevens

Uw gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien de archiefwetgeving ons hiertoe verplicht.

8. Rechten

U heeft het recht om inzage te krijgen tot de gegevens die wij over u verwerken. Hiervoor kan u een mailtje sturen naar pz.hageland.dpo(at)police.belgium.eu.

Het bestuur houdt hiertoe een register van verwerkingsactiviteiten bij (verplicht door GDPR art. 30).

U heeft het recht om :

•    Gegevens over je te (laten) verbeteren (rectificatie)

•    Je gegevens te (laten) wissen tenzij door de wetgeving anders bepaald

•    De verwerking van je gegevens te beperken tenzij door de wetgeving anders bepaald

•    Bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens

9. Intrekken toestemming

U heeft steeds het recht om uw toestemming voor de verwerking van je gegevens in te trekken, indien de rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op uw toestemming. De gegevens verwerkt in de periode waarin u uw toestemming hebt verleend, blijven rechtmatig verwerkt.

10. Recht op indienen klachten bij toezichthoudende autoriteit

Politiezone Hageland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zullen wij onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Politiezone Hageland meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de GegevensBeschermingsAutoriteit. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen, nemen wij onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Als u het niet eens bent met de verwerking van uw gegevens, of u hebt inbreuken vastgesteld kan u zich wenden tot het Controleorgaan op de politionele informatie ( COC )

Leuvenseweg 48, 1000 Brussel

info(at)controleorgaan.be