Korpschef

Sinds 1 mei 2023 wordt de politiezone Hageland geleid door commissaris Kurt Marcoen.  Als waarnemend korpschef is hij verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokale politiebeleid zoals dit werd vastgelegd in het zonaal veiligheidsplan.  Hij staat in voor de leiding, de organisatie en de verdeling van de taken binnen het korps.

De korpschef geeft in zijn opdrachtbrief inzicht in de wijze waarop hij zijn mandaat en de daaraan verbonden verantwoordelijkheden zal waarnemen.

De korpschef staat onder het gezag van het politiecollege.  Hij licht het politiecollege in over alles wat het lokaal politiekorps en de uitvoering van zijn taken aangaat, alsook over de initiatieven die de politiezone overweegt met betrekking tot het zonaal veiligheidsbeleid.  Hij rapporteert periodiek aan het politiecollege over de werking van de zone.