De politieraad

De politieraad neemt een aantal bevoegdheden van de gemeenteraden van de gemeenten Herent en Kortenberg over inzake de organisatie en het beheer van het korps.

De belangrijkste hiervan hebben betrekking op personeel (onder andere goedkeuring van de personeelsformatie, aanwervingen, benoemingen, pensioenaanvragen en vacantverklaringen van functies) en financiën (onder andere goedkeuring van begrotingen en rekeningen). Daarnaast wordt ernaar gestreefd de politieraadsleden zo goed mogelijk in te lichten over de werking en de resultaten van de zone.

De politieraad beschikt over een reglement van orde en een deontologische code.

De politieraad vergadert ongeveer vijf keer per jaar, afwisselend in Herent en Kortenberg. De vergaderingen van de politieraad zijn openbaar (met uitzondering van persoonsgebonden aangelegenheden zoals benoemingen, ontslag,…): iedere inwoner is bijgevolg welkom.

De politieraad wordt evenredig samengesteld uit de leden van beide gemeenteraden en dit op basis van de bevolkingscijfers van beide gemeenten. De politieraad van HerKo is samengesteld uit 19 politieraadsleden: de burgemeesters, negen gemeenteraadsleden van Herent en acht gemeenteraadsleden van Kortenberg. Net als bij het politiecollege nemen de korpschef en de politiesecretaris deel aan de zittingen van de politieraad, maar maken zij er geen deel van uit.

Gemeente Herent Gemeente Kortenberg
Astrid Pollers Alexandra Thienpont
Hugo Coomans Kristien Goeminne
Tom De Latte Ann Vannerem
Tom Denon Gabriëla Langmans
Kristin Lercangé Stefaan Ryckmans
Griet Lissens Mia Vandervelde
Bart Michiels Wim Vangoidsenhoven
Anneloes Vandenbroucke Hans Vanhoof
Christophe Lonnoy Maarten Willems
Bieke Vanhellemont