Privacyverklaring politiezone Herent-Kortenberg

1. Bescherming van persoonsgegevens

De politiezone HerKo hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de grootste zorg. Hieronder geven we graag de nodige toelichting over hoe wij met de persoonlijke gegevens van de burgers omspringen. Dit doen we in lijn met de bepalingen uit onder andere:

 • de Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (hierna: "de Richtlijn"),
 • de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna: "de GDPR"),
 • de Wet van 30-07-2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna: "de Kaderwet").

Het privacybeleid van de politiezone valt onder het algemeen gevoerde informatieveiligheidsbeleid van de politiezone.

2. Tot wie kunt u zich wenden met vragen?

De politiezone Herent-Kortenberg (Spoorwegstraat 6 te 3020 Herent) is de verwerkingsverantwoordelijke. De individuele inspecteur, hoofdinspecteur, commissaris, onthaalbediende, enz. die uw persoonsgegevens verwerkt, wordt - in de betekenis van de GDPR - niet beschouwd als verantwoordelijke.

Met vragen over het gevoerde privacy-beleid en de genomen maatregelen kunt u terecht bij de korpschef en/of bij de Data Proctection Officer (DPO) via het e-mailadres pz.herko.korpschef@police.belgium.eu.

3. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Onze organisatie verwerkt uw persoonsgegevens om de opdrachten - zowel bestuurlijk als gerechtelijk - van de politiezone te kunnen uitvoeren. De politiezone valt voor de verwerking van persoonsgegevens voor "opsporing en onderzoek" onder de voorschriften van de Richtlijn en de Kaderwet.

Indien uw persoonsgegevens door onze politiezone worden verwerkt voor andere doeleinden, zijn wij onderworpen aan de richtlijnen uit de GDPR.

De politiezone verwerkt uw gegevens niet voor commerciële doeleinden.

4. Welke personen of categorieën van personen kunnen uw gegevens "ontvangen" (inkijken, aanpassen, beheren)?

De personeelsleden van onze organisatie hebben toegang tot uw gegevens, voor zover zij die nodig hebben in de uitvoering van hun taken. Niet iedereen binnen de organisatie heeft toegang tot dezelfde informatie. Voor de uitvoering van bepaalde taken doet de politiezone beroep op "verwerkers". Dit zijn externe partijen die enkel in opdracht van de politiezone persoonsgegevens verwerken.

De politiezone sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de bepalingen van de Richtlijn, de Kaderwet of de GDPR.

5. Hoe worden uw persoonsgegevens ingezameld?

Wij kunnen rechtstreeks bij u de gegevens opvragen, of wij verkrijgen uw gegevens via andere overheden. Dit gebeurt onder meer in het kader van de Wet op het politieambt van 5 augustus 1992.

6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om onze opdrachten uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien de wetgeving ons hiertoe verplicht.

7. Wat zijn uw rechten?

De politiezone houdt onder meer volgende documenten bij:

 • een register van verwerkingsactiviteiten
 • een register van inbreuken.

U heeft het recht op:

 • informatie of en hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt
 • inzage in de persoonsgegevens
 • verbetering of aanvulling van onjuiste gegevens
 • wissing van de persoonsgegevens
 • beperking van de verwerking van de persoonsgegevens
 • recht om een kopie te ontvangen van de verwerkte persoonsgegevens

Hiervoor kunt u de korpschef en/of Data Protection Officer (DPO) contacteren via pz.herko.korpschef@police.belgium.eu. De politiezone stuurt u een ontvangstbewijs wanneer u aan haar een verzoek richt om uw rechten uit te oefenen. Het uitoefenen van uw rechten kan echter worden uitgesteld, geheel of gedeeltelijk wordt beperkt of achterwege gelaten. De politiezone documenteert in dit geval haar beslissing en weegt de noodzakelijkheid en evenredigheid van de maatregel af.

Voor de persoonsgegevens die de politiezone verwerkt over u in het kader van "de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid" kan u uw rechten laten uitoefenen door het onafhankelijk controleorgaan op de politionele informatie (COC) door een verzoek te richten via deze contactgegevens:

Controleorgaan op de politionele informatie

Leuvenseweg 48

1000 Brussel

Telefoon: +32 (0)2 549 94 20

Fax: +32 (0)2 549 94 49

E-mail: info@controleorgaan.be

In dat geval contacteert het COC de politiezone om de nodige verificaties te doen in uw naam. U ontvangt dan van het COC een bericht dat het deze verificaties deed, eventueel aangevuld met bepaalde contextuele informatie.

Uw rechten als betrokkene kunnen worden uitgesteld, geheel of gedeeltelijk beperkt of achterwege gelaten, wanneer uw persoonsgegevens door bvb. de inlichtingendiensten of veiligheidsdiensten aan de politiezone worden verstrekt.

U heeft steeds het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, indien de rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op uw toestemming. De gegevens verwerkt in de periode waarin u uw toestemming heeft verleend, blijven rechtmatig verwerkt.

Indien u het niet eens bent met de verwerking van uw gegevens of indien u inbreuken heeft vastgesteld, kan u zich wenden tot het controleorgaan op de politionele informatie, via de vermelde contactgegevens.

8. Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens

De Richtlijn en de GDPR bepalen dat er verschillende rechtsgronden zijn op basis waarvan uw persoonsgegevens mogen verwerkt worden. De politionele doeleinden zijn voornamelijk verankerd in wetgeving zoals de Wet op het Politieambt.

Indien de politiezone op basis van wetgeving uw gegevens verwerkt, is er geen toestemming nodig. Ook ter uitvoering van contracten, voor het vrijwaren van uw vitaal belang of het algemeen belang is het niet nodig om uw toestemming te hebben.

Indien uw expliciete toestemming wel nodig is om een verwerking uit te voeren, zal deze aan u gevraagd worden. Dienstverlening van de politie omvat bijvoorbeeld:

 • aanvraag afwezigheidstoezicht
 • gebruikersstatistieken van de website d.m.v. cookies

Deze opsomming is niet limitatief.