Bestuursorganen

De politieraad neemt een aantal bevoegdheden van de gemeenteraden van de gemeenten Herent en Kortenberg over inzake de organisatie en het beheer van het korps.

De zonale veiligheidsraad omvat een systematisch overleg dat ongeveer twee keer per jaar wordt georganiseerd tussen de burgemeesters, de (substituut) procureur des Konings, de korpschef van de lokale politie en de bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie of zijn afgevaardigde.

Omdat de politiezone HerKo een meergemeentezone is, worden de bevoegdheden van de schepencolleges van de gemeenten Herent en Kortenberg inzake organisatie en beheer van het korps uitgeoefend door het politiecollege.

U vindt hier een overzicht van de besluiten van de politieraad van de politiezone HerKo van donderdag 25 juni 2020. Deze vergadering vond in het kader van de maatregelen ter beperking van het risico op besmetting met het coronavirus uitzonderlijk digitaal en bijgevolg zonder pers en publiek plaats.