Wat zijn gemeentelijke administratieve sancties?

Een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) is een straf, meestal een boete, die een gemeente kan opleggen voor inbreuken op zijn gemeentereglement. Het is op die manier een instrument om op lokaal niveau een antwoord te bieden aan de problematiek van openbare overlast.

Soorten administratieve sancties?

  • de administratieve geldboete, met een maximum van 350 EUR;
  • de administratieve schorsing van een door de gemeente afgegeven toestemming of vergunning;
  • de administratieve intrekking van een door de gemeente afgegeven toestemming of vergunning;
  • de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting.

De geldboete wordt opgelegd door de sanctionerende ambtenaar aangesteld door de gemeenteraad. De andere sancties worden opgelegd door het College van Burgemeester en Schepenen.

Wat is een gemeentelijke administratieve geldboete (GAS-boete)?

Een GAS-boete is een administratieve sanctie die wordt opgelegd door een gemeentelijk sanctionerend ambtenaar.

Waarom een GAS-boete?

De GAS-boete vervangt de bestraffing van een aantal feiten. Vroeger bestrafte de politierechtbank deze feiten.

Voor wat kan je een GAS-boete krijgen?

Je kan een GAS-boete krijgen voor alle overtredingen op de algemene politieverordening van de stad Blankenberge.
Voorbeelden zijn onder meer loslopende honden, het achterlaten van hondenpoep, wildplakken, sluikstorten en nachtlawaai.

Ook voor bepaalde parkeerinbreuken kan er een gemeentelijke administratieve sanctie worden opgelegd.

Wat is de APV?

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid. Elke gemeente heeft een eigen APV. In deze verordening is alles geregeld wat belangrijk is voor het behoud van een rustige, nette en ordelijke leefomgeving. Je vindt er onder meer regels terug over geluid en nachtlawaai, inname van de openbare weg, wildplassen, wildplakken, hondenpoep, inzamelen en achterlaten van afvalstoffen, het organiseren van manifestaties ...

Overtredingen van de APV kunnen worden bestraft met gemeentelijke administratieve sancties (GAS). De belangrijkste GAS-sanctie is de administratieve geldboete.

De APV van de stad Blankenberge kan je vinden in de rubriek 'over ons'.

Wie kan een GAS-boete krijgen?

Personen ouder dan 18 jaar en rechtspersonen (zoals bvb. een VZW of een vennootschap) kunnen een GAS-boete krijgen.

In Blankenberge kunnen minderjarigen geen GAS-boete krijgen.

Wie kan een inbreuk vaststellen?

De politie en de gemeentelijke vaststellers stellen de inbreuken vast die kunnen leiden tot een GAS-boete.

Wie legt de GAS-boete op?

De gemeentelijk sanctionerend ambtenaar aangewezen door de gemeenteraad legt de GAS-boete op.

Hoeveel bedraagt de GAS-boete?

GAS-boetes kunnen oplopen tot maximum 350 euro. De hoogte van de boete moet in overeenstemming zijn met de ernst van het bestrafte feit.

Voor de parkeerinbreuken bedraagt de geldboete, afhankelijk van de begane overtreding, 58 euro of 116 euro.

Word ik gehoord?

De wet garandeert dat de stem van de verdachte in de procedure wordt gehoord. Als de GAS-ambtenaar van plan is een boete van maximum 70 euro op te leggen, dan kan de verdachte zijn zaak schriftelijk verdedigen. Als de GAS-ambtenaar van plan is een hogere boete op te leggen, dan krijgt de verdachte de kans zich mondeling te verweren.

Hoe lang kan de procedure duren?

De procedure moet binnen de zes maanden afgehandeld zijn.

Is er beroep mogelijk?

Ja, tegen het opleggen van een GAS-boete kan je beroep aantekenen bij de politierechtbank.

Binnen welke termijn moet je een GAS-boete betalen?

Een GAS-boete moet je binnen de maand betalen. Gebeurt dit niet vrijwillig en is er geen beroep meer mogelijk, dan kan een deurwaarder de boete innen. Dit brengt bijkomende kosten met zich mee.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 050 42 98 42.