Waar kan ik terecht met klachten over onze politiediensten ?

Klachtafhandeling:

  • De burger die in zijn contacten met de politiediensten op één of andere wijze werd benadeeld, heeft het recht om zijn ongenoegen daarover te uiten. Dit houdt in dat de politieverantwoordelijken de plicht hebben om de klachten ernstig te nemen, deze te onderzoeken en indien nodig er een passend gevolg aan te geven. De korpschef brengt elke klacht ter kennis in het politiecollege.

Kwaliteitszorg:

  • Het intern toezicht omvat niet enkel de opvolging van politieambtenaren in de uitoefening van hun functie en de afhandeling van klachten geuit door burgers. De resultaten van het klachtenonderzoek worden geanalyseerd met het oog op het beheer en de aansturing van de korpswerking.

Klachtenmanagement:

  • Het intern toezicht participeert in het beleid en het klachtenmanagement.

Dienst Intern Toezicht:

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 050 42 98 42.