Camerabewaking door Politie Lanaken-Maasmechelen

Vaste en verplaatsbare camerabewaking

Politie Lanaken-Maasmechelen beschikt over een aantal vaste bewakingscamera’s die zich in en rond onze commissariaten bevinden. Daarnaast maakt ze gebruik van de beelden van een heel aantal vaste camera’s die de gemeenten Lanaken en Maasmechelen ter beschikking stelt. Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van de beelden van tijdelijk vaste camera's van de gemeenten die regelmatig op een andere plaats worden ingezet, afhankelijk van de noodzaak. Er bestaat steeds een mogelijkheid om de camerabeelden van elke soort camera in real time te bekijken.

Mobiel cameratoezicht

Naast het gebruik van (tijdelijk) vaste camera’s maakt de politie eveneens gebruik van mobiele camera’s. Zo worden drones ingezet tijdens manifestaties of grote evenementen (zoals carnavalstoeten) of voor het in kaart brengen van verkeersstromen of ongevallen. Wij maken ook gebruik van bodycams. Deze mobiele camera’s kunnen op verschillende locaties worden ingezet. Afhankelijk van de noodzaak kunnen camerabeelden in real time worden bekeken. 

Doel - Veiligheid verhogen

Met dergelijk cameratoezicht wil Politie Lanaken-Maasmechelen de veiligheid op straat verhogen en de pakkans van de daders vergroten.

  • Met behulp van deze camera’s zoekt de politie verdachte situaties op of kan ze alert reageren op misdrijven. Camerabeelden laten de politiediensten toe om incidenten goed in te schatten en de ploegen op het terrein direct aan te sturen met het oog op snellere en adequate interventies.
  • Door het inzetten van camera’s kan de politie daders sneller lokaliseren en ook oppakken. Strafbare feiten kunnen zo worden voorkomen en de pakkans vergroot. Camerabeelden leveren tevens bewijsmateriaal op. De beelden kunnen gebruikt worden in het kader van strafrechtelijke bewijsvoering.
  • Cameratoezicht werkt ook preventief. Het helpt criminaliteit en overlast te voorkomen.

In alle discretie

Enkel opgeleide (politie)medewerkers mogen camerabeelden in real time bekijken en analyseren. Zij werken volgens zeer strikte procedures, waarbij ze eveneens discretieplicht hebben. Dit betekent dat ze informatie die ze tijdens de uitvoering van hun dienst niet mogen delen met anderen.

Enkele aangeduide personeelsleden van de gemeenten mogen eveneens de beelden van hun eigen bewakingscamera’s bekijken, doch enkel de opgenomen beelden. Ook zij hebben discretieplicht. Slechts in uitzonderlijke gevallen mogen zij, onder toezicht en verantwoordelijkheid van de politie, in real time beelden bekijken:

  • om de veiligheid bij belangrijke evenementen die een impact kunnen hebben op de openbare orde en de veiligheid van de bevolking te coördineren, en;
  • om de evolutie van de noodsituaties op te volgen en het beheer ervan te coördineren

Gebruik van camerabeelden door de politie

De politie gebruikt camerabeelden enkel wanneer dit wettelijk is toegelaten. Tevens is er voldoende aandacht voor de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, om het risico op hacking of toegang van onbevoegden te voorkomen. Dit geldt zowel voor de beelden die in real time worden bekeken, als de opgeslagen beelden.

Camerabeelden worden alleen in real time bekeken, wanneer dit operationeel noodzakelijk is om een overzicht te verkrijgen van de situatie en de interventieploegen correct te kunnen aansturen. Deze raadpleging gebeurt in een ruimte die enkel toegankelijk is voor politiemedewerkers.

Ook het bekijken van opgeslagen beelden gebeurt in een aparte ruimte die enkel toegankelijk is voor politiemedewerkers. Deze beelden worden slechts bekeken wanneer dit noodzakelijk is voor een politioneel of gerechtelijk onderzoek. Daarnaast wordt ook elke raadpleging van deze camerabeelden gelogd, zodat het mogelijk is om na te gaan welke dienst welke beelden op welk tijdstip raadpleegde. De bewaring van deze camerabeelden vindt plaats op een server in een opslagruimte die slechts toegankelijk is voor enkele ICT-medewerkers en de korpschef.

Tevens hebben politiemedewerkers slechts één maand toegang tot de opgenomen beelden. Nadien worden de beelden wel nog bewaard, maar kan het bekijken alleen met toestemming van de procureur des Konings.De maximale bewaartermijn voor camerabeelden is één jaar. Dit kan worden verlengd wanneer ze deel uitmaken van een politoneel of gerechtelijk onderzoek.

Waarschuwingsborden

Het begin van een cameragebied wordt telkens aangeduid met een bord. Zo weet je altijd wanneer je een zone met camerabewaking betreedt. Ook de drone is voorzien van een pictogram en bij gebruik van bodycam zal de politieambtenaar altijd waarschuwen wanneer hij start met filmen, tenzij de situatie dit onmogelijk maakt. 

Wettelijke rechtsgrond – respect voor je privacy

Het politioneel cameragebruik werd uit het toepassingsgebied van de Camerawet gehaald. De regels omtrent de plaatsing en het gebruik ervan worden sinds 25 mei 2018 uitdrukkelijk geregeld door de Wet op het Politieambt.

Bovendien stelt deze wetgeving dat de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen de privacycommissie) niet (meer) bevoegd is voor dit politioneel cameragebruik maar wel een specifiek overheidsorgaan, met name het Controleorgaan op de Politionele Informatie (het zogenaamde C.O.C.).

Toegang tot beelden?

De wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens voorziet ook dat ieder persoon een verzoek kan indienen tot inzage van en rectificatie of het wissen van de persoonsgegevens. Je kan hiertoe een verzoek tot toegang richten aan de functionaris voor gegevensbescherming via het privacyformulier op onze website.

Dit verzoek moet wel voldoende gedetailleerd zijn zodat wij de beelden kunnen lokaliseren en kunnen bepalen of toegang mogelijk is. De functionaris voor gegevensbescherming zal bij het bepalen of het verzoek tot toegang kan worden ingewilligd immers steeds afwegen:

  • of de toegang tot de beelden de rechten en vrijheden van anderen niet in het gedrang brengt,  en of;
  • de toegang al dan niet negatieve gevolgen zou hebben voor de veiligheid, de preventie en de opsporing of vervolging van strafrechtelijke feiten.

Vragen?

Indien je algemene vragen hebt over het cameratoezicht van politie en zijn doeleinden, kan je deze eveneens richten aan de functionaris voor gegevensbescherming via het privacyformulier op onze website.

Aangiftesysteem voor eigen camerabewaking

Gebruik je een eigen camerabewakingssysteem aan de ingang van je woning, handelszaak of industriële site? Sinds 25 mei 2018 moet je rekening houden met de nieuwe camerawet. Die bepaalt dat je het gebruik van deze camera’s voortaan moet meedelen aan de politiediensten via www.aangiftecamera.be

Voor meer info kun je terecht op de website Veiligheid en Preventie van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 089 47 47 47.