Missie, visie en waarden

De politie Limburg Regio Hoofdstad baseert de uitvoering van al haar taken op een missie, een visie en verschillende waarden.

Missie

De politie Limburg Regio Hoofdstad draagt, onder het gezag van de politieoverheden, maar ook samen met die overheden en de federale politie, de gemeentelijke diensten en de externe partners, bij tot het realiseren van een veilige en leefbare samenleving voor alle burgers. Ze doet dat door een kwaliteitsvolle basispolitiezorg na te streven, rekening houdend met de prioriteiten en opdrachten bepaald door die overheden.

In het bijzonder dragen alle medewerkers van het korps, ongeacht graad of functie, op een continue en gemotiveerde wijze bij tot het realiseren van deze doelstellingen. Zo streeft de politie Limburg Regio Hoofdstad voortdurend een objectieve en subjectieve veiligheid na voor alle inwoners van de politiezone. Hierbij wordt steeds ingespeeld op lokale fenomenen die bij de burgers voor onveiligheidsgevoelens zorgen zoals woninginbraken, fietsdiefstallen, onaangepaste snelheid in het verkeer, agressief verkeersgedrag, wildparkeren, geluidsoverlast, sluikstort en zwerfvuil.

Het politiekorps wil samen met anderen fundamenteel bijdragen tot een veilige en leefbare samenleving. Dat kan door met enthousiaste medewerkers in een transparante en professionele organisatie te streven naar optimale tevredenheid van burgers en overheden. Ons korps legt hierbij de nadruk op het volgende:

 • meezorgen voor de veiligheid door in te spelen op veiligheidsproblemen en die in aantal en aard proberen te beheersen
 • overheden en andere diensten motiveren om hun verantwoordelijkheid te nemen in de aanpak van veiligheidsproblemen
 • leefbaarheidsproblemen signaleren en oplossen en bijdragen tot het voorkomen ervan
 • het beschikbaar potentieel zo adequaat mogelijk inzetten
 • samenwerken met andere politiediensten van de lokale en federale politie om middelen zo efficiënt en effectief mogelijk aan te wenden

Visie

Om een veilige en leefbare samenleving te garanderen, maakt de politie Limburg Regio Hoofdstad duidelijke afspraken over de samenwerking met de federale politie, de politieoverheden, de gemeentelijke diensten en de externe partners. Die samenwerking wordt bijgestuurd waar nodig, rekening houdend met de verwachtingen van alle betrokken partijen en met veranderingen in de politionele omgeving.

De politie Limburg Regio Hoofdstad streeft ernaar om een betrouwbare en kwaliteitsvolle dienstverlening te leveren met het oog op een veilige en leefbare samenleving. Om dat te bereiken, wordt de politiewerking afgestemd op de noden en behoeften van de burgers, de overheden en alle partners.

Om als organisatie te blijven groeien en te zorgen voor creatieve oplossingen, moet er aandacht besteed worden aan het voortdurend verbeteren en verfijnen van de werking van de verschillende functionaliteiten. Hierbij ligt de nadruk op transparantie binnen de organisatie en betrokkenheid en inbreng van alle medewerkers (door briefings en functionaliteitsoverschrijdend overleg met partners te organiseren, concrete en pragmatische werkprocessen uit te werken en te voorzien in een duidelijke communicatie over alle veranderingen en initiatieven binnen de politiezone).

Waarden

Voor de handhaving van de veiligheid en een correcte uitvoering van het politiewerk is een gezaghebbende en betrouwbare politiedienst vereist. Het vertrouwen in de politie staat en valt met integriteit en de waarden die de politiezone een warm hart toedraagt.

De politie Limburg Regio Hoofdstad staat voor de volgende zes waarden:

 • Samenwerking
 • Probleemoplossend en actief werken
 • Responsabilisering en zelfdiscipline
 • Open en transparant
 • Dienstverlening
 • Respect en integriteit

Deze waarden worden gedetailleerd uitgewerkt om het personeel ervan bewust te maken. Bovendien moeten de waarden ingebed worden in het dagelijks beheer van het korps. Daarnaast verhogen de waarden het vertrouwen in de integriteit van de politiezone.

De hiërarchische meerderen in het bijzonder hebben op het vlak van deze waarden een voorbeeldfunctie. De politiezone streeft naar een positieve inbreng van alle personeelsleden. Elke leidinggevende en elke medewerker draagt de verantwoordelijkheid om de waarden in de praktijk om te zetten.

Samenwerking

Voor alle personeelsleden:

 • We werken samen met elkaar, ook tussen verschillende diensten
 • We vormen samen één geheel (geen eilandmentaliteit)
 • We hebben oog voor en doen een beroep op ieders kwaliteiten
 • We springen in voor elkaar
 • We zijn loyaal aan de organisatie, dit wil zeggen:
  • We werken aan hetzelfde doel
  • We dragen de missie uit naar best vermogen
  • We houden ons aan de richtlijnen van de organisatie, ook al wijkt onze persoonlijke mening daar soms van af
  • We proberen de neuzen in dezelfde richting te krijgen en te houden
  • Niet ik, maar wij: we zijn er niet voor onszelf, maar voor het korps en voor de burger

Voor de leidinggevende:

 • Zij/hij bevordert de samenwerking tussen de diensten
 • Zij/hij betrekt de medewerkers bij de besluitvorming
 • Zij/hij moedigt samenwerking en overleg tussen collega's aan
 • Zij/hij heeft oog voor de kwaliteiten van elke medewerker en weet de juiste specialisten aan te stellen bij opdrachten
 • Zij/hij bevordert de collegiale sfeer door gezamenlijke pauzes, feestjes …

Probleemoplossend en actief werken

Voor alle personeelsleden:

 • We zijn steeds alert
 • We nemen initiatief
 • We gaan probleemoplossend te werk waar mogelijk, we wachten niet af
 • We brengen verbeterpunten aan waar mogelijk
 • We doen zelf constructieve voorstellen
 • We kijken ook naar wat goed loopt, niet alleen naar wat slecht loopt
 • We stellen vragen, we vragen informatie, we signaleren problemen

Voor de leidinggevende:

 • Zij/hij motiveert, bekrachtigt en waardeert haar/zijn medewerkers
 • Zij/hij stimuleert haar/zijn medewerkers om verantwoordelijkheid en initiatief te nemen
 • Zij/hij steunt haar/zijn medewerkers en hoort hen voor zij/hij oordeelt
 • Zij/hij grijpt tijdig in waar nodig

Responsabilisering en zelfdiscipline

Voor alle personeelsleden:

 • We nemen alle onze eigen verantwoordelijkheid op
 • We beginnen bij onszelf
 • We kijken naar onszelf, stellen onszelf regelmatig in vraag en bekijken hoe we het beste uit onszelf kunnen halen
 • We spreken elkaar aan op ongeoorloofd gedrag
 • We wachten niet af, maar kijken steeds wat we kunnen doen/betekenen voor de organisatie
 • We leven de regels na: we dragen onze kledij, we komen op tijd …

Voor de leidinggevende:

 • Zij/hij heeft een belangrijke voorbeeldfunctie
 • Zij/hij maakt eigen fouten bespreekbaar
 • Zij/hij heeft oog voor wat goed loopt en gaat niet enkel bestraffend te werk, maar ook belonend

Open en transparant

Voor alle personeelsleden:

 • We luisteren naar ieders mening
 • We geven aan iedereen de kans om haar/zijn mening te uiten en een inbreng te leveren

Voor de leidinggevende:

 • Zij/hij brengt op een duidelijke, eenvoudige en praktische wijze informatie over aan haar/zijn medewerkers
 • Zij/hij hanteert duidelijke eenvormige procedures, maakt die bekend aan de medewerkers en past ze consequent toe
 • Zij/hij motiveert haar/zijn beslissingen en legt verantwoording af over bepaalde acties, beslissingen …
 • Er wordt duidelijk gecommuniceerd naar burgers, overheden, media …
 • Zij/hij waakt erover dat de communicatie tijdig en efficiënt verloopt zonder dat er een overvloed aan informatie ontstaat
 • Zij/hij geeft duidelijke feedback aan haar/zijn medewerkers over de ondernomen stappen
 • Zij/hij heeft aandacht voor zowel mondelinge als schriftelijke communicatie

Dienstverlening

Voor alle personeelsleden:

 • We behandelen de andere (burgers, collega's, interne en externe partners) zoals we zelf behandeld willen worden
 • We leven ons in de situatie van de andere in, we tonen empathie
 • We zijn vriendelijk, beleefd, hulpvaardig naar de andere toe
 • We voeren ons werk op een correcte manier uit:
  • We komen afspraken na
  • We verwittigen indien we gemaakte afspraken niet kunnen nakomen
  • We verwijzen indien nodig door naar andere diensten
  • We nemen verklaringen correct op

Respect en integriteit

Voor alle personeelsleden:

Naar de burger toe:

 • We maken geen misbruik van onze positie/hoedanigheid
 • We vertonen geen machogedrag, we lokken geen agressie uit
 • We zijn neutraal/onpartijdig, we bekijken elke situatie met een open geest
 • We maken geen onderscheid naar ras, taal, geslacht …
 • We leven zelf de wet na

Tussen collega's en diensten:

 • We praten met collega's, niet over collega's
 • We hebben respect en waardering voor het werk van elke werknemer
 • We hebben respect voor de kennis en ervaring van collega's
 • We nemen verantwoordelijkheid op, we schuiven geen lastige of moeilijke taken door naar collega's
 • We dragen zorg voor het gemeenschappelijk materiaal
 • We zijn vriendelijk naar elkaar, we begroeten elkaar tijdens en na de dienst
 • We luisteren naar elkaar

Voor de leidinggevende:

 • Zij/hij drukt haar/zijn waardering uit, geeft schouderklopjes bij goede prestaties
 • Zij/hij luistert naar haar/zijn medewerkers en heeft oog voor de suggesties van de medewerkers
 • Zij/hij heeft aandacht voor wat goed gaat en niet alleen voor fouten
 • Zij/hij hanteert een opendeurpolitiek en is er voor de medewerkers
 • Zij/hij heeft een belangrijke voorbeeldfunctie