Bestuursorganen

Het politiecollege en de politieraad zijn de twee bestuursorganen van de politie Limburg Regio Hoofdstad.

Politiecollege

Het politiecollege van de politie Limburg Regio Hoofdstad bestaat uit de burgemeesters van Diepenbeek, Halen, Hasselt, Herk-de-Stad, Lummen en Zonhoven.

Het college komt twee keer per maand samen en is in principe het dagelijks bestuur van de politiezone. Het college is bevoegd voor de organisatie en het beheer van de politiezone. De taken van het college bestaan uit:

 • gezag over het korps en de korpschef uitvoeren
 • orders geven
 • tuchtsancties opleggen
 • aankopen en aanbestedingen doen
 • ...

Politieraad

De leden van de politieraad worden gekozen uit de gemeenteraadsleden van Diepenbeek, Halen, Hasselt, Herk-de-Stad, Lummen en Zonhoven. Het aantal raadsleden voor elke gemeente wordt bepaald op basis van hun aantal inwoners. Naast de raadsleden maken ook de burgemeesters van de zes gemeenten deel uit van de raad. De raadsleden worden aangesteld voor een termijn van zes jaar. De politieraad vergadert in principe vier maal per jaar en wordt samengeroepen door het politiecollege.

De politieraad is verantwoordelijk voor het uitstippelen van de algemene koers van de politiezone en oefent controle uit op de realisatie van het te volgen beleid. De belangrijkste bevoegdheden van de politieraad zijn:

 • afsluiten van protocollen, convenanten en intentieverklaringen
 • vaststellen van de begroting en de rekeningen van de politiezone
 • vaststellen van het huishoudelijke reglement van de politieraad en het presentiegeld
 • ...

Zonale veiligheidsraad

De zonale veiligheidsraad van de politiezone bestaat van rechtswege uit de burgemeesters van de zes gemeenten, de procureur des Konings, de korpschef van de politiezone en de bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie. Voor de politie Limburg Regio Hoofdstad worden ook de gerechtelijk directeur van de federale politie en de arrondissementscommissaris uitgenodigd voor de vergaderingen van de zonale veiligheidsraad.

De zonale veiligheidsraad vergadert minstens eenmaal per jaar en heeft de volgende opdrachten:

 • het bespreken en voorbereiden van het zonaal veiligheidsplan
 • het bevorderen van de optimale coördinatie van de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie
 • het evalueren van de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan