Gemeentelijke administratieve sancties

Overtredingen tegen bepalingen die zijn opgenomen in de codex politieverordeningen (politiecodex) kunnen bestraft worden door middel van een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS). De meest voorkomende sanctie is de administratieve geldboete. Daarnaast kan in sommige gevallen worden overgegaan tot een administratieve schorsing of intrekking van een vergunning of de administratieve sluiting van een instelling.

De overtredingen worden vastgesteld door de politie of door de bevoegde gemeentelijke ambtenaren in de vorm van een proces-verbaal, dat vervolgens wordt overgemaakt aan de sanctionerend ambtenaar. Enkel deze personen kunnen een administratieve sanctie opleggen. De tussenkomst van de rechtbank of het parket is niet meer nodig. Wanneer de sanctionerend ambtenaar beslist om een administratieve procedure op te starten, wordt aan de betrokkene steeds de mogelijkheid geboden om zich schriftelijk en/of mondeling te verweren. Rekening houdend met de aard van de overtreding, kan de sanctionerend ambtenaar aan de betrokkene ook voorstellen om deel te nemen aan een bemiddelingsprocedure. In geval van minderjarigen is het voorstel tot bemiddeling in alle gevallen verplicht. Pas na het beoordelen van het ingediende verweer en/of het resultaat van de bemiddelingsprocedure wordt overgegaan tot het al dan niet opleggen van een gemeentelijke administratieve sanctie.

Het opleggen van een administratieve schorsing/intrekking van een vergunning of de administratieve sluiting van een instelling gebeurt door het college van burgemeester en schepenen, na voorafgaande waarschuwing.