Speekseltest bij elk verkeersongeval vanaf 10/12

Het aantal vaststellingen voor rijden onder invloed van verdovende middelen blijft jaar na jaar stijgen. Op 10 jaar tijd is het aantal vaststellingen verdrievoudigd. Toch blijft een te groot aandeel van bestuurders die verdovende middelen gebruiken, onder de radar.

Drugtest

Rijden onder invloed is één van de 'killers' in het verkeer. De wetgever heeft inzake de rijvaardigheid onder invloed van andere specifieke stoffen dan alcohol gekozen voor een nultolerantie die de aanwezigheid van verdovende middelen strafbaar stelt zodra zulks met zekerheid kan worden vastgesteld, ongeacht het gehalte ervan. Het is dus belangrijk dat het gebruik van verdovende middelen bij het besturen van een voertuig, en zeker bij verkeersongevallen, ook effectief wordt opgespoord.

Daarom heeft het parket van de procureur des Konings te Oost-Vlaanderen een omzendbrief met richtlijnen uitgevaardigd die in werking treden vanaf 10 december 2021: aan iedere bestuurder die betrokken is in een verkeersongeval, moet een speekseltest worden opgelegd, zelfs als er geen uiterlijke tekenen van druggebruik zijn! Dit geldt zowel voor verkeersongevallen met stoffelijke schade als voor verkeersongevallen met gekwetsten.

Wanneer de speekseltest de aanwezigheid aantoont van één van de stoffen zoals bepaald in de Wegverkeerswet, dan zal de procedure "Drugs in verkeer" verder doorlopen worden.

Een gewaarschuwd man/vrouw is er twee waard:

  • Na een positieve speekseltest zal steeds een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs worden opgelegd!
  • De onwettige weigering is eveneens strafbaar!