Aanbod

De dienst Sociale Politie slaat de brug tussen de hulpverlening, het gerechtelijk apparaat en het slachtoffer en zijn omgeving (= tweedelijnsdienst). Daarnaast is deze dienst het aanspreekpunt voor de andere politiediensten en hulpverleningsorganisaties. 

Tot hun takenpakket behoort o.a.:

Contacteer de dienst Sociale Politie

Referentiepersoon discriminatie & haatmisdrijven

Onder het motto ‘Ik behandel iedereen gelijkwaardig’ streven we als zone naar gelijke kansen voor al onze burgers en voor elke medewerker. Het is de taak van de dienst Sociale Politie om de politieambtenaren die met slachtoffers van discriminatie en haatmisdrijven in contact komen, nuttige informatie te geven om de slachtoffers bij te staan en op te vangen.

Referentiepersoon intrafamiliaal geweld

Onder intrafamiliaal geweld verstaan we: “Elk dwingend, intimiderend gedrag dat uitgeoefend wordt tegenover een gezins- of familielid of (ex)-partner en gepaard gaat met geweld of bedreiging met geweld”.

Via de dienst Sociale Politie zullen de slachtoffers zo goed als mogelijk worden opgevangen en doorverwezen naar de hulpverlening. De Cel partnergeweld van het Centrum Algemeen Welzijn (CAW) biedt hierbij ondersteuning voor zowel het slachtoffer als voor het gezin.

Referentiepersoon scholen

Binnen de dienst Sociale Politie is er een contactpersoon voor alle scholen in Deinze, Zulte en Lievegem. Tijdens het forum "Jeugd en School - Politie" treden de secundaire scholen van Deinze en de contactpersoon van de dienst Sociale Politie in overleg. Op die manier creëren we wederzijds begrip voor elkaars visie en werking. Dat resulteerde onder meer in een aantal afspraken rond de gemeenschappelijke aanpak van jongerenproblemen, waaronder:

  • Overleg inzake de aanpak van grensoverschrijdend gedrag: Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we: fysiek geweld, psychisch geweld, seksueel geweld, wapenbezit, drugs, diefstal, intrafamiliaal geweld of verontrustende situatie.
  • Samenwerking omtrent diefstal: Hoe scholen kunnen omgaan met een vermoeden van diefstal en wanneer de politie daarbij op de hoogte dient gebracht te worden.
  • Het spijbelactieplan: In 2015 verschenen de Vlaamse krachtlijnen inzake de aanpak van de spijbelproblematiek. Via het overleg worden hierover praktische afspraken gemaakt en worden deze blijvend afgetoetst bij de verschillende actoren.
  • Voor meer info kan je terecht op www.jeugdenschool.be .

Verontrustende opvoedingssituaties

Onder een verontrustende opvoedingssituatie situatie verstaan wij een problematische leefsituatie die de ontwikkeling van de minderjarige bedreigt doordat zijn psychische, fysieke of seksuele integriteit wordt aangetast of doordat zijn affectieve, morele, intellectuele of sociale ontwikkelingskansen in het gedrang komen.

Indien er sprake is van een verontrustende situatie, verwijzen de medewerkers van de dienst Sociale Politie door naar de brede instap van de Integrale Jeugdhulp (CLB, CAW of Kind & Gezin). Deze doorverwijzing wordt nauw opgevolgd. Indien deze hulpverlening niet goed of onvoldoende verloopt, kan verdere hulp worden ingeschakeld. Deze hulp kan verplicht worden opgelegd door de Procureur.

Op initiatief na een tussenkomst van collega’s of op vraag van de Procureur des Konings gaat de medewerker van de dienst Sociale Politie over tot nazicht van de opvoedings- en leefomstandigheden van minderjarigen bij gezinsmoeilijkheden. Bij deze onderzoeken worden de gerechtelijk en politionele bestanden geconsulteerd, worden de school en andere hulpverleningsinstanties bevraagd en wordt er overgegaan tot een (onaangekondigd) huisbezoek gekoppeld aan een uitgebreid gesprek met de betrokken personen.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 09 244 24 00.