Privacy1. AlgemeenDe politiediensten van de geïntegreerde politie (federale politie en lokale politiezones) dragen de bescherming van de privacy hoog in het vaandel en verwerken de ontvangen of verzamelde persoonsgegevens heel zorgvuldig. 

Dit beleid beschrijft in het algemeen de wijze waarop de politiediensten persoonsgegevens verwerken, en dit met inachtneming van de transparantieplicht voorzien in de wetgeving inzake gegevensbescherming.

De toepasselijke wetgeving ter zake is de volgende:

 • de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR);
 • Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad;
 • de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt;
 • de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (gegevensbeschermingswet).

Voor de operationele verwerkingen in het kader van een opdracht van bestuurlijke en/of gerechtelijke politie: zie punt 5.3.

2. Wie zijn we?

Deze website is een geïntegreerde site van de federale politie en lokale politie. 

De federale politie, vertegenwoordigd door de Directie Politionele Informatie en ICT (DRI), is de algemene beheerder van de website. Bepaalde specifieke pagina's worden evenwel autonoom beheerd door verschillende directies van de federale politie en/of politiezones. 

 

3. Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie waarmee een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals een naam, adres, identificatienummer, IP-adres, nummerplaat, enz. 

 

4. Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt? 

We verzamelen en verwerken enkel de persoonsgegevens die ons toelaten om u te informeren en/of te antwoorden wanneer u een online formulier invult, wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief of wanneer u op de pagina's van onze website surft.  

De volgende gegevens worden door deze website verwerkt: 

 • persoonlijke identificatiegegevens (bv.: naam, voornaam, adres, telefoonnummer enz.);
 • elektronische identificatiegegevens (bv.: IP-adres, cookies enz.);
 • persoonlijke details (bv.: geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit enz.);
 • gegevens over de interactie die u met ons heeft via onze website, toepassingen, e-mails enz.

Voor de operationele verwerkingen: zie art. 44/5 van de wet op het politieambt.

5. Wat doen we met uw persoonsgegevens?

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maken we een onderscheid tussen deze verwerkt voor de raadpleging van de website enerzijds en overige politionele processen anderzijds.

5.1 gebruik van cookies voor de raadpleging van de website en/of het verstrekken van informatie

De belangrijkste doelstelling van deze website bestaat erin informatie te verstrekken aan de burger. Daarom is het gebruik van functionele cookies (na toestemming) noodzakelijk om te zorgen voor de goede werking, beveiliging en globale analyse van de website vanuit gerechtvaardigde belangen (cfr. cookiesbeleid voor meer info over de soorten cookies en de bewaartermijnen). 

5.2 verzamelen van contactgegevens via verschillende formulierenWanneer u de politiediensten contacteert via de website, dan moet u een reeks persoonsgegevens invullen zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres enz.  

De politiediensten gebruiken uw persoonsgegevens om het doeleinde te bereiken waarvoor u uw gegevens verstuurde. Concreet betekent dit dat, wanneer u bijvoorbeeld, in het kader van een verzoek om inlichtingen, uw naam en adres meedeelt, deze gegevens niet zullen worden gebruikt voor andere doeleinden of om andere informatie te versturen, zoals een nieuwsbrief.  

NB: E-mails, met inbegrip van berichten afkomstig uit de contactformulieren op de website, worden gedurende 1 jaar bewaard in de e-mailarchieven. U kunt zich verzetten tegen deze archivering door in elk bericht waarop uw aanvraag betrekking heeft, aan te geven dat u dit bericht wilt laten verwijderen eens de aanvraag werd afgehandeld. 

Op de website zelf worden de gegevens eveneens gedurende maximum 1 jaar bewaard.  

5.3 het verzamelen van gegevens voor een politioneel proces

(m.a.w. in het kader van een opdracht van bestuurlijke en/of gerechtelijke politie) De politiediensten gebruiken uw persoonsgegevens om het doeleinde te bereiken waarvoor u uw gegevens verstuurde, alsook om hun opdrachten van bestuurlijke en/of gerechtelijke politie uit te oefenen.

De verwerking en bewaring van persoonsgegevens voor bestuurlijke en/of gerechtelijke doeleinden wordt geregeld door: 

 • de wet op het politieambt;
 • de wet op de geïntegreerde politie;
 • het Wetboek van Strafvordering; 
 • de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens;
 • de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.  

 

6. Bewaring van uw persoonsgegevens

Bij gebrek aan wetsbepalingen die een specifieke bewaartermijn bepalen, zoals de bepalingen voorzien in de wet op het politieambt, zullen de politiediensten uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden ingezameld.  Bij wijze van voorbeeld, in de ministeriële omzendbrief PLP 40 betreffende de archieven van de lokale politie, worden een aantal bewaartermijnen vastgesteld. 

De bewaring van de gegevens volgens de politionele processen worden geregeld in de wet op het politieambt. (zie art. 44/9, art. 44/11/2, §6, art. 44/11/3, §4 en art. 44/11/3decies, §3)

7. Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens?

De beheerder van de website verwerkt de persoonsgegevens die na gebruik van de website worden verzameld. 

Omwille van technische redenen zijn de gegevens eveneens toegankelijk voor de Kanselarij van de Eerste minister, waar de website en de databank (Drupal) zich bevinden. 

In de regel worden de persoonsgegevens niet doorgegeven aan andere organisaties, behalve om de wettelijke verplichtingen na te leven of indien de gerechtelijke autoriteiten er uitdrukkelijk om vragen. 

Overeenkomstig sommige wettelijke verplichtingen kunnen de gegevens aan overheden, toezichtsorganen en andere derden worden doorgegeven, bijvoorbeeld in geval van vermoeden en/of poging tot opsporen van strafbare feiten, indien de gebruiker de gebruiksvoorwaarden van de website overtreedt of om het beleid inzake verwerking van persoonsgegevens te vrijwaren.

De voorwaarden waarop de operationele gegevens of informatie al dan niet rechtstreeks toegankelijk, raadpleegbaar of meegedeeld kunnen worden, worden o.m. bepaald in de wet op het politieambt. (zie art. 44/11/7 t.e.m.art. 44/11/14) en overige wettelijke en reglementaire bepalingen.

8. Links naar websites van derden

Als u een link aanklikt op de site, dan komt u terecht op een website waar de federale politie niet verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens.  

 

9. Welke rechten heeft u en hoe kunt u ze uitoefenen?9.1 Rechten van de betrokkenenDe betrokkenen (m.a.w. de personen wiens persoonsgegevens via de website worden verwerkt) beschikken over meerdere rechten: 

 1. recht op informatie: in het kader van de transparantieplicht zijn de politiediensten verplicht de betrokkene informatie te geven over de verwerking van zijn persoonsgegevens. Deze webpagina beoogt daaraan tegemoet te komen. 
 2. recht op toegang: de betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die betrekking hebben op hem en die hij via de website aan de politiediensten meedeelde, in te kijken. 
 3. recht op verbetering: de betrokkene kan vragen om onjuiste of onvolledige gegevens te actualiseren of te verbeteren. 
 4. recht op verwijdering: de betrokkene heeft het recht om onverwijld verwijdering te verkrijgen persoonsgegevens die betrekking hebben op hem. Dit recht is echter niet absoluut. 
 5. recht op intrekken van de toestemming: wanneer de verwerking van de persoonsgegevens berust op toestemming, kan de betrokkene te allen tijde zijn toestemming intrekken. Dit recht kan echter worden beperkt. 

   

Deze rechten variëren naargelang van de soort verwerking die via de website wordt uitgevoerd:

 • indien de verwerking bestaat uit het gebruik van cookies of het verzamelen van contactgegevens via een formulier, dan kan de betrokkene over alle voornoemde rechten beschikken (punten 1 tot 5);
 • indien de verwerking bestaat uit het verzamelen van gegevens voor een politioneel proces (opdracht van bestuurlijke en/of gerechtelijke politie), dan beschikt de betrokkene enkel over de rechten vermeld in de punten 1 tot 3. 

   

9.2 Uitoefening van de rechten van betrokkenen

Het verzoek om uitoefening van deze rechten varieert eveneens naargelang van de soort verwerking die via de website wordt uitgevoerd:

 • indien de verwerking bestaat uit het gebruik van cookies of het verzamelen van contactgegevens via een formulier, dan dient het verzoek te worden gericht aan de politiediensten via het online privacy formulier;
 • indien de verwerking bestaat uit het verzamelen van gegevens voor een politioneel proces (opdracht van bestuurlijke en/of gerechtelijke politie), dan dient het verzoek te worden gericht aan het Controleorgaan op de politionele informatie (C.O.C.). Het verzoek dient naar het volgende adres te worden verstuurd:

Controleorgaan op de politionele informatie    

Leuvenseweg 48  

1000 Brussel        

E-mail: info@controleorgaan.be

De gebruiker van de website kan zich overigens ook richten tot het C.O.C. indien hij niet tevreden is met het antwoord van de politiediensten. 

 

10. Rechtsmiddelen

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, kunt u een klacht indienen bij het Controleorgaan op de politionele informatie en beroep bij de rechter instellen, indien u van mening bent dat uw rechten niet worden nageleefd of dat een verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de wetgeving inzake gegevensbescherming. 

 

11. Beveiliging van de gegevens

De politiediensten ondernemen alle nodige stappen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Ze zorgen ervoor dat uw gegevens onder meer worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen. Om de beveiliging en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, hebben de politiediensten technische en organisatorische maatregelen getroffen. 

 

12. Verwerkingsverantwoordelijke en DPO (Data Protection Officer)

12.1 Verwerkingsverantwoordelijke

Voor verwerkingen uitgevoerd door de Lokale Politie is de verwerkingsverantwoordelijke de lokale politiezone, vertegenwoordigd door de Korpschef van de politiezone.

12.2 DPO (Data Protection Officer)

Opmerkingen en klachten met betrekking tot uw persoonsgegevens op de website van de lokale politiezone kunt u overmaken aan de DPO van de lokale politiezone.

Bijwerking van dit beleid

Dit beleid kan worden bijgewerkt en gewijzigd. Er wordt u dus gevraagd om het regelmatig te herlezen zodat u op de hoogte bent van de laatste bijwerkingen en wijzigingen.

Inhoud voor onze zone                                                                                                         

1. Wettelijke bepalingen.

2. Inleiding. 

3. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?.

4. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN DPO.. 

5. Welke gegevenscategoriën worden er verwerkt en/of bewaard?.

5.1. Identificatiegegevens.

5.2. Financiële gegevens.

5.3 Persoonlijke kenmerken. 

5.4. Fysieke kenmerken. 

5.5. Leefgewoonten. 

5.6. Incidenten - ongevallen. 

5.7. Gerechtelijke gegevens. 

5.8. Foto, video, audiogegevens. 

5.9. Andere (gevoelige gegevens) 

6. Hoe worden gegevens verwerkt?. 

7. Hoe worden uw gegevens beschermd?. 

8. Met wie worden uw gegevens gedeeld?. 

9. WAT ZIJN Uw rechten als betrokkene EN Hoe faciliteren wij de uitoefening van uw rechten?  

10. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?. 

11. Klachten m.b.t. het verwerken van uw persoonsgegevens. 

12. Hoe wordt u geïnformeerd over eventuele wijzigingen – aanvullingen aan deze privacyverklaring?. 

 

1. Wettelijke bepalingen

 

 • Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt;
 • Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur;
 • Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;
 • Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming – AVG - GDPR);
 • Richtlijn Verordening 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad;
 • Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's;
 • Wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit;
 • Wet van 30 juli 2018  betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

2. Inleiding

De bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens is een grondrecht. Wij hechten heel veel belang aan de bescherming van het privé-leven van u als burger. Deze algemene privacyverklaring  heeft als doel u te informeren over de beginselen die aan de basis liggen van de verzameling, het gebruik en de bewaring van uw persoonsgegevens binnen deze Politiezone. Tevens willen we u informeren over uw rechten als betrokkene van de gegevensverzameling.

 

Wij nodigen u uit de tijd te nemen deze Privacyverklaring te lezen om vertrouwd te raken met onze praktijken op dat vlak.

 

3. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

 

Uw persoonsgegevens worden door de politiezone verwerkt in het kader van opdrachten van gerechtelijke en bestuurlijke politie. De PZ verwerkt persoonsgegevens met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing of de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid (art. 27 WBG). Met betrekking tot deze wettelijke grond voor het verzamelen van uw persoonsgegevens, wordt verwezen naar de niet-limitatieve opsomming van relevante wetgeving onder punt 1. Verdere verwerking door onze Politiezone of een andere verwerkingsverantwoordelijke met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing of de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid, ander dan dat waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld, is toegelaten voor zover :

 • de korpschef overeenkomstig de regelgeving gemachtigd is deze persoonsgegevens voor een dergelijk doeleinde te verwerken; en
 • de verwerking noodzakelijk is en in verhouding staat overeenkomstig de regelgeving.

De persoonsgegevens kunnen niet verder verwerkt worden door dezelfde of een andere verwerkingsverantwoordelijke voor een ander doeleinde dan dat waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld, indien dat doeleinde niet ondergebracht kan worden onder de doeleinden vermeld in artikel 27, tenzij deze verdere verwerking is toegestaan overeenkomstig de regelgeving.

Daarnaast zullen uw persoonsgegevens ook kunnen worden gevraagd en verwerkt voor andere doeleinden, zoals het aanvragen van afwezigheidstoezicht, het aanvragen van een fietszender, …

De PZ verwerkt deze gegevens bijzonder zorgvuldig. Ze worden enkel verwerkt voor zover een wet ons dat toestaat. In het bijzonder betekent dit dat:

 

 • uw persoonsgegevens rechtmatig en eerlijk verzameld worden in overeenstemming met welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en legitieme doeleinden;

 

 • uw gegevens niet verwerkt worden op een met de doelstellingen waarvoor ze verzameld werden onverenigbare wijze;

 

 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Met andere woorden de verwerkte gegevens zijn toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig in verhouding tot de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt;

 

 • passende technische en organisatorische maatregelen werden genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 

 • geen persoonsgegevens worden doorgegeven dan met het oog op de wettelijk opgelegde opdrachten van gerechtelijke of bestuurlijke politie

4. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN DPO

 

De korpschef van de PZ Lier, gevestigd te Lier , Paradeplein 1 2500 Lier is als vertegenwoordiger voor zijn korps, de ververwerkingsverantwoordelijke voor die gegevensverwerkingsactiviteiten, dewelke aan hem wettelijk zijn opgedragen.

 

Als enig contactpunt binnen onze PZ hebben wij een informatieveiligheidsconsulent (IVC)/functionaris voor gegevensbescherming (‘data protection officer’ of ‘DPO’) aangesteld met de volgende contactgegevens:

 

Data Protection Officer

Frederik De Merodestraat 88

2800 Mechelen

E-mail: pz.mewi.informatieveiligheid@police.belgium.eu

 

 

 

 

 

5. Welke gegevenscategoriën worden er verwerkt en/of bewaard?

 

Uw gegevens worden  in het raam van dossiers in papieren en gedigitaliseerde vorm verwerkt. De categorieën van gegevens die verwerkt kunnen worden betreffen, afhankelijk van de opdracht:

 

5.1. Identificatiegegevens

 

 • Persoonlijke identificatiegegevens:
  • naam, titel, adres (privé, werk), vroegere adressen, telefoonnummer (privé, werk), identificatiegegevens toegekend door verantwoordelijke
 • Identificatiegegevens, andere dan het Rijksregisternummer, uitgegeven door de overheid:
  • identiteitskaartnummer, paspoortnummer, rijbewijsnummer, pensioennummer, nummerplaat, …         
 • Elektronische identificatiegegevens:
  • IP-adressen, cookies, verbindingsmomenten,…
 • Elektronische lokalisatiegegevens
  • GSM, GPS,…  
 • Biometrische identificatiegegevens:
  • DNA-gegevens, vinger– en stemafdrukken, beeld van het netvlies, herkenning van het gezicht, van de vorm van de vingers of van het hand, dynamischhandtekening, …(afhankelijk van de stand van de techniek en wet-regelgeving)

 

5.2. Financiële gegevens

 

 • Financiële identificatiegegevens
 • Financiële middelen
 • Schulden, uitgaven
 • Solvabiliteit
 • Leningen, hypotheken, kredieten
 • Financiële hulp
 • Bijzonderheden betreffende de verzekeringen
 • Bijzonderheden betreffende het pensioen
 • Financiële transacties
 • Compensatie
 • Beroepsaciviteiten
 • Vergunningen (In het bezit zijnde vergunningen)

 

5.3 Persoonlijke kenmerken

 

 • Persoonlijke bijzonderheden:
  • leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit.
 • Immigrantenstatuut:
  • bijzonderheden betreffende het visum, arbeidsvergunning, verblijfs– of verplaatsingsbeperkingen, bijzondere voorwaarden betreffende het verblijfsrecht…

 

 

5.4. Fysieke kenmerken

 

 • Fysieke beschrijving:
  • grootte, gewicht, haarkleur, kleur van de ogen, onderscheidende kenmerken…

 

5.5. Leefgewoonten

 

 • Gewoonten:
  • Drug- en/of alcoholverbruik.        
 • Levensstijl:
  • bijzonderheden betreffende het verbruik van goederen of diensten, gedrag van het individu of zijn familie.
 • Sociale contacten:
  • vrienden, vennoten, andere betrekkingen dan die met naaste verwanten
 • Samenstelling van het gezin:
  • Huwelijk of huidige vorm van samenleven (naam van de echtgenote of partner, meisjesnaam van de echtgenote of partner, huwelijksdatum, datum van het samenlevingscontract) aantal kinderen, …
 • Bijzonderheden betreffende de andere familie– of gezinsleden:
  • kinderen, personen ten laste, andere leden van het gezin, bloedverwanten in zijlijn, ouders en afstammelingen…
 • Vrijetijdsactiviteiten en interesses:
  • hobby’s, sport, andere interesses …
 • Opleiding en vorming

 

5.6. Incidenten - ongevallen

 

 • Klachten, incidenten of ongevallen:
   • inlichtingen betreffende een ongeval, incident of klacht waarin de persoon die in het bestand is opgenomen betrokken is, aard van de schade of kwetsuren, betrokken personen, getuigen.         

 

 

5.7. Gerechtelijke gegevens

 

 • betreffende verdenkingen:
   • verdenking van inbreuken, samenspanning met gekende misdadigers. Onderzoeken of rechtsvorderingen (burgerlijke of strafrechtelijke) die ondernomen zijn door of tegen de geregistreerde persoon
  • betreffende veroordelingen en straffen:
   • Veroordelingen en straffen.   
  • betreffende gerechtelijke maatregelen:
   • voogdijschap, voorlopig bewindvoerder, internering, plaatsing…
  • betreffende administratieve sancties:
  • van louter disciplinaire aard
   • welke kunnen worden opgelegd aan niet-ambtenaren die aan een openbare dienst hun medewerking verlenen (geneesheren, apothekers, paramedici, aannemers van openbare werken)
   • die aan de gebruikers van openbare diensten kunnen worden opgelegd
   • welke wegens niet-nakoming van wettelijke en verordenings-bepalingen kunnen worden opgelegd
  • betreffende DNA-gegevens:
   • DNA-gegevens die worden verwerkt in het kader van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse in strafzaken

 

5.8. Foto, video, audiogegevens

 

 • Afbeeldingen    :
  • Cameraopname, fotografische opname, video-opname, digitale foto’s, …
 • Bewakingsbeelden:
  • beelden van bewakingscamera's
 • Geluidsopnamen:
  • Bandopname, telefoonopname…

 

5.9. Andere (gevoelige gegevens)

 

Persoonsgegevens waaruit uw raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakvereniging blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijke persoon (zie hoger DNA-gegevens), gegevens over gezondheid of gegevens over seksueel gedrag of seksuele gerichtheid mogen/kunnen enkel verwerkt worden (de verwerking is slechts toegelaten) wanneer de verwerking strikt noodzakelijk is. In dit geval zal de verwerking geschieden met inachtneming van passende waarborgen voor uw rechten en vrijheden. De veiligheidsmaatregelen voor verwerking van deze gegevens zijn zwaarder dan voor andere persoonsgegevens

 

6. Hoe worden gegevens verwerkt?

De voormelde persoonsgegevens worden op volgende wijzen verzameld:

 

 • Gegevens die door uzelf worden aangeleverd ter gelegenheid van uw contacten met onze diensten en/of vragen m.b.t. onze dienstverlening;
 • Gegevens die wij ontvangen via externe bronnen /derden/ getuigen/ informanten;
 • Gegevens m.b.t. eigen vaststellingen door onze medewerkers;
 • Gegevens dewelke wij ontvangen van andere (internationale) politiediensten/overheden;
 • een rechtstreekse toegang of over een rechtstreekse bevraging van een gegevensbank van de publieke secto (rijksregister, dienst inverkeerstelling, …)
 • Tijdens het door onze medewerkers bewust inschakelen van de audio-videoapparatuur in verhoorlokalen
 • Telefonieopnames in het kader van gerechtelijke onderzoeken
 • Open (internet) bronnen

 

7. Hoe worden uw gegevens beschermd?

 

De Politiezone zorgt voor adequate beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de handmatige en elektronische verwerking van uw persoonsgegevens en ter voorkoming van eventueel misbruik ervan. De toegang tot uw persoonsgegevens is enkel toegestaan aan de collega’s die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Hiervoor werden door de politieorganisatie een aantal beveiligingstechnologieën geïmplementeerd om alle op haar netwerk opgeslagen persoonlijke gegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegden.

Om uw privacy te beschermen worden de personen die toegang krijgen tot uw gegevens zorgvuldig geselecteerd en hun toegangen bepaald op basis van hun taken. Zij worden ook geïnformeerd en gesensibiliseerd om onjuist gebruik, wijzigingen, onwettige of abusievelijke vernietiging en/of verlies te vermijden.

Onze politiezone beschikt over een gedragscode. Op onze medewerkers is ook een deontologische code van de politiediensten  van toepassing.

 

De politiezone blijft voortdurend haar beveiligingsprocedures evalueren en bijsturen naarmate nieuwe inzichten en/of technologieën beschikbaar worden.

 

8. Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Uw gegevens worden in het bijzonder gedeeld met volgende organisaties en/of partners:

 • De bestuurlijke- en gerechtelijke overheden binnen hun wettelijke opdrachten en de wettelijke verplichtingen die daaruit voortvloeien voor de politiezone;
 • Andere lokale politiezones en/of de federale politie -;
 • Buitenlandse autoriteiten, internationale instellingen in het raam van de wet- regelgeving.

 

9. WAT ZIJN Uw rechten als betrokkene EN Hoe faciliteren wij de uitoefening van uw rechten?

 

U beschikt over een aantal algemene rechten inzake uw persoonsgegevens:

 • Recht op verzoek tot toegang tot uw persoonsgegevens: U heeft het recht om te weten of we uw persoonsgegevens verwerken. Wanneer dat het geval is, om inzage en kopie te verkrijgen van die persoonsgegevens en van de volgende informatie, meer bepaald:
 • welke (categorieën van) persoonsgegevens wij van U verwerken; met welke doeleinden wij deze persoonsgegevens verwerken. Hiervoor geven wij u kennis van deze privacyverklaring
 • aan welke (categorieën van) Ontvangers de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
 • de toepasselijke bewaartermijn van de persoonsgegevens;
 • waar wij uw persoonsgegevens hebben verkregen

 

 • Recht op de rectificatie en eventueel de aanvulling van onjuiste persoonsgegevens: Indien U van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens niet juist of volledig zijn, dan heeft U het recht om onjuiste gegevens te laten verbeteren en onvolledige gegevens te laten vervolledigen. Dit recht doet uiteraard geen afbreuk aan eventuele contractuele en wettelijke verplichtingen die U heeft ten aanzien van de politieorganisatie en politiezone in het bijzonder voor wat betreft het kennis geven van eventuele wijzigingen aan uw persoonsgegevens.

 

 • Recht op gegevenswissing: Wanneer bepaalde persoonsgegevens niet vereist zijn voor de doeleinden waarvoor wij deze hanteren, kunt u vragen die persoonsgegevens te laten wissen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking.  Let wel, het verwijderen van uw persoonsgegevens is niet mogelijk onder meer wanneer de verwerking nodig is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer de politiezone onderworpen is aan wettelijke verplichtingen tot het verwerken van bepaalde persoonsgegevens. Het nakomen van bepaalde wettelijke verplichtingen komt in het gedrang wanneer wij uw gegevens moeten verwijderen en is dientengevolge niet mogelijk.

 

Bij vragen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens, kan u steeds schriftelijk uw vraag formuleren aan de DPO van de politiezone via het e-mailadres: pz.mewi.informatieveiligheid@police.belgium.eu.

 

U kan bovenstaande rechten uitoefenen via het Controleorgaan op de Politionele Informatie (infra).

Wanneer uw persoonsgegevens in een rechterlijke beslissing of een gerechtelijk dossier zijn opgenomen of in het kader van strafrechtelijke onderzoeken en procedures worden verwerkt, worden bovenstaande rechten uitgeoefend overeenkomstig het Gerechtelijk Wetboek, het Wetboek van strafvordering, de bijzondere wetten die betrekking hebben op de strafrechtspleging en de uitvoeringsbesluiten ervan. U kan hiervoor dan terecht bij de diensten van het parket van de Procureur des Konings van het arrondissement waar het onderzoek wordt gevoerd.

U geniet als betrokkene altijd het recht om de bovenstaande rechten kosteloos uit te oefenen. In het geval dat uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitief karakter ervan, kan de politiezone:

 • Een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het verstrekken van de gevraagde informatie of communicatie en het treffen van de gevraagde maatregelen gepaard gaan; ofwel
 • Weigeren gevolg te geven aan het verzoek. Wij zullen altijd nagaan of uw verzoek redelijk is en niet buitensporig of manifest ongegrond is.

 

10. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

 

Behoudens de gevallen waarin de maximale bewaartermijn van de gegevens wordt bepaald in de Europese regelgeving of de internationale overeenkomst die de basis vormt voor de betrokken bewaring, bepaalt de wet, het decreet of de ordonnantie de maximale bewaartermijn. Na afloop van die termijn worden de gegevens gewist.

In afwijking hiervan kan de wet, het decreet of de ordonnantie voorzien dat na afloop van een eerste bewaartermijn een analyse moet worden uitgevoerd op basis van verschillende noodzakelijkheids- en proportionaliteitscriteria om te bepalen of het nodig is dat de gegevens bewaard blijven, en in voorkomend geval, de nieuwe bewaartermijn.

In dat geval voorziet de wet, het decreet of de ordonnantie in een maximale bewaartermijn.

 

De politiezone maakt enkel gebruik van uw persoonsgegevens als, en tijdens de periode waarin, ze beschikt over een doeleinde. Zodra alle doeleinden bereikt zijn en/of bij het einde een procedure en/of wettelijke termijn, worden deze gegevens verwijderd.

 

11. Klachten m.b.t. het verwerken van uw persoonsgegevens

 

Indien u klachten hebt m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens en/of indien u meent dat u uw rechten niet ten volle hebt kunnen/mogen uitoefenen, dan kan u zich schriftelijk richten tot:

1° de korpschef van de politiezone op het adres:

 

PZ Lier

Paradeplein 1 2500 Lier 

e-mail: pz.lier@police.belgium.eu 

 

2° of via de DPO van de politiezone via het e-mailadres: pz.mewi.informatieveiligheid@police.belgium.eu.

 

3° of via de toezichthoudende autoriteit van de politie:

 

Controleorgaan op de politionele informatie

Leuvensweg 48

1000 Brussel

Telefoon:+32 (0)2 549 94 20

Fax: +32 (0)2 549 94 49

e-mail: info@organedecontrole.be

 

4° en/of via elk erkende Europese gegevensbeschermingsautoriteit

 

12. Hoe wordt u geïnformeerd over eventuele wijzigingen – aanvullingen aan deze privacyverklaring?

 

In een veranderende wereld waarin ook de technologie nooit stilstaat, kan deze Privacyverklaring wijzigingen ondergaan. Alle wijzigingen zullen dit kanaal (website-gecommuniceerd worden