Aangiftesysteem voor bewakingscamera's

Naar aanleiding van de nieuwe regels voorzien door de Europese verordening inzake gegevensbescherming, de zogeheten GDPR, werd een nieuw aangiftesysteem (www.aangiftecamera.be) ontwikkeld. Daarbij hebben alle verantwoordelijken voor de verwerking van camerabeelden de mogelijkheid te voldoen aan deze verplichting.

Hoe aangifte doen?

Aangiftes moeten elektronisch indgediend worden via het e-loket op www.aangiftecamera.be. Voor de toegang tot het elektronisch loket dient men zich te identificeren door middel van zijn elektronische identiteitskaart, een burgertoken, of een unieke veiligheidscode via een mobiele applicatie.

De gebruikshandleiding van dit nieuwe aangiftesysteem voor uw bewakingscamera's is beschikbaar op www.BeSafe.be.

Welke camera's

De Camerawet is van toepassing op de bewakingscamera's. Het gaat dus enkel de camera's die geplaatst en gebruikt worden voor toezicht op en bewaking van de plaatsen.
Deze bewakingscamera's worden gebruikt om:
• misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen, vast te stellen, op te sporen,
• overlast in de zin van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet te voorkomen, vast te stellen, op te sporen, de naleving van gemeentelijke reglementen te controleren of de openbare orde te handhaven.

Camera's die gebruikt worden om een familiaal evenement te filmen, moeten bijvoorbeeld aangegeven worden. Deze wet is niet van toepassing op de bewakingscamera's die reeds geregeld worden door andere wetten.Tenzij men zich bevindt in één van deze uitzonderingen, moet iedere persoon, ongeacht of het gaat om een particulier, onderneming, administratie,..., een aangifte indienen wanneer hij/zij (vaste of mobiele) bewakingscamera's plaatst en/of gebruikt om een plaats te bewaken.

Bijvoorbeeld :
• een particulier die een camera plaatst om de ingang van zijn huis te bewaken;
• gemeentelijke overheden die bewakingscamera's plaatsen en gebruiken op het grondgebied van de gemeente;
• een handelaar die een camera plaatst om zijn goederen te beschermen tegen diefstal en beelden te verkrijgen indien er zich een feit voordoet;

Deze aangifte moet gedaan worden uiterlijk de dag vóór de ingebruikneming van de camera's, zoals wettelijk voorzien. Enige uitzondering: het geval van de natuurlijke persoon die aan de binnenkant van zijn privéwoning een bewakingscamera plaatst voor persoonlijke en huiselijke doeleinden.

Is dit ook van toepassing voor de personen die hun camera's reeds hadden aangegeven via het vroegere elektronische loket?

Aangezien het nieuwe aangifteformulier verschilt van het vorige, wordt bepaald dat alle verantwoordelijken voor de verwerking (behalve de politiediensten, die niet meer onderworpen zijn aan de camerawet) opnieuw aangifte moeten doen van hun camerabewakingssysteem via het nieuwe systeem. Om hen de tijd te geven om zich in orde te stellen heeft de wetgever een termijn van 2 jaar voorzien, tot 25 mei 2020. Men moet erop toezien dat zijn aangifte up-to-date is, door deze ten minste jaarlijks te valideren.

Vragen?

Heeft u een vraag over dit nieuwe aangiftesysteem? Contacteer de helpdesk "Camera" van maandag tot vrijdag tussen 9u en 17u op het volgende nummer: 02/739 42 80 of op het mailadres helpdeskcamera@eranova.fgov.be.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 014 33 37 00.