Milieu

Deze dienst bestaat uit enkele medewerkers met een bijzondere specialisatie inzake milieu. Zij focussen vooral op dierenwelzijn, geluidshinder, bouwovertredingen, sluikstorten etc.

Dienst milieu

Veel taken die de milieudienst uitvoert, gebeuren in samenwerking met andere diensten. Binnen de gemeenten wordt nauw samengewerkt met de milieu-ambtenaar of de ambtenaar ruimtelijke ordening. Ook zijn er goede contacten met andere overheidsdiensten zoals de milieu-inspectie en natuur & bos of verenigingen zoals de WBE en Natuurpunt.

Vele vormen van overlast hebben te maken met milieu. Denk maar aan afvalgerelateerde inbreuken, geluidshinder, dierenwelzijn, verkooppunten voor drank en voeding, wildplassen...

Deze meestal kleinere milieu-inbreuken zijn opgenomen in de politiecodex en worden bestraft met gemeentelijke administratieve sancties (GAS).

Naast de aanpak van concrete dossiers worden gerichte controle-acties uitgevoerd op bijvoorbeeld geluidshinder, wildcrossen en mestvervoer.

Acties:

  • Overlast: Tijdens de weekends wordt afhankelijk van het aantal fuiven en andere evenementen een bijkomende evenementenploeg samengesteld. Deze ploeg houdt zich voornamelijk op in de buurt van evenementen (fuiven, kermissen...) en ziet toe op geluidsoverlast en andere problemen welke gepaard gaan met het uitgangsleven.