Milieu

De politiezone is vanaf het begin gestart met een dienst milieu. Naarmate de tijd is verstreken, heeft de dienst meer vorm gekregen en kregen mensen die tot de dienst behoren de mogelijkheid om zich te specialiseren.

Zo is er heel wat expertise rond jacht, natuurbehoud, milieuhandhaving en dierenwelzijn. De meest voorkomende dossiers betreffen bouwmisdrijven en sluikstorten. Naast de aanpak van concrete dossiers worden gerichte controle-acties uitgevoerd. Acties op geluidshinder, wildcrossen, mestvervoer, jacht- en wildstroperij.

Veel taken die de milieudienst uitvoert, gebeuren in samenwerking met andere diensten. Binnen de gemeenten wordt nauw samengewerkt met de milieu-ambtenaar of de ambtenaar ruimtelijke ordening. Ook zijn er goede contacten met andere overheidsdiensten zoals de milieu-inspectie en natuur & bos of verenigingen zoals de WBE en Natuurpunt.

Vele vormen van overlast hebben te maken met milieu. Denk maar aan afvalgerelateerde inbreuken, geluidshinder, dieren, verkooppunten voor drank en voeding, wildplassen...
Deze meestal kleinere milieu-inbreuken zijn opgenomen in de politiecodex en worden bestraft met gemeentelijke administratieve sancties (GAS).

Acties:

  • OVERLAST: Tijdens de weekends wordt afhankelijk van het aantal fuiven en andere evenementen een bijkomende evenementenploeg samengesteld. Deze ploeg houdt zich voornamelijk op in de buurt van evenementen (fuiven, kermissen...) en ziet toe op geluidsoverlast en andere problemen welke gepaard gaan met het uitgangsleven.
  • MESTACTIE: Actie met het oog op toezicht op de landbouwsector inzake vervoeren van mest en het bemesten van akkergronden.
Dienst milieu