Beleidsplan

Wij werken met een beleidsplan: het zonaal veiligheidsplan. Dit plan legt voor een periode van zes jaar onze doelstellingen vast. Het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 werd recent goedgekeurd door de zonale veiligheidsraad.

Beleidsplan

Omdat we leven in een snel wijzigende omgeving moeten we ook soepel kunnen inspelen op die veranderingen. Dit vormt vanzelfsprekend een grote uitdaging. Bij het bepalen van de strategische doelstellingen werden er naast een aantal objectieve ook subjectieve zaken gebruikt. In plaats van enkel te kijken naar wat er "is", werd er voor de opmaak van het huidige plan nog meer rekening gehouden met wat er "leeft" onder de mensen. Daarom werkten we voor het nieuwe ZVP nauw samen met onze partners en bevoorrechte getuigen. We peilden met een bevolkingsbevraging ook naar de wensen van de inwoners van onze politiezone.

Wat zijn onze doelstellingen?

Veiligheid en leefbaarheid

  • Diefstallen in woningen

Wij willen bijdragen om diefstallen in woningen, al dan niet gepleegd door rondtrekkende dadersgroepen, te voorkomen, terug te dringen en op te helderen met aandacht voor het slachtoffer. Daarnaast trachten we het onveiligheidsgevoel te doen dalen door het aanbieden van preventief advies en slachtofferhulp. We willen de burgers ook motiveren om zelf preventieve maatregelen te nemen. Dit kan met het nieuwe beveiligingscertificaat Veilig Wonen of via onze talrijke buurtinformatienetwerken (BIN).

  • Drugs

Wij willen bijdragen om het drugsfenomeen te beheersen, de schadelijke effecten en de overlast te beperken, de drugshandel te verstoren en waar mogelijk terug te dringen. Daarom willen wij de maatschappelijke normen handhaven door toezicht op publieke plaatsen, lokale dealers opsporen en druggebruikers doorverwijzen naar hulpverleners.

  • Intrafamiliaal geweld

Wij nemen geweld in familiekring ernstig met oog voor de slachtoffers. Wij willen bijdragen om intrafamiliaal geweld terug te dringen en de schadelijke effecten te beperken.

  • Overlast

Wij willen bijdragen om de rust van onze inwoners te waarborgen, het veiligheidsgevoel en de zelfredzaamheid van de buurtbewoners verbeteren en de leefbaarheid van de buurten en de recreatiedomeinen versterken. We willen ons concentreren op de overlast op gemeenschappelijke ontmoetingsplekken zoals openbare parken en stationsomgevingen.  Onze burgers moeten immers zonder angst of twijfel gebruik kunnen maken van deze publieke ruimten. Wij zetten ook onze inspanningen voort om geluidshinder, sluikstorten en afvalverbranding aan te pakken.

  • Verkeer

Wij willen bijdragen om de verkeersonveiligheid te verminderen, het aantal letselongevallen te doen dalen en het lichamelijk letsel te beperken. Daarnaast trachten we het onveiligheidsgevoel in het verkeer te doen dalen. Wij concentreren ons hierbij op verkeersgedrag dat de verkeersveiligheid rechtstreeks in gevaar brengt, zoals: onveilig verkeersgedrag t.o.v. fietsers of voetgangers, zware snelheidsinbreuken, rijden onder invloed van alcohol en/of drugs, gevaarlijk parkeren, gsm-gebruik achter het stuur, niet dragen van de veiligheidsgordel en niet gebruiken van de kinderzitjes, sluipverkeer van vrachtwagens, overladen vrachtwagens en het niet naleven van rij- en rusttijden.

  • Informaticacriminaliteit

Wij willen bijdragen in de aanpak van dit aandachtspunt omdat we vaststellen dat deze vorm van criminaliteit meer en meer voorkomt in onze politiezone. Wij willen ons concentreren op de kwaliteit van de aangifte. Dit zal immers de opsporing en het onderzoek van ernstige feiten ten goede komen. Wij willen burgers en bedrijven ook aansporen om zelf hun informatieveiligheid op punt te stellen. Tenslotte hechten wij veel belang aan onze eigen informatieveiligheid. De burgers moeten immers vertrouwen kunnen stellen in de wijze waarop wij met hun data omgaan.

Dienstverlening en werking

Wij willen onze dienstverlening en werking continu verbeteren door de uitvoering van het Toekomstplan 2020-2025. Hierbij krijgen de betrokkenheid, de capaciteitsverhoging, de dienstplanning en ICT de hoogste prioriteit.