Scholenprotocol

Met het Scholenprotocol worden er telkens voor een periode van 3 jaar afspraken gemaakt tussen de secundaire schoolbesturen, het Parket van de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement Limburg, de stad Sint-Truiden en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken om de veiligheid en bescherming van de leerlingen en personeelsleden van de scholen te bevorderen.

scholenprotocol

De scholen verbinden zich ertoe de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken op de hoogte te brengen als leerlingen strafbare feiten plegen en als de veiligheid van leerlingen en/of personeelsleden in het gedrang komt.

"Hierdoor kan er vlugger ingegrepen worden om problematische situaties aan te pakken. De slachtoffers van strafbare feiten worden snel opgevangen en beschermd tegen eventuele represailles. Ook de daders krijgen de nodige begeleiding, enkel in laatste instantie zal het Parket overgaan tot een strikte toepassing van de wet.", weet korpschef Steve Provost.

  • 2015-2016: 17 dossiers uit 5 verschillende scholen aangemeld
  • 2016-2017: 16 dossiers uit 6 verschillende scholen aangemeld
  • 2017-2018: 30 dossiers uit 5 verschillende scholen aangemeld
  • 2018-2019: tot nu toe 7 dossiers uit 3 verschillende scholen aangemeld

Na onderling overleg worden er eveneens preventieve en gerichte acties op school gevoerd, denk bijvoorbeeld aan bromfiets- of drugscontroles op school of in de schoolomgeving.

"Wij wensen deze goede manier van samenwerking te bestendigen door het afsluiten van een nieuw Scholenprotocol voor de komende drie schooljaren, tot en met 31 augustus 2021.", aldus korpschef Steve Provost.

Het Scholenprotocol is gebaseerd op vertrouwen en discretie, maar om een duidelijker beeld te scheppen over de inhoud ervan werd er een informatiebrochure opgesteld. Deze brochure kwam tot stand door de samenwerking tussen de dienst flankerend onderwijs, de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en het Parket van de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement Limburg.
In deze brochure wordt uitgelegd welke stappen er gezet worden na onregelmatigheden op school. Zo komen onder andere drugsbezit, geweld, diefstal, wapenbezit, (cyber)pesten, spijbelen, afpersen, dealen aan bod. Deze brochure is een leidraad voor directie en leerkrachten, maar wordt evenzeer onder ouders en leerlingen kenbaar gemaakt. Ook de lokale politie en het stadsbestuur van Sint-Truiden zullen de publicatie op hun website plaatsen.

"De lokale politie en de secundaire scholen werken al jarenlang nauw samen. Het Scholenprotocol symboliseert die samenwerking en giet alle diensten die de politie verleent in een overzichtelijke folder. Zo is het voor leerlingen, ouders en leerkrachten duidelijk welke politionele hulp ze kunnen inroepen bij ongepaste situaties op school. Slachtoffers kunnen steeds in alle discretie en vertrouwen bij ons terecht. Zo werken we samen verder aan een veilige politiezone waar de burger centraal staat.", zo zegt burgemeester Veerle Heeren.

"Zowel dit Scholenprotocol als de bijhorende brochure zijn absoluut noodzakelijke en belangrijke instrumenten in de strijd tegen drugs, dealen, diefstal, pesten,.... De veiligheid van de leerkrachten en van de leerlingen gaat enkel en alleen maar verhoogd worden. Deze nieuwe manier van communiceren in de vorm van een overzichtelijke informatiebrochure geeft een houvast aan de ouders, zodat zij duidelijk weten hoe er gereageerd wordt op probleemsituaties.", aldus schepen en criminologe Hilde Vautmans

Tot slot stelt de dienst Preventie ook de brochure 'Een greep uit het preventieaanbod rond verslaving voor scholen' voor. Er is zo veel aanbod rond het thema verslaving dat de directies en leerkrachten soms het bos door de bomen niet meer zien. In deze brochure is er een aanbod voor zowel directies, leerkrachten, als leerlingen. We willen zo bijvoorbeeld ook graag de scholen motiveren om deel te nemen aan de leerlingenbevraging van de Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD). Door deel te nemen aan deze bevraging leert de school de leefwereld van haar leerlingen kennen en kan ze haar beleid en leerplannen hierop afstemmen. Verder in de brochure is er info te vinden over verschillende gratis vormingen voor leerkrachten en leerlingen. Niet alleen alcohol en drugs komen aan bod, maar ook gamen en de gevaren van internet.

"We hopen met deze brochure de scholen te motiveren om samen met ons te werken aan een gezonde school." klinkt het nog bij burgemeester Veerle Heeren.