Gebruik bodycams

Sinds september 2020 lopen onze operationele diensten zoals Interventie en Verkeer met een bodycam rond. Deze bodycam dient niet alleen ter bescherming van de politiemensen maar ook om bewijzen te verzamelen indien er zich problemen voordoen. Een aantal vragen over de reglementering en praktische werkwijze beantwoorden wij hieronder.

Bodycam

 

Hoe weet ik of er wordt gefilmd?

Voordat de politie-inspecteur begint te filmen zal deze dit mondeling meedelen, in de mate van het mogelijke. Ook zal aan de bodycam zelf te zien zijn of deze aan het filmen is:

  • Brandt er een rood lampje, dan is deze aan het opnemen;
  • Is dit lampje groen, dan staat deze enkel stand-by en worden er geen opnames gemaakt.

Mag de politie nu zomaar overal filmen?

Regel = zichtbaar gebruik is toegestaan (Wet op het Politieambt - WPA).

Het 'overal' moeten we onderscheiden in 3 soorten categorieën:

  1. In niet-besloten plaatsen (dit is de openbare weg en het openbaar domein) en plaatsen die de politiezone zelf beheert (dit zijn de drie politieposten)
  2. In het voor publiek toegankelijke besloten plaatsen. Dit zijn gebouwen, bedrijven, … gebieden die zijn omheind en waar het publiek kan komen (denk hierbij aan een bakkerij, beenhouwerij, …)
  3. Een niet voor het publiek toegankelijke besloten plaats waarvan de politie niet de beheerder is. Dit zijn voornamelijk privéwoningen. 

Wat als ik niet wil dat de politie mij of mijn woning filmt?

De politie mag alleen filmen gedurende de duur van de interventie. Zo zijn er beelden van hetgeen er gebeurd is en kan bij eventuele discussie altijd beroep worden gedaan op de beelden. 

Hoelang worden deze opnames bijgehouden?

De bewaartermijn van videobeelden van mobiele camera's, zoals bodycams, is vastgelegd in de WPA. De opnames worden maximaal 12 maanden bewaard. De politie heeft slechts 30 dagen toegang tot deze beelden. Na deze termijn kan het beeldmateriaal enkel na goedkeuring van de procureur des Konings opnieuw bekeken worden. Indien de beelden deel uitmaken van een gerechtelijk onderzoek kan het parket beslissen om deze langer te bij te houden.

Kan ik zelf een kopie van deze opnames verkrijgen?

Nee, dit is niet mogelijk. Indien het beeldmateriaal tegen een partij wordt gebruikt zal deze hiervan in kennis worden gesteld en deze via de wettelijke procedures kunnen bekijken.

Kan ik het wissen van deze opnames bekomen?

De beelden worden standaard na maximaal 12 maanden gewist. Indien deze beelden deel uitmaken van een gerechtelijk onderzoek kan het parket beslissen om deze langer te bewaren. Indien er geen recht was om te filmen, zullen op bevel van de controleautoriteiten de beelden steeds worden gewist.

Hoe worden deze beelden bewaard?

Deze beelden worden volledig beveiligd op een politieserver bewaard. Indien de beelden voorwerp uitmaken van een gerechtelijk onderzoek worden zij ter griffie van het parket neergelegd.

Klachten

Bij eventuele klachten over het optreden van politie kan u zich altijd richten tot Comité P. 

 

Indien u vragen hierover heeft, kan u contact opnemen met de Data Protection Officer (DPO) van onze zone via mart.coenen@police.belgium.eu.