Gemeentelijke administratieve sancties

Sinds 1999 beschikken steden en gemeenten over de mogelijkheid tot het opleggen van gemeentelijke administratieve sancties (GAS) in het kader van de overlastbestrijding.

De politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken was in 2006 de allereerste in Limburg om een GAS-reglement in te voeren. Voor 95% van onze bevolking zijn deze 'gedragsregels' evident, maar het is een stok achter de deur voor dat kleine deel van de bevolking, dat de regels met de voeten treedt.

Een GAS-pv kan enkel uitgeschreven worden wanneer iemand het politiereglement betreffende de openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare gezondheid en de openbare overlast van de politiezone overtreedt. Kleine overlastproblemen kunnen op deze manier snel aangepakt worden.

Binnen de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken ligt de focus op het sensibiliseren en bemiddelen in het kader van een leefbare gemeente en niet op het beboeten. GAS zijn een manier om de leefbaarheid voor de burgers te verhogen. Er wordt geen jacht gemaakt op de inwoners van de politiezone en zeker niet op de jongeren.

In 2013 werden er 199 GAS-boetes uitgeschreven waarvan 5 jongeren-pv's. Deze boetes werden vooral uitgeschreven voor bestuurlijke aanhoudingen, slecht onderhoud van gronden en sluikstorten. In totaal maken deze boetes ongeveer 4% uit van het totaal aantal processen-verbaal dat opgesteld wordt in de politiezone.

Met de nieuwe GAS-wet van 24 juni 2013 dient het reglement in de politiezone aangepast te worden.

Het aantal inbreuken waarvoor je een GAS-boete kan krijgen, wordt in de politiezone niet uitgebreid, sommige artikels worden geschrapt en sommige toegevoegd. De artikels rond onder andere confetti, skaten en het zitten op de leuning van een bank staan niet meer in het reglement. Een nieuw artikel gaat dan weer over de bestrijding van het Little Cherry virus (fruitbomen).

In dit nieuwe reglement worden bepaalde begrippen zoals openbare ruimte en tijdsbepalingen ook duidelijker gedefinieerd.

Zoals de wet voorziet worden de maximumboetes voor zowel meerderjarigen, als minderjarigen verhoogd (meerderjarigen 350,00 EUR en minderjarigen 175,00 EUR). Deze verhoging werd doorgevoerd om de meest asociale gedragingen (vb. sluikstorten) consequent aan te pakken en om overtreders, die herhaaldelijk dezelfde inbreuk plegen, strenger te kunnen beboeten. De sanctionerend ambtenaar zal elk dossier apart steeds autonoom beoordelen.

Met dit nieuwe GAS-reglement krijgt ook bemiddeling een centrale plaats. Zo werd een bemiddelingsreglement opgesteld waarbij de gasbemiddelaar als neutrale bemiddelaar optreedt. Voor deze GAS-bemiddeling werd Sofie Lamens, dankzij de financiële middelen van het Grootstedenbeleid, aangesteld. Zij staat in voor het gerechtelijke arrondissement Hasselt en zal steeds een bemiddeling begeleiden tussen de overtreder en het slachtoffer/de benadeelde van een GAS-inbreuk. De overtreder van de inbreuk krijgt zo de mogelijkheid om de schade, die werd aangebracht, te vergoeden of te herstellen.

De leeftijdsgrens van 16 jaar wordt bewust niet verlaagd. Wie als minderjarige toch in de fout gaat, krijgt altijd eerst een voorstel tot bemiddeling. Indien deze bemiddeling slaagt, vervalt nu de geldboete.

Zo is het niet de bedoeling rondhangende jongeren op de vingers te tikken, maar hen te begeleiden. Daarom is er sinds 1 januari in Sint-Truiden ook terug een jongerenhulpverlener/straathoekwerker. Deze functie van jongerenwerker werd mogelijk gemaakt door een overeenkomst tussen en met financiële ondersteuning van de stad Sint-Truiden, het OCMW van Sint-Truiden, de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, het centrum voor algemeen welzijnswerk CAW en vzw LISS.

De prioritaire doelgroep zijn maatschappelijke kwetsbare jongeren tussen 18 en 25 jaar. De jongerenwerker probeert in eerste instantie de hangplekken in kaart te brengen om deze jongeren te kunnen benaderen. Vervolgens probeert ze contacten te leggen met deze jongeren en hun leefwereld te leren kennen. Het uiteindelijke doel is de jongeren de weg te wijzen naar de juiste begeleiding, de jongerenwerker neemt de brugfunctie op tussen de doelgroep en de maatschappelijke voorzieningen en zo hun weg kunnen vinden naar het reguliere vrijetijdsgebeuren.

Het nieuwe GAS-reglement kan u hier nalezen:Politiereglement GAS.pdf

Bijlagen