Dierenwelzijn

Het welzijn van dieren ligt de Leuvense politie nauw aan het hart. Daarom werd een interne werkgroep opgericht die zich specialiseren in de dierenwelzijnswet. Ook het probleem van de zwerfkatten in Leuven wordt systematisch aangepakt. Binnen de politie Leuven hebben we oog voor iedereen, … ook voor de kwetsbare groep van dieren.

Dierenwelzijn

Dierenwelzijnswet

De personeelsleden van de politie zijn belast met het toezicht op de naleving van de dierenwelzijnswet. Het is de rol van de politie om klachten en meldingen ernstig te nemen en gepast tussen te komen, om kwaliteitsvolle vaststellingen te doen en kwaliteitsvolle processen-verbaal op te stellen en om tijdens andere interventies en de reguliere opdrachten tevens aandacht te hebben voor feiten van dierenwelzijn.

In de huidige socio-economische context stellen we vast dat dierenverwaarlozing en -mishandeling meer en meer voorkomt en dat de kwetsbare groep van de dieren, die niet voor zichzelf kunnen zorgen, vaak het slachtoffer wordt van de problemen die zich voordoen in maatschappelijk kwestbare gezinnen. De dieren betalen de tol van de crisis. De "baasjes" kunnen of willen hen niet de nodige zorg en aandacht geven die ze nodig hebben. Men laat de dieren ergens achter en/of laat hen aan hun lot over.

Tijdens interventies zien we dat deze feiten van dierenverwaarlozing verweven zijn met andere strafrechtelijke feiten (geweldsdelicten, drugsproblematiek, intrafamiliaal geweld, …) en andere vormen van overlast (verwaarlozing, onhygiënische woningen, geurhinder en lawaaioverlast, …).

De wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren dd 14/08/1986, gewijzigd door de wet van 11 mei 2007, afgekort "de dierenwelzijnswet", kan als basis dienen voor nagenoeg alle tussenkomsten. De voornaamste artikels van deze dierenwelzijnswet zijn de volgende:

  • Artikel 1 = dierenmishandeling: "Niemand mag, uitgezonderd bij overmacht, handelingen plegen die niet door deze wet zijn voorzien en die tot doel hebben dat een dier nutteloos omkomt of nutteloos een verminking, letsel of pijn ondergaat".
  • Artikel 4 = dierenverwaarlozing: "Iedere persoon die een dier houdt, verzorgt of te verzorgen heeft, moet de nodige maatregelen nemen om het dier een in overeenstemming met zijn aard, fysiologische en ethologische behoeften, gezondheidstoestand en graad van ontwikkeling, aanpassing of domesticatie, aangepaste voeding, verzorging en huisvesting te verschaffen".

Politie Leuven neemt alle meldingen ernstig. Na een eerste onderzoek ter plaatse door de interventiedienst, zijn het de leden van de werkgroep die de dossiers verder opvolgen. In eerste instantie probeert de politie de eigenaar van het dier te responsabiliseren en te wijzen op zijn verantwoordelijkheden en verplichtingen. We gaan met de eigenaar zeer concrete afspraken maken en samenwerken om binnen een bepaalde, korte termijn het welzijn van het dier te verbeteren. We volgen dan op of die afspraken nagekomen worden. Wanneer dit niet gebeurt en de toestand niet verbetert, bewandelen we de gerechtelijke weg en wordt er een gerechtelijk proces-verbaal opgesteld. Wanneer er geen samenwerking mogelijk is en de toestand niet verbetert, trachten we de eigenaar te overhalen afstand te doen van het dier en het toe te vertrouwen aan een dierenasiel, waar er een nieuwe thuis gezocht wordt voor het dier. In de meest extreme gevallen van zware verwaarlozing en mishandeling zal het dier in beslaggenomen worden. De werkgroep houdt tevens toezicht op personen die veroordeeld zijn tot een verbod tot het houden van dieren.

Voor alle meldingen werd een centraal meldpunt ingericht en heeft de stad Leuven en politie hiervoor een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met verschillende dierenasielen.

Zwerfkattenproject

Om het aantal zwerfkatten te beperken en de overlast door een te veel aan diertjes te voorkomen, hebben de stad Leuven en de Leuvense politie een samenwerkingsprotocol afgesloten met ZIL. De nadruk wordt gelegd op het sensibiliseren van katteneigenaars om hun diertjes te laten steriliseren of castreren zoals wettelijk voorzien. Is er echt sprake van kattenoverlast, dan zullen na onderzoek door de wijkinspecteur, desgevallend vangkooien worden geplaatst. De gevangen diertjes worden ter adoptie aangeboden of na castratie of sterilisatie terug gezet.

Pas wanneer er uit een buurt melding komt van overlast door zwerfkatten, zal er opgetreden worden. De wijkinspecteur voert een buurtonderzoek om de ernst van de klachten te kunnen inschatten én om na te gaan of het probleem wel degelijk veroorzaakt wordt door zwerfkatten. Blijkt na onderzoek dat de klachten gegrond zijn, dan zullen in samenspraak met de buurtbewoners door ZIL vangkooien worden geplaatst. Deze vangkooien worden ofwel op privéterrein geplaatst onder toezicht van de bewoners of op het openbaar domein onder toezicht van ZIL. ZIL zal zich vervolgens over het gevangen diertje ontfermen.

De gevangen katten worden onderzocht op ziektes en desgevallend verzorgd. Nadien worden ze gecastreerd of gesteriliseerd, zodat zij voor geen nageslacht meer kunnen zorgen. De dieren blijven daarna nog een tijdje in het asiel om van de operatie te bekomen. In deze tussentijd kunnen ze geadopteerd worden. Vinden de beestjes geen eigenaar of zijn ze niet socialiseerbaar als huisdier, dan worden ze teruggeplaatst in de buurt waar ze gevangen werden genomen.

Indien er op een bepaalde locatie echt te veel katten zitten, dan zullen ze elders worden vrijgelaten of worden ze ter adoptie aangeboden. Ongezonde dieren met zeer zwaar medische aandoeningen laat men inslapen.

  • Gacastreerde en gesteriliseerde katten zijn veel meer huisgebonden. Ze gaan dus minder zwerven, minder vechten met andere katten en lopen minder risico op besmettelijke ziektes zoals kattenaids of kattenleucose.
  • Gecastreerde katers geven geen nachtconcerten en zorgen voor minder geuroverlast in de buurt omdat ze minder neiging hebben om te sproeien
  • Een gesteriliseerde kat heeft minder kans op melkkliertumoren. Ze is niet meer vruchtbaar en ze wordt niet meer krols.

Alles over het Leuvense zwerfkattenproject werd samengevat in deze folder.

Feiten melden

Voor melding van feiten van dierenverwaarlozing en -mishandeling in groot Leuven kan je 24 op 24 uur terecht op het nummer 016 210 610 (Politie Leuven) en voor de niet zeer dringende zaken op dierenwelzijn@leuven.be

 

Je kan ook steeds op de website van stad Leuven problemen over dieren melden, via het meldingsformulier. In functie van de soort melding krijg je dan onmiddellijk de juiste contactgegevens zodat elk probleem snel kan opgevolgd worden.