Verplichte aangifte van geneutraliseerde vuurwapens uiterlijk tegen 14 maart 2021!

Begin 2019 werd het voorhanden hebben van onbruikbaar gemaakte vuurwapens aangifteplichtig!

Aangifte van bezit van geneutraliseerde vuurwapens

Iedereen die in het bezit is van een geneutraliseerd vuurwapen dat hij in het bezit heeft en verworven heeft vóór 14 september 2018 dient uiterlijk tegen 14 maart 2021 de volgende actie te ondernemen:

 • Voor elk wapen dient een model 9ter “attest van aangifte” te worden opgesteld in drie exemplaren (een aangifte en twee afschriften ervan), een kopie van het Europees certificaat van onbruikbaarmaking van de Proefbank (als het wapen vanaf 8 april 2016 werd geneutraliseerd) OF een foto van het wapen in zijn geheel en een close up van de proefbankstempel in de vorm van een gekroonde leeuw (als het wapen vóór 8 april 2016 werd geneutraliseerd);
 • De aangifte en één “afschrift” dienen te worden verstuurd naar de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van de aangever. Het andere afschrift dient te worden bijgehouden;
 • De gouverneur registreert het geneutraliseerde vuurwapen in het Centraal Wapenregister en bezorgt één van de afschriften van de aangifte terug aan de aangever. Er is geen termijn voorzien waarbinnen de gouverneur moet antwoorden.

Wie na 14 maart 2021 nog in het bezit is van een geneutraliseerd vuurwapen en geen afschrift heeft van een aangifte en/of een door de gouverneur teruggestuurd afschrift waarop het registratienummer staat, is illegaal in het bezit van het geneutraliseerde vuurwapen en is strafbaar met geldboetes van 800 tot 200.000 EUR en/of gevangenisstraffen van een maand tot vijf jaar. De niet-aangegeven wapens moeten verbeurdverklaard worden. Eventuele vervolging kan ook een administratieve kettingreactie in gang zetten waardoor alle ander vergund wapenbezit onmogelijk wordt.

Hoewel de bewijslast van een inbreuk op de wapenwetgeving bij de overheid ligt, is het van het grootste belang dat de bezitter van geneutraliseerde wapens zelf alle documenten invult, kopieën bijhoudt en bij voorkeur de aangifte per aangetekend schrijven met ontvangstkaart aan de gouverneur richt zodat er een bewijs is van de datum van aangifte en van de effectieve ontvangst ervan bij de gouverneur.

Overdrachten van geneutraliseerde vuurwapens vanaf 5 juni 2020

De overdracht van een geneutraliseerd vuurwapen is vanaf 5 juni 2020 onderworpen aan de volgende formaliteiten:

 • De identiteitskaart of reispas van de verkrijger moet worden voorgelegd;
 • Er dient een model 9ter opgesteld in drie exemplaren;
 • Er wordt een kopie gemaakt van het certificaat van neutralisatie van het vuurwapen;

Enkel wapens die vanaf 8 april 2016 werden geneutraliseerd, kunnen worden overgedragen. Zij zijn herkenbaar aan de proefbankstempel met de volgende structuur: EU/BE (of de code van een andere EU-lidstaat)/logo proefbank/jaartal neutralisering. Voor deze neutralisatie wordt een Europees certificaat van onbruikbaarmaking afgeleverd door de Proefbank. - Wapens die vóór 8 april 2016 werden geneutraliseerd (herkenbaar aan de proefbankstempel in de vorm van een gekroonde leeuw), moeten eerst worden herkeurd door de Proefbank en voorzien worden van een EU-stempel, vooraleer zij kunnen worden overgedragen of overgebracht naar een andere EU-lidstaat.

 • Het originele model 9ter en een kopie ervan wordt, samen met de kopie van het certificaat van neutralisatie, verstuurd naar de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van de verkrijger. Dit moet gebeuren binnen de acht dagen na de overdracht.
   

Regeling bij erfenis van geneutraliseerde vuurwapens vanaf 5 juni 2020

Bij erfenis dient de erfgenaam het wapen aan te geven binnen een termijn van drie maanden nadat het wapen in het vermogen is gekomen. In de praktijk gaat de termijn in op het moment dat de vereffening en verdeling van de nalatenschap is afgesloten zodat ook duidelijk is dat het wapen in het vermogen van de erfgenaam komt. Dit geldt zelfs wanneer de erfgenaam het wapen onder zich hield in afwachting van de definitieve verdeling.

De te volgen procedure is dan als volgt:

 • Opstellen aangifteformulier model 9ter in drie exemplaren;
 • Twee exemplaren naar de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van de erfgenaam sturen, dit binnen de drie maanden nadat het wapen in het vermogen gekomen is;
 • Een kopie van het Europees certificaat van onbruikbaarmaking van de Proefbank (als het wapen geneutraliseerd werd vanaf 8 april 2016) OF een foto van het wapen in zijn geheel en een close up van de proefbankstempel met de vorm van een gekroonde leeuw (als het wapen geneutraliseerd werd voor 8 april 2016);
 • De gouverneur stuurt een exemplaar van het model 9ter, voorzien van een registratienummer, terug naar de erfgenaam.

 

Procedure bij invoer van een geneutraliseerd vuurwapen

Bij invoer van een geneutraliseerd vuurwapen dient de invoerder binnen de acht dagen na de invoer aan de proefbank de registratie van het geneutraliseerde vuurwapen aan te vragen. Er is geen formulier bepaald om deze aanvraag te doen. Een gewoon aangetekend schrijven volstaat. Het is van belang de datum van aanvraag te kunnen bewijzen.

Bij ontvangst van de aanvraag moet de proefbank een formulier van aangifte model 9ter opstellen in drie exemplaren. De proefbank moet voor het wapen een “uniek nationaal identiteitsnummer” aanmaken, het wapen registreren in het Centraal Wapenregister en twee exemplaren van het model 9ter sturen naar de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van de invoerder en één exemplaar naar de invoerder sturen.

 

Documenten

Model 9ter - Aangifte bezit geneutraliseerd wapen [PDF, 2 blz., 237,47 KB]

Model 9ter - Aangifte overdracht geneutraliseerd wapen [PDF, 3 blz., 324,82 KB]

Model 9ter - Aangifte bezit geneutraliseerd wapen door erfenis [PDF, 2 blz., 313,85 KB]