Persbericht: uniek partnerschap tegen domiciliefraude

Sociale huisvestingsmaatschappij Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen en Vlaamse Ardennen, lokale politie Meetjesland Centrum en Brakel en gerechtelijke overheden slaan de handen in elkaar.

Vanaf 1 april treedt een uniek samenwerkingsprotocol, ondertekend in Oost-Vlaanderen, in werking. Politiezone Meetjesland Centrum en de Sociale Huisvestingsmaatschappij Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen (MBV) slaan de handen in elkaar, net als de collega's van politiezone Brakel en de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen, met het Arbeidsauditoraat en het Parket van Oost-Vlaanderen. Al deze partners hebben samen een brug gebouwd om één van de pijnpunten in de strijd tegen domiciliefraude aan te pakken, namelijk de informatiedoorstroming.

Het hebben van een wettelijk adres geeft je toegang tot heel wat rechten zoals het eventueel krijgen van een uitkering of een sociale woning. Maar ditzelfde adres brengt ook verplichtingen met zich mee. Zo ben je onder meer verplicht om belastingen te betalen, je schulden te vereffenen, je beschikbaar te houden voor een eventueel gerechtelijk onderzoek.

"Het niet wonen op het adres dat je opgegeven hebt en daar o.a. financieel beter van worden, noemen we domiciliefraude. Deze vorm van fraude heeft enorme maatschappelijke gevolgen die we kunnen uitdrukken in heel veel geld. Ook wordt vastgesteld dat onderzoek naar domiciliefraude vaak andere misdrijven in kaart brengt. Genoeg redenen dus om écht werk te maken van de strijd tegen een verschijnsel dat raakt aan de basisbeginselen van onze democratische rechtsstaat", aldus Jordy Haverbeke van de Politiezone Meetjesland Centrum.

Binnen de sociale huisvesting spreekt men in twee situaties van domiciliefraude. Enerzijds kan dit gaan om een woning die werd toegewezen, maar niet effectief bewoond wordt. Zo staat een pand ten onrechte leeg terwijl er wel degelijk heel wat kandidaten op de wachtlijst staan. Anderzijds betreft het woningen waar mensen komen bijwonen die niet bij de huisvestingsmaatschappij gekend zijn. Hierdoor betaalt men minder huur en benadeelt men de andere huurders die wel alles correct doorgeven.

'De ondertekening van dit protocol betreft een uniek samenwerkingsverband tussen de sociale huisvestingsmaatschappij en de politionele en gerechtelijke diensten. Hiermee willen we fraude in de huisvestingssector maximaal vermijden en streng aanpakken. Dit protocol leidt niet alleen tot een nauwere samenwerking, maar ook tot de broodnodige informatie-uitwisseling om de strijd van domiciliefraude in de sector van de sociale huisvesting aan te pakken en dit zowel preventief als repressief', licht Paul Broekaert, voorzitter van SHM MBV, toe.

'Daarnaast hopen we dat dit protocol een 'eyeopener' mag zijn voor allen die van ver en van dichtbij betrokken zijn bij de strijd tegen domiciliefraude en ons voorbeeld volgen, maar vooral dat we met dit protocol de personen die gebruik maken of willen maken van sociale huisvesting onze belangrijkste partner worden in het collectief neen zeggen tegen iedere vorm van domiciliefraude', vult Steve Van Damme, directeur SHM MBV, aan.

Samen met al deze partners maken we werk van een positief en correct engagement dat iedere burger aangaat met onze maatschappij.

Voor meer info:

Jordy Haverbeke, Politiezone Meetjesland Centrum, 09/376.46.46
Steve Van Damme, directeur van de Meetjeslandse Bouwmaatschappij, 09/376.90.43 of 0478/99.82.88