Korpschef

De korpschef, mevr. Vanden Bossche Antoinette, staat als hoger politieambtenaar aan het hoofd van onze lokale politiezone. Zij wordt hierbij ondersteund door de politiesecretaris, door de beleidsmedewerker, door de officieren en diensthoofden.

korpschef

Het uitstippelen van het lokaal politiebeleid enerzijds en het uitvoeren en evalueren ervan anderzijds behoren, net als de uitvoering van het beheer van het korps, tot het voornaamste takenpakket van de korpschef. De korpschef oefent deze bevoegdheden uit onder het gezag van de burgemeesters van de zone.

Als eindverantwoordelijke voor de werking van de zone staat zij tevens in nauw contact met de bestuurlijke en gerechtelijke overheden en licht hen zo spoedig mogelijk in omtrent alles wat het lokaal politiekorps en de uitvoering van hun opdrachten aangaat.

Het beleid van de zonewerking wordt periodiek neergeschreven in het zonaal veiligheidsplan. Het is de opdracht van de korpschef om dit plan voor te bereiden door samen met de bestuurlijke en gerechtelijke overheden de strategische beleidsbeslissingen te bepalen.

Op basis van dit zonaal veiligheidsplan worden strategische beleidsplannen naar concrete actieplannen omgezet.