Onze organisatie

Lees in deze rubriek info het woordje van de korpschef en info over de beleidsorganen.

Een overzicht van de dagordes van de politieraad kan u hier raadplegen.

Gelet op de geldende COVID-19 maatregel zal het openbare deel van de eerstkomende politieraad op 9 februari 2021 om 20u00 via livestream te volgen zijn. 

De korpschef, mevr. Vanden Bossche Antoinette, staat als hoger politieambtenaar aan het hoofd van onze lokale politiezone. Zij wordt hierbij ondersteund door de politiesecretaris, door de beleidsmedewerker, door de officieren en diensthoofden.

MISSIE

Wij streven naar een veilige en leefbare zone door het bieden van een kwalitatieve basispolitiezorg

MAAR met oog voor wat de gemeenschap in Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins belangrijk vindt.

Werking

Het politiecollege van onze zone vergadert meestal één keer per maand. De korpschef is belast met de voorbereiding van de dossiers die aan het politiecollege worden voorgelegd. Zij woont dan ook de zittingen van het politiecollege bij. Deze zittingen zijn niet openbaar.

De wet op de geïntegreerde politie creëert verschillende administratieve instanties, waaronder de politieraad.

Onze politiezone is een meergemeentezone samengesteld uit een stad en twee gemeenten.

Op basis van de besprekingen en voorbereidingen van de zonale veiligheidsraad wordt om de vier jaar een zonaal veiligheidsplan opgesteld. Dit plan is geënt op het Nationaal Veiligheidsplan en duidt de aandachtspunten en prioriteiten aan waaraan de politiezone Meetjesland Centrum in haar werking aandacht moet besteden. Het Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 van de politiezone is een ambitieus plan dat naast onze reguliere werking ons stuurt in het streven naar een veilige en leefbare zone. Het bieden van kwalitatieve politiezorg, maar met het oog voor wat de burgers van Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins belangrijk vinden: dat is onze missie en daar gaan we voluit voor, zoals ook de voorbije jaren het geval was.

In elke politiezone wordt een zonale veiligheidsraad opgericht waarbinnen een systematisch overleg wordt georganiseerd tussen de burgemeesters, de procureur des Konings, de korpschef en de DirCo (bestuurlijke directeur coördinator) van de federale politie.