Over ons

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie. De lokale politie bestaat uit 188 lokale politiezones.

Onze taak is het verzekeren van de basispolitiezorg op het lokale niveau, georganiseerd in 7 basisfuncties:

  • Wijkwerking
  • Onthaal
  • Interventie
  • Slachtofferbejegening
  • Lokale recherche
  • Handhaving openbare orde
  • Verkeer

Onder deze rubriek vind je onder andere een overzicht van onze bestuursorganen (korpsleiding, politieraad, politiecollege en madatarissen), het politiereglement, het GAS-regelement en meer info over het Zonaal veiligheidsplan.

Hier kan je een overzicht terugvinden van de korpsleiding van onze zone.

In een meergemeentezone is de politieraad de tegenhanger van de gemeenteraad in een ééngemeentezone. De politieraad is als het ware de bestuursraad van de zone en heeft bevoegdheden inzake begroting, personeelsformatie en benoemingen.

In een meergemeentezone zoals de politiezone Hamme-Waasmunster, worden de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen, inzake de organisatie en het beheer van het korps, uitgeoefend door het politiecollege.

Het gemeentelijk politiereglement wordt opgemaakt door de gemeenteraad. Het omvat alles wat mag en niet mag op gemeentelijk grondgebied en het openbaar domein.

In een politiereglement staat de reglementering over onder andere het organiseren van evenementen en tombola's, het inzamelen van afval, het uitvliegen van duiven, baden en zwemmen, lawaaihinder, standplaatsen op markten, enzovoort. Een hele reeks bepalingen in het reglement kunnen bestraft worden met een gemeentelijke administratieve sanctie of "GAS-boete" en moeten niet via de rechtbank of het parket (met uitzondering van de gemengde inbreuken zoals nachtlawaai en vandalisme).

De politiezone is wettelijk verplicht een beleidsplan op te stellen waarin zij hun prioriteiten voor de komende vier jaar benoemen. Het document waarin dit plan omschreven staat betreft het Zonaal Veiligheidsplan. De bedoeling van dit plan is dat wij een grondig onderzoek doen naar relevante cijfers in verband met fenomenen en tevens rekening houden met de gerechtvaardigde verwachtingen van onze partners zoals bv : de bevolking, de gemeente, de gerechtelijke overheden, enz .....