Bestuursorganen

Als politiezone kan je niet zomaar zelf alle beslissingen nemen, overleg met de verschillende bestuursorganen is essentieel.

Zowel het politiecollege als de politieraad zijn bestuursorganen die naar aanleiding van de politiehervorming in het leven zijn geroepen. Meer bepaald door het art. 11 van de Wet van 07.12.98 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus waarin bepaald wordt dat er in meergemeentezones een politieraad en een politiecollege worden opgericht. In de ééngemeentezones van de politie blijft de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps onder de bevoegdheid van de gemeenteraad.

In elke politiezone (één- en meergemeentezones) is een zonale veiligheidsraad actief. Binnen die raad wordt een systematisch overleg georganiseerd tussen de bestuurlijke overheid, de gerechtelijke overheden en de politiediensten.

De politieraad

In een ééngemeentezone zoals Middelkerke worden de bevoegdheden van de politieraad inzake de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefend door de gemeenteraad. Ze vergadert zo dikwijls als de zaken die tot haar bevoegdheid behoren het vereisen (en ten minste vier maal per jaar waarvan ten minste eenmaal per trimester).

De burgemeester zit de politieraad (gemeenteraad) voor. Tot haar bevoegdheden behoren o.a. het vaststellen van de begroting en begrotingswijzigingen, de personeelsformatie, de jaarrekening, de aanbestedingsdossiers en het Zonaal Veiligheidsplan.

De agendapunten van de politieraad werden door de gemeenteraad telkens als eerste behandeld, en dit zowel in de open als de besloten vergaderingen.

De bevoegdheden van het politiecollege worden uitgeoefend door burgemeester Jean-Marie Dedecker.

De zonale veiligheidsraad

Samenstelling

De samenstelling van de zonale veiligheidsraad (ZVR) is bepaald in de Wet op de geïntegreerde politie. Deskundigen kunnen ook aanwezig zijn op de vergaderingen van de zonale veiligheidsraad, doch dit enkel op uitnodiging. Voor de politiezone Middelkerke geeft dit in 2011 voor de vaste leden nominatief de volgende samenstelling:

  • Burgemeester Jean-Marie Dedecker als voorzitter
  • Procureur des Konings Filiep Jodts
  • Referentiemagistraat substituut PdK Sabine Langenbick
  • Korpschef Hoofdcommissaris van Politie Frank Delva
  • Bestuurlijk directeur-coördinator Hoofdcommissaris van Politie Alain De Laender
  • Directeur van de federale gerechtelijke politie van het arrondissement Brugge Kurt Desoete

Iedere deelnemer beslist vrij om zich bij de behandeling van één of meerdere punten te laten bijstaan door een medewerker, vertrouwd met de materie.

In de regel wordt er jaarlijks minstens éénmaal samengekomen.

Bevoegdheden 

De Zonale Veiligheidsraad is bevoegd voor het voorbereiden, het opvolgen en het evalueren van het Zonaal Veiligheidsplan en voor het bevorderen van de optimale coördinatie van de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie. De leden doen dit in samenspraak en met hetzelfde doel voor ogen. Ze hebben elk een eigen inbreng vanuit hun specifieke bevoegdheden.

De burgemeester is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de opdrachten van bestuurlijke politie door de lokale politie. De procureur des Konings draagt deze verantwoordelijkheid voor de gerechtelijke taken en opdrachten. In deze hoedanigheid zijn ze in belangrijke mate verantwoordelijk voor de keuzes die in een beleidsplan worden gemaakt.

Samen zijn ze de eindverantwoordelijken van het lokaal politiebeleid. Ze moeten rekenschap afleggen aan de verschillende instanties en partners en – in de filosofie van de gemeenschapsgerichte politiezorg – ook aan de bevolking.

Het Zonaal Veiligheidsplan moet voorbereid en besproken worden met inachtneming van het Nationaal Veiligheidsplan. Hierdoor ontstaat samenhang in het politiebeleid op federaal en lokaal niveau. Het is de taak van de bestuurlijke directeur-coördinator om de andere leden van de Zonale Veiligheidsraad in te lichten over de inhoud van het Nationaal Veiligheidsplan.

De werkzaamheden die worden verricht om de Zonale Veiligheidsraad toe te laten het Zonaal Veiligheidsplan voor te bereiden, op te volgen en te evalueren, gebeuren door de korpschef en zijn beleidsmedewerkers. Eénmaal het plan is goedgekeurd, zorgt de korpschef voor de uitvoering.