Het korps

Ontstaan

Het korps van de lokale politie Middelkerke werd na de hervormingen van het politielandschap in 2001 gevormd door de samensmelting van de rijkswachtbrigade 'Middelkerke' en de gemeentepolitie. De Politiezone Middelkerke ging effectief van start op 01/01/2002, en is sindsdien actief op het ganse grondgebied van de gemeente en zijn 9 deelgemeenten. 

Grondgebied en ligging van de zone

De politiezone Middelkerke is een één-gemeente-zone en actief op het grondgebied van de gemeente Middelkerke en deelgemeenten:
- Westende, 
- Lombardsijde, 
- Slijpe,
- Sint-Pieters-Kapelle,
- Leffinge,
- Schore,
- Mannekesvere,
- Wilskerke 

Het hele grondgebied van de zone telt zo'n 77 km² en een kustlijn van 7km.

In de kalme maanden telt de gemeente zo'n 19000 inwoners, maar tijdens de schoolvakanties en verlengde weekends loopt dat aantal snel op tot zo'n 150000!

Samenstelling van het korps

De politiezone biedt momenteel werkgelegenheid aan 73 personeelsleden, wat van ons één van de kleinere zones van het land maakt. Het personeelsbestand telt op volle getalsterkte 81 medewerkers maar is momenteel samengesteld uit 9 burgerpersoneelsleden en 64 operationelen. Het burgerpersoneel wordt vaak aangeduid met de term CALog, wat staat voor 'cadre administrative et logistique' oftewel het administratieve en logistieke kader.

Door de voortdurende uitstroom ten gevolge van mobiliteit enerzijds en pensioen anderzijds zijn er steeds vacatures voor operationeel personeel in de zone.

Graden

Zowel de operationelen als het CALog-personeel wordt onderverdeeld naar gelang het vereiste niveau van opleiding.

Met het huidige uniform voor de operationelen werd voorzien in een naam- en graadplaatje, om de herkenbaarheid bij de burgers te verhogen. Op die manier kan men in één oogopslag zien tot welk korps iemand behoort, en wat zijn graad is...

Zo zal iemand van de federale politie te herkennen zijn aan de oranjekleurige bestikking van de naam- en graadplaatjes, terwijl iemand van de lokale politie dan weer vlot herkenbaar is aan de lichtblauwe bestikking.

Het hulpkader is te herkennen aan de 2 zilverkleurige blakjes op de borst. Hiervoor is geen diploma-vereiste gesteld. Zij worden aangeduid met de titel 'Agent van politie' of AP en beschikken over beperkte politiebevoegdheid. In onze zone zijn weliswaar geen agenten tewerkgesteld.

Het basiskader van de politie is te herkennen aan de borstplaatjes waarop twee zilverkleurige sterren zijn aangebracht. Dit komt overeen met een opleiding niveau hoger secundair onderwijs. De mensen van dit kader worden aangeduid met de titel 'inspecteur van politie' of afgekort INP. In onze zone zijn momenteel zo'n 40 inspecteurs actief.

Het middenkader is te herkennen aan de borstplaatjes waarop 2 zilverkleurige kroontjes zijn aangebracht. De leden van dit kader hebben een diploma niveau 'bachelor' of gelijkgesteld. Zij worden benoemd met de titel hoofdinspecteur van politie, afgekort HINP. In onze zone zijn momenteel 15 hoofdinspecteurs tewerkgesteld. Daarenboven wordt één hoofdinspecteur in bovental structureel afgedeeld naar het Communicatie- en Informatiecentrum van West-Vlaanderen, het zogenaamde 'CIC West-Vlaanderen'

Het officierenkader is herkenbaar aan de goudkleurige kroontjes op de borst: 2 voor commissaris en 3 voor hoofdcommissaris. De officieren staan in voor het beleid van de zone en beschikken over een universitair diploma ('master' of gelijkgesteld). Zij worden aangeduid met de titel van (hoofd-)commissaris van politie, afgekort (H)CP. PZ Middelkerke biedt werkgelegenheid aan 1 hoofdcommissaris, die meteen ook de korpschef is, en 4 commissarissen die het goede reilen en zeilen van een zuil op zich nemen. Daarnaast is één commissaris vanuit Brussel structureel afgedeeld naar onze zone en tewerkgesteld als beleidsadviseur.

De personeelsleden die in opleiding zijn, zijn te herkennen aan de graadplaatjes die slechts één symbool hebben.

Het CALog-personeel draagt geen uniform en bezit ook geen politiebevoegdheid. Zij staan in achter de schermen voor de verwerking van de administratie, die het politewerk met zich meebrengt. Het CAlog wordt naar gelang het niveau van opleiding onderverdeeld in 4 'groepen': niveau D (bediende/arbeider, geen diplomavereiste), niveau C (assistent, diploma secundair onderwijs), niveau B (consulent, diploma niv bachelor) en niveau A (adviseur, diploma niv 'master').