Bestuursorganen

Als politiezone kan je niet zomaar zelf alle beslissingen nemen, overleg met de verschillende bestuursorganen is essentieel.

Politiecollege

Het politiecollege wordt gevormd door de burgemeesters van de verschillende gemeenten. Zij komen één keer per maand bij elkaar, samen met de korpschef en de zonesecretaris.

De korpschef licht het politiecollege in over alles wat het lokaal politiekorps en de uitvoering van zijn opdrachten aangaat en geeft kennis van de initiatieven die de lokale politie overweegt te nemen en die betrekking hebben op het zonale veiligheidsbeleid. De korpschef brengt verslag uit over de werking van het korps en brengt het politiecollege op de hoogte van klachten van buitenaf aangaande de werking of het optreden van zijn personeel. Het politiecollege beslist over uitgaven van de politiezone binnen de machtiging die ze daartoe kreeg van de politieraad.

Een meergemeentezone als Minos beschikt over rechtspersoonlijkheid. Het politiecollege oefent dezelfde bevoegdheden uit in een meergemeentezone als het college van burgemeester en schepenen in een ééngemeentezone.

Het politiecollege stelt één van zijn leden aan als voorzitter. Hij is dan tevens voorzitter van de politieraad en van zonale veiligheidsraad.

De leden van het politiecollege zijn:

 • Voorzitter Burgemeester Erik Broeckx (NVA Mortsel)
 • Korpschef HCP Siegfried Mertens 
 • Burgemeester Dis Van Berckelaer (Iedereen Borsbeek)
 • Burgemeester Frank Gys (NVA Wommelgem)
 • Burgemeester Leen Wouters (NVA Wijnegem)
 • Burgemeester Koen T'Sijen (PRO Boechout&Vremde)
 • Zonesecretaris Sophie Hermans
 • Bijzonder rekenplichtige Michel Mertens

De belangrijkste bevoegdheden van het politiecollege zijn:

 • Het dagelijks beheer en bestuur van de politiezone
 • Het beheer van de inkomsten, de afgifte van bevelschriften tot betaling van de uitgaven van de politiezone en het toezicht op de boekhouding
 • De toewijzing van de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen of diensten
 • Per kwartaal verificatie van de kas van de bijzondere rekenplichtige
 • Het voeren van rechtsgedingen waarbij de politiezone hetzij als eiser, hetzij als verweerder betrokken is
 • Het beheer van de eigendommen, alsmede de vrijwaring van rechten
 • Het toezicht op de bezoldigde beambten
 • Het voordragen van de bijzondere rekenplichtige aan de politieraad, het uitoefenen van gezag over de rekenplichtige
 • Het aanduiden van een vervangende korpschef
 • De voordracht van een korpschef
 • Het verlenen van gemotiveerd advies over verlenging van het mandaat korpschef
 • Het bevestigen en naleven openbaarheid der besluiten van de politieraad
 • Het uitvoeren en bekendmaken van politiebesluiten, verordeningen en reglementen
 • Het tuchttoezicht van de leden van de lokale politie

De vergadering:

Het politiecollege vergadert zo dikwijls als de spoedige afhandeling van de zaken dit vereist. De stemmen in het politiecollege worden over de burgemeesters verdeeld naar evenredigheid van de minimum politiedotatie die hun gemeente in de meergemeentenzone inbrengt. De eerste twee jaar volgend op het jaar waarin de lokale politie opgericht is, wordt het aantal stemmen echter bepaald naar evenredigheid van de nettolast voor functie justitie en politie opgenomen in de laatst vastgestelde en goedgekeurde jaarrekeningen van elke gemeente. In totaal zijn er in het politiecollege 100 stemmen te verdelen over de burgemeesters. Voor de zone Minos betekent dat, berekend op de gegevens van de jaarrekeningen van 1999, dat de burgemeesters respectievelijk over volgend aantal stemmen beschikken: Mortsel 50, Boechout 13, Borsbeek 11, Wommelgem, 13 en Wijnegem 13. Diezelfde evenredige verdeling van stemmen wordt dus ook overgenomen bij stemmingen van de politieraad over de begroting van de meergemeentenzone. Voor de verdeling van de stemmen in het politiecollege wordt uitdrukkelijk de minimum politiedotatie als basis genomen.

Politieraad

In de meergemeentezones wordt een politieraad opgericht. Een belangrijk gedeelte van de bevoegdheden van de gemeenteraden (niet allemaal) zijn overgeheveld naar de politieraad in een meergemeentezone. Door de rechtspersoonlijkheid van de zone kan de politieraad de lokale politie effectief organiseren en beheren. De politieraad heeft bevoegdheden inzake begroting, personeelsformatie en benoemingen. In de politieraad zetelen vertegenwoordigers van elke gemeente van de zone.

Samenstelling:

Het aantal leden van de politieraad wordt bepaald op basis van het aantal inwoners in de meergemeentenzone (cijfers 01-01-1999 gebruikt bij de samenstelling van de gemeenteraad). De politieraad wordt evenredig samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de verschillende gemeenten die samen de politiezone vormen, en dat op basis van hun respectievelijke bevolkingscijfers.

De burgemeesters van de gemeenten die deel uit maken van de meergemeentenzone zijn van rechtswege lid van de politieraad en worden niet meegeteld in het aantal leden dat wordt bepaald op basis van het bevolkingsaantal.

De politieraad van Minos telt 24 leden:

 • 5 respectievelijke burgemeesters
 • 7 raadsleden uit de gemeenteraad van Mortsel
 • 3 raadsleden uit de gemeenteraad van Borsbeek
 • 2 raadsleden uit de gemeenteraad van Wijnegem
 • 3 raadsleden uit de gemeenteraad van Wommelgem
 • 4 raadsleden uit de gemeenteraad van Boechout

De agenda, besluitenlijsten en recente verslagen van de politieraad worden gepubliceerd op de website: politieraad, het mapje onderaan deze pagina. Eerdere verslagen kunnen steeds worden opgevraagd via info@politieminos.be .

Zonale Veiligheidsraad

Elke politiezone beschikt over een zonale veiligheidsraad. Dit is een systematisch overleg tussen de politieoverheden en de politiediensten. De raad bestaat uit een aantal vaste leden, eventueel aangevuld met specialisten. De vaste leden zijn enerzijds de burgemeesters van de zone en de procureur des Konings (politieoverheid) en anderzijds de korpschef en de bestuurlijk directeur-coördinator (politiedienst).De veiligheidsraad heeft als belangrijkste taken:

 • Het bespreken en voorbereiden van het zonaal veiligheidsplan
 • Het bevorderen van de optimale coördinatie van de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie
 • Het evalueren van de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan