Missie, visie en waarden

Onze missie, visie en waarden verwoorden kernachtig welke waarden wij hoog in het vaandel dragen, welke dienstverlening wij willen bieden en hoe we dit aanpakken.

Missie

Wij maken het verschil in leefbaarheid voor iedereen !

De politiezone Minos streeft ernaar het algemene veiligheidsgevoel  te verhogen. Een professionele en kwalitatieve dienstverlening maakt het verschil in leefbaarheid en zorgt voor vertrouwen bij al onze partners. Iedere burger zal met respect voor zijn integriteit en rechten behandeld worden. De politiezone Minos wil niet enkel meer blauw op straat, maar beter blauw op straat.  

Visie

Dit doen we door:

  • Onze aanwezigheid in de gemeenschap te verhogen.
  • Samen met onze partners een kwalitatieve dienstverlening te verzekeren.
  • Te streven naar kwaliteit in alles wat we doen zowel in de omgang met de burgers, als de   samenwerking met alle partners, als de afhandeling van de processen.
  • In te zetten op het belang van de respectvolle omgang en transparante communicatie, in een sfeer van vertrouwen en samenwerking en dit zowel intern als extern naar onze partners en de burgers toe.
  • Te investeren zodat er bewust innovatief te werk kan gegaan worden om de politionele afhandeling te vergemakkelijken.
  • Het politie- en burgerpersoneel op te leiden en bij te scholen en te werken aan de mentale en fysieke gezondheid en geluk op het werk

Wat willen we bereiken?

Wanneer binnen 5 jaar een burger het functionele, moderne, praktische en gecentraliseerd politiegebouw betreedt dan zal hij in het front office zonder lange wachttijden door herkenbare, enthousiaste en hartelijke onthaalmedewerkers geholpen worden.

De warme, ruime inrichting met informatieschermen, een speelhoek voor de kinderen en aangepaste lokalen die de privacy garanderen, dragen bij tot het geven van een goed gevoel voor zowel de burger met een probleem als voor de politiemensen die ervoor zorgen dat het probleem wordt opgelost door eigen actie of doorverwijzing naar de meest geschikte partnerorganisatie.

Iedere burger ervaart dat hij of zij als mens wordt behandeld met respect voor zijn integriteit en zijn rechten door politiepersoneel dat goed opgeleid hun taak kennen en uitvoeren.

Duidelijke, eenvormige afspraken en procedures gecombineerd met dagelijks operationeel overleg ondersteund door video conferentie tussen de verschillende diensten en wijkposten zorgen ervoor dat de neuzen van alle medewerkers in dezelfde richting staan.

Door alert te zijn voor nieuwe ontwikkelingen en te werken met moderne informatie- en communicatiekanalen die permanente terugkoppeling mogelijk maken, kan zowel proactief als reactief sneller ingespeeld worden op diverse situaties die een politieoptreden vragen.

Fenomeengericht werken, een ANPR-netwerk, een optimale wijkwerking door wijkinspecteurs die zich volledig aan hun taak kunnen wijden en gestroomlijnde BIN’s dragen bij tot het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel. Dit veiligheidsgevoel binnen de PZ MINOS wordt nog versterkt door de snelle interventies van politiemensen die autonoom en professioneel hun opdracht uitvoeren in correcte kledij, uitgerust met moderne communicatiemiddelen, bodycam en alle voor de tussenkomst nodige middelen.

Een dergelijke optimale werking wordt ook mogelijk gemaakt omdat voor alle personeel de duidelijk omschreven job inhoud ingebed zit in een logische organisatiestructuur. Deze wordt ondersteund door gestructureerde logistieke processen en aangepaste opleidingsprogramma’s met ruimte voor autonomie en een motiverend evaluatie- en functioneringssysteem. Kortom : niet enkel meer blauw, maar beter blauw op straat.

Waarden

Betrokken - Mensgericht - Veerkrachtig