Jaarverslag 2022

Lierke plezierke

Lier leefde in 2022 terug op na een periode van heel wat beperkingen t.g.v. de Coronapandemie. Er mocht terug gefeest worden en gelukkig konden er opnieuw tal van evenementen, (tent-)fuiven en bijv. succesvolle edities van Lier centraal en de Ommegang doorgaan. Ook de politie stond hierbij paraat, we waren blij dat Lierke plezierke terug opleefde en bruiste.

 

jaarverslag

Bevestiging criminaliteitscijfers op historisch laag niveau

De (geregistreerde) criminaliteitscijfers blijven op een historisch laag niveau. Op gebied van cybercrime zien we een daling t.o.v. 2021, maar de cijfers blijven toch op een hoog niveau. We zetten samen met de preventiedienst van de stad extra in op de preventie van phishing en andere vormen van cybercrime. Daarnaast voerden we zelf heel wat onderzoeken uit, wat mogelijk een verklaring kan zijn voor de daling. Alertheid blijft echter geboden.

Opvallend in 2022 was het oprollen van een internationale drugsbende met tal van aanhoudingen en inbeslagnames van drugs en drugsgelden. Ook kregen we te maken met een nieuw fenomeen, nl. drillrap, waarbij we onze organisatie op heroriënteerde.

Verkeersveiligheid en -leefbaarheid

In 2022 hebben we zowel aandacht gehad voor de handhaving van de fietszone als voor overtredingen begaan door fietsers. Fietsers hebben immers rechten, maar ook plichten. Er werden 478 pv’s uitgeschreven voor het niet-naleven van de fietszone en 516 pv’s voor fietsers die de verkeersregels niet naleefden. Ook verbaliseerden we 125 fietsers die niet afstapten in de voetgangerstunnel.

In totaal werden 44 680 pv’s uitgeschreven voor overdreven snelheid (in 2021: 16 408 pv’s). We voerden meer bemande snelheidscontroles uit, maar ook de komst van nieuwe flitspalen zorgden voor een opvallende stijging van het aantal processen-verbaal.

Hernieuwde visie en branding

Onze visie werd aangepast en een nieuwe koers werd uitgezet om zo in te spelen op de veranderende maatschappij, criminaliteit en stad. We willen zo de vele nieuwe uitdagingen m.b.t. veiligheid en leefbaarheid optimaal aanpakken.

Met ons nieuw logo en slagzin willen we onze hernieuwde visie veruitwendigen. Met onze nieuwe slogan ‘Lokale politie Lier, Ook mijn politie’ willen we aantonen dat we als politiezone er voor iedereen willen zijn, wat ook iemands achtergrond is en dat we er naar streven dat iedereen vertrouwen heeft in zijn/haar politiezone.

Uitbreiding fietsteam

In 2022 zetten we extra in op de versterking van de nabijheidspolitie, we willen immers dicht bij de burger staan. De uitbreiding van het fietsteam, zichtbaar en aanspreekbaar, paste perfect in dat kader.

Forse investeringen

Bodycams en ander nieuw, degelijk materiaal zoals nieuwe kogelwerende vesten, radioposten en voertuigen werden aangekocht om ervoor te zorgen dat onze collega’s in de meest veilige omstandigheden hun vaak moeilijke job kunnen uitoefenen. Ook werden enkele andere belangrijke aankoopdossiers, zoals bijv. de uitbreiding van het cameranetwerk in de stad, opgestart.

Ook in 2023 blijven wij ons inzetten voor jullie (verkeers)veiligheid!

Het jaarverslag valt deze week in jullie bus met de Peperbus. Het volledige verslag kan je hier nalezen.

 

 

 

Labels