Wat gebeurt er met mijn aangifte of klacht?

De politie zal je klacht of aangifte altijd registreren en onderzoeken. We bezorgen je ook de nodige documenten voor je verzekering of advocaat. Maar niet alle dossiers gaan naar het parket voor vervolging. Soms blijven de gegevens bewaard bij de politie.

Sinds het instroombeleid van het parket in Turnhout zijn er verschillende procedures voor de afhandeling van een klacht of aangifte. Belangrijke regel hierbij is of er sprake is van een misdrijf (een concreet strafbaar feit) of niet.

Aangifte van niet strafbare feiten (er is dus géén sprake van een misdrijf)

Burgers doen vaak een beroep op de politie om allerlei conflicten op te lossen zonder dat er strafbare feiten werden gepleegd (bv. burenruzie). Ook advocaten en verzekeraars gaan er vaak vanuit dat de politie vaststellingen doet zonder dat er sprake is van een misdrijf. Aangezien het parket niet bevoegd is voor zaken die geen misdrijf zijn, blijft het dossier bij de politie.

Bijvoorbeeld:

 • Waterschade door een lek bij de buur
 • Een ex die de kinderen niet komt ophalen op het afgesproken tijdstip
 • Caféruzies zonder geweld
 • Niet nakomen van huurcontract
 • Verlaten van de echtelijke woonst
 • Niet naleven van vonnissen van het vredegerecht, de arbeidsrechtbank, ...

Afhandeling:

De politie registreert deze feiten in een meldingsverslag en zal nagaan of andere (gemeente)diensten of hulpverleningsinstanties moeten worden ingelicht. Je krijgt een kopie van de melding.

Het dossier gaat niet naar het parket. De gegevens blijven bewaard bij de politie. Als de situatie later escaleert, kan de politie altijd verwijzen naar eerdere meldingen.

Aangifte van strafbare feiten (er is wél een vermoeden van een misdrijf)

Als er sprake is van een concreet strafbaar feit, zal de politie een (vereenvoudigd) proces-verbaal opstellen. Maar wanneer uit grondig politieonderzoek blijkt dat er geen bruikbare opsporingsaanwijzingen zijn, of de verdachte niet achterhaald kan worden, blijft het dossier bij de politie. Een dossier zonder verdachte kan immers niet vervolgd worden. Ook bij een aantal relatief minder ernstige misdrijven stelt het parket geen vervolging in. Sommige feiten kunnen wel bestraft worden met een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS).

Dossiers met opsporingsindicaties en/of met gekende verdachte(n) worden wel steeds aan het parket overgemaakt dat zal beslissen over de verdere vervolging.

Misdrijven die minder ernstig zijn of waarvan de dader niet achterhaald kan worden

Bijvoorbeeld:

 • Diefstal van een fiets met onbekende dader
 • Slagen en verwondingen zonder werkonbekwaamheid
 • Beschadiging van een voertuig door onbekende

Afhandeling:

De politie doet een onderzoek en stelt een vereenvoudigd proces-verbaal op waarvan je een kopie krijgt. Opgelet: dit is de enige kopie die de politie zal afgeven. Je bezorgt dit attest zelf aan je verzekering of advocaat.

Het vereenvoudigd proces-verbaal blijft bij de politie en wordt niet overgemaakt aan het parket. Dit betekent dat het parket geen gevolg aan je klacht zal geven, behalve wanneer er nieuwe elementen zijn (bv. de identificatie van de dader van het misdrijf).

Misdrijven waarvan na onderzoek blijkt dat het parket een meerwaarde kan bieden of zeer ernstige misdrijven of daden gepleegd door minderjarigen

Bijvoorbeeld:

 • Diefstal in woningen, bedrijven en scholen met bekende dader
 • Verkeersongeval met gewonden
 • Moord of doodslag
 • Zware branden met groot nadeel
 • Problematische opvoedingssituatie
 • Onrustwekkende verdwijningen

Afhandeling:

De lokale politie stelt een proces-verbaal op en onderzoekt de klacht grondig. Je kan je tijdens het verhoor laten registreren als benadeelde persoon. Je ontvangt een kopie van je verklaring.

De politie zal het proces-verbaal naar het parket sturen. Via een schriftelijk verzoek aan het parket kan je informatie over het verloop van het onderzoek en de eindbeslissing krijgen. Dit kan je ten vroegste een maand na de feiten aanvragen.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Balen-Dessel-Mol via het contactformulier of telefonisch via 014 33 37 00.