Bestuursorganen

Politieraad

De politieraad

 • is het democratische wetgevend orgaan dat belast is met het beheer van de goederen en de inkomsten van de lokale politie.
 • wordt samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de verschillende gemeenten die deel uitmaken van de politiezone.
 • komt minstens 4 keer per jaar bijeen. De vergaderingen van de politieraad zijn openbaar.

De volgende politieraad van 2024 zal plaatsvinden op 25-06-2024: de agenda kan u beneden aan deze pagina vinden. 

Politiecollege

Het politiecollege

 • staat in voor het dagelijks beheer van het politiekorps en is belast met de organisatie en de werking van het lokale politiekorps.
 • heeft het recht op informatie van de korpschef over alles wat het lokale politiekorps en de uitvoering van zijn opdrachten aangaat.
 • wordt gevormd door de burgemeesters van de verschillende gemeenten.

Het politiecollege bestaat uit burgemeester Ingrid Kempeneers (eveneens voorzitter politiecollege en -raad), burgemeester Patrick Lismont en burgemeester Dries Deferm.

De korpschef en de secretaris nemen eveneens deel aan de vergaderingen van het politiecollege. Het politiecollege vergadert in principe elke tweede woensdag van de maand.

Zonale Veiligheidsraad

De zonale veiligheidsraad:

 • bepaalt het veiligheidsbeleid in een politiezone. In een zonaal veiligheidsplan worden immers de belangrijkste veiligheidsitems van een politiezone vastgelegd.
 • zorgt voor een systematisch overleg tussen de bestuurlijke overheid en de gerechtelijke overheid
 • De belangrijkste opdrachten van de zonale veiligheidsraad zijn:
  • het bespreken en voorbereiden van het zonaal veiligheidsplan
  • het bevorderen van de optimale coördinatie van de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie
  • het evalueren van de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan

Als politiezone kan je niet zomaar zelf alle beslissingen nemen, overleg met de verschillende bestuursorganen is essentieel.