Overlast- en criminaliteitscijfers normaliseren naar pre-coronaniveau

Na twee coronajaren kon het gewone leven in 2022 eindelijk weer hernemen. Medio februari 2022 werden de eerste versoepelingen doorgevoerd, konden horeca en nachtleven hervatten, waren evenementen weer mogelijk, was thuiswerk niet langer verplicht en kon winkelen weer onbeperkt. Dat weerspiegelt zich in een normalisering van de overlast- en criminaliteitscijfers, gelijkaardig aan de trend bij andere politiezones in het hele land.

afbeelding overlast- en criminaliteitscijfers

Inbraken : belang van preventie

Vorig jaar registreerde de Leuvense politie 446 inbraken (inclusief pogingen) in woningen. In vergelijking met coronajaar 2021 is dat een stijging met 224 feiten. Daarmee komen opnieuw op het niveau van de pre-coronacijfers (424 vaststellingen in 2019). Wat opvalt is het hoge aandeel inbraakpogingen. In 43,9 procent van de gevallen raakten de inbrekers niet binnen in de geviseerde woning. Dat cijfer lag nog nooit zo hoog.

Daaruit blijkt het belang van goede preventieve beveiligingsmaatregelen. Stad en politie zetten al jaren in op inbraakpreventie om inwoners te informeren over maatregelen die ze kunnen treffen om inbraak te voorkomen. Leuvenaars kunnen daarbij ook begeleiding krijgen. Beveiligingsadviseurs van de preventiedienst geven gratis advies op maat. Ze komen aan huis om samen te bekijken op welke manier de woning beter kan beveiligd worden. Meer info daarover vind je op https://www.leuven.be/beveiligingsadvies-voor-je-woning.

Inbraken in andere bestemmingen zoals horecazaken, garages, tuinhuizen, werven,… zetten de dalende trendlijn van de voorbije jaren voort. In 2022 werden 209 feiten geregistreerd waarvan één vierde een gefaalde inbraakpoging was. In 2019 ging het om 220 vaststellingen.

 

Fietsdiefstallen : gericht patrouilles inzetten loont

Er werden 1.792 fietsdiefstallen aangegeven, ongeveer hetzelfde aantal als in 2019. In de coronajaren 2020 en 2021 werden respectievelijk 1.232 diefstallen en 1.569 diefstallen aangegeven. Er waren pieken in de maanden maart tot mei en in oktober. De meeste fietsen werden gestolen in de stationsbuurt, maar ook het sportkot is een hotspot. De helft van de gestolen fietsen was gegraveerd met een registratienummer.

Het aandeel van elektrische fietsen blijft stijgen, aangezien ook steeds meer mensen een elektrische fiets gebruiken. In 2019 ging het nog om een aandeel van 10,8 procent, vorig jaar om meer dan één derde van het totaal aantal gestolen fietsen.

Fietsdiefstallen bestrijden is een prioriteit voor de Leuvense politie. Een test met zogenaamde lokfietsen maakte duidelijk dat deze aanpak omwille van de strikte regelgeving voor de inzet van deze bijzondere opsporingsmethode niet werkbaar is. Gericht patrouilles inzetten  - al dan niet in burger - op locaties waar het risico op fietsdiefstal het hoogst is, gaf wél resultaat : vorig jaar werden 163 verdachten gevat, 27 van hen zelfs meerdere keren.

 

Geweldsfeiten in dalende lijn

Voor geweldsfeiten werden 963 processen-verbaal opgesteld. Dat is toename met 183 feiten in vergelijking met coronajaar 2021, maar een daling t.o.v. pre-coronajaar 2019 toen 1.084 feiten werden geregistreerd. In 773 gevallen ging het om opzettelijke of wederzijdse slagen en verwondingen. Dat is  een stijging met 135 feiten in vergelijking met 2021 maar een daling t.o.v. 2019 toen we 889 aangiftes registreerden.  Ruim 22 procent van deze feiten speelde zich af in familiale context. 

 

Cybercrime blijft in opmars

Cybercriminaliteit, misdaden waarbij gebruik wordt gemaakt van o.m. computer, tablet en smartphone,  kende tijdens de coronajaren, in tegenstelling tot de meeste andere fenomenen, duidelijke pieken en het aantal feiten blijft hoog. In 2020 werd een recordaantal van 1.218 feiten gemeld, in 2021 waren er 936 aangiftes, in 2022 waren het er 997. In meer dan de helft van de gevallen beperkte de buit zich tot minder dan 100 euro. Maar er waren uitschieters waarbij oplichters er in slaagden geldbedragen afhandig te maken die opliepen tot 75.000 en zelfs 300.00 euro. De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers, trouwens even vaak vrouwen als mannen, is 45 jaar. Het oudste slachtoffer was 92 jaar oud. De politie kon 492 verdachten identificeren.

Politie zet zwaar in op onderzoek naar daders. Zo komt er een team met inspecteurs dat zich specifiek op cybercriminaliteit zal focussen om zo criminelen sneller op te sporen en het gestolen geld beter te recupereren. Daarnaast wordt het belang van preventie en sensibilisering benadrukt.

Elke vereniging zoals jeugdverenigingen, scholen, seniorenverenigingen,… kan gratis een infosessie over cybercriminaliteit aanvragen. Gespecialiseerde speurders en cyberspecialisten komen tips geven om de deelnemers ‘cyberweerbaarder’ te maken. Hoe vraag ik een informatiesessie over cybercriminaliteit aan? | Lokale Politie Leuven

 

Overlast

Vorig jaar werden 3.319 meldingen van geluidsoverlast geregistreerd. Dat is een daling met 24,5 procent in vergelijking met coronajaar 2021 toen we nog 4.397 klachten noteerden. In vergelijking met 2019 (2.745 klachten) stelt de politie een toename vast; 2022 was immers het eerste jaar na de coronacrisis waarin het uitgaansleven weer volop beleefd kon worden, wat veel drukte en overlast met zich meebracht.

De meeste klachten hebben betrekking op te luide muziek (52,1procent) en luidruchtige personen (40,3 procent) en zijn vooral het gevolg van kotfeestjes, straatlawaai en burengerucht. Pieken werden genoteerd in februari, mei en oktober. De meeste klachten, 67,5 procent, kwamen uit Leuven centrum.

 

Drugs : voornamelijk cannabis

De politie zet sterk in op het aanpakken van drugsfeiten, onder meer met het fenomeenteam in burger, het hondenteam met drugshond en het fietsteam. Die prioritaire aanpak blijkt ook uit de cijfers.

Vorig jaar werden 1.414 drugsfeiten geregistreerd, voornamelijk van drugsbezit (1.228). In 2019 noteerden we 1.460 feiten. De teams betrapten 1.331 personen op heterdaad waarvan 91 procent mannen. In 1.131 gevallen had het dossier betrekking op cannabis. Het drugsteam van de lokale recherche kon na onderzoek 9 cannabisplantages van eenzelfde bende oprollen, waarvan 5 op Leuvens grondgebied. In totaal werden meer dan 6.000 cannabisplanten uit de woningen gehaald en vernietigd evenals 25 kilogram cannabis die klaar lag voor verkoop. Er werden 6 personen aangehouden.

 

Verkeersongevallen : op één na laagste cijfer in 10 jaar

Vorig jaar stelde de Leuvense politie 1.433 verkeersongevallen vast waarvan twee derde zonder gewonden. Een daling met 13,7 procent t.o.v. 2019 en het op één na laagste cijfer van de laatste 10 jaar, ondanks de groei in het aantal verplaatsingen in Leuven, onder meer door de toename van het aantal studenten en inwoners. De aangehouden inzet van politie en stad, onder meer door sensibilisering en handhaving, door de invoering van het circulatieplan en de algemene zone 30, hebben een positief effect op de verkeersveiligheid in de stad.

Er werden geen dodelijk ongevallen vastgesteld. Het aantal ongevallen met gewonden (406) zit in een dalende lijn met 66 minder ongevallen met gewonden dan het jaar voordien.

Bij 435 ongevallen was minstens één kwetsbare weggebruiker betrokken, een daling met 10 procent t.o.v. 2021. Vergeleken met pre-coronajaar 2019 gaat het om een lichte stijging van 2 procent. Vooral in de maanden mei en oktober stelden we meer ongevallen met fietsers en voetgangers vast.

Bij 6,9 procent van het totaal aantal verkeersongevallen was sprake van alcohol- of druggebruik. Bij wegcontroles betrapte de politie vorig jaar 100 bestuurders onder invloed van drugs en 173 onder invloed van alcohol. Locaties waar zich de meeste ongevallen voordoen zijn de Aarschotsesteenweg, de Tiensesteenweg en de Tervuursevest. De flitsvoertuigen controleerden 278.092 bestuurders waarvan er 16.144 (5,81 procent) te snel reden.